Uchwała Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Oddział w Toruniu z dnia 2 marca 2012 r. w przedmiocie proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmian strukturalnych w strukturze sądownictwa w Polsce

Członkowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Oddział w Toruniu, w związku z projektem Ministerstwa Sprawiedliwości znoszącym ponad 120 sądów rejonowych w Polsce a także planowanych zniesieniem sądów okręgowych, w tym Sądu Okręgowego we Włocławku, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec planów zlikwidowania Sądu Okręgowego we Włocławku istniejącego od 37 lat i Sądów Rejonowych w obszarze jego właściwości i w pełni popierają Uchwalę Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego we Włocławku podjętą 7 lutego 2012.

Czytaj więcej...

Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Sądów Okręgowych i Rejonowych z dnia 2 marca 2012 r.

Uchwała Nr 1

Zebranie Przedstawicieli Sędziów Sądów Okręgowych i Rejonowych negatywnie ocenia projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, znoszącego jednocześnie ponad 100 sądów rejonowych. 

Proponowane rozwiązanie rodzi wątpliwości o charakterze konstytucyjnym, bowiem powoduje obejście gwarancji niezawisłości określonych w art. 180 ust. 2 i 5 Konstytucji w zakresie nieprzenaszalności sędziego. Rangę tej gwarancji podkreślił już Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 15 stycznia 2009 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 57), którym uznał za niezgodne z Konstytucją przepisy ustawy pozwalające na delegowanie sędziów do innych sądów wbrew ich woli. Tym razem Minister chce uzyskać ten sam skutek przy użyciu aktu prawnego jeszcze niższej rangi.

Czytaj więcej...

Opinia prawna co do konstytucyjności art. 20 pkt 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych

Celem przedłożenia: Stowarzyszeniu Sędziów Polskich „Iustitia"

Stan prawny na dzień: 16 lutego 2012 r.

Akty prawne stanowiące podstawę opinii:

   - Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997.78.483);
   - Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. 1993.61.284);
   - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001.98.1070);
   - Ustawa z dnia l sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. 1997.102.643).

Czytaj więcej...

Apel uczestników Okrągłego Stołu dla Sądownictwa zorganizowanego z inicjatywy Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" pod patronatem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

Uczestnicy Okrągłego Stołu dla Sądownictwa zwracają się z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie dialogu w ramach Okrągłego Stołu dla Sądownictwa ze wszystkimi środowiskami biorącymi udział w tej inicjatywie. Uważamy, że brak dialogu blokuje pozytywne i konieczne zmiany w wymiarze sprawiedliwości - zarówno w odniesieniu do organizacji wymiaru sprawiedliwości, jak i do jego funkcjonowania (w tym do braku dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przesądowym). Przejawem braku dialogu są ostatnie protesty społeczne związane z zapowiedzianą likwidacją sądów rejonowych, jak również liczne protesty urzędników sądowych. 

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 24 lutego 2012 roku.

Sędziowie sieradzkiego okręgu sądowego wyrażają stanowczy protest przeciwko działaniom władzy wykonawczej zmierzającym do likwidacji przeszło 100 sądów rejonowych na terenie całego kraju, w tym dwóch sądów naszego okręgu, tj. w Zduńskiej Woli i w Łasku. Znoszenie czy też łączenie sądów dla pozoru po to by przenosić sędziów z miasta do miasta jest rażącym łamaniem ustanowionego w art. 180 ust. 2 Konstytucji zakazu przenoszenia sędziów wbrew ich woli do innej siedziby, stanowiąc istotne naruszenie gwarancji niezawisłości sędziowskiej wprowadzone aktem prawnym niższego rzędu niż ustawa.

Czytaj więcej...

Dokument końcowy panelu dyskusyjnego z udziałem przedstawicieli SSP „Iustitia" i sądów rejonowych objętych projektem zniesienia przygotowywanym przez Ministra Sprawiedliwości

Działając w poczuciu odpowiedzialności za kierowane przez nas sądy oraz dobro całego sądownictwa powszechnego stwierdzamy, iż planowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zniesienie ponad 1/3 sądów rejonowych budzi nie tylko sprzeciw społeczności lokalnych, przedstawicieli samorządu terytorialnego i środowiska sędziowskiego, ale także poważne wątpliwości co do zgodności projektowanych rozwiązań z Konstytucją RP.

Wskazała na to Krajowa Rada Sądownictwa w uzasadnieniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego art. 1 pkt 13 ustawy z 18.08.2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 203, poz. 1192) w zakresie dotyczącym nowego brzmienia art. 20 Prawa o ustroju sądów powszechnych.

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Polska naprawdę wstaje z kolan, ale nie tak, jak chciałby tego PiS

Uznaliśmy, że wszystko, co wywalczono w 1989 roku, będzie dane na zawsze. A okazało się, że obecna władza w dwa lata kilkoma ustawami zdemolowała porządek prawny w kraju. Poszło im łatwo, bo przez całe lata środowisko sędziowskie odseparowało się od społeczeństwa - Krystian Markiewicz

 

 

Zmiany w ustawie o KRS, SN i sądach powszechnych

Teraz po wymianie ponad 170 prezesów i wiceprezesów jest za późno na takie rozwiązania. Większość zmian jest tylko pozorna, bo w obecnej sytuacji wymiaru sprawiedliwości praktycznie nic nie zmieni - Bartłomiej Przymusiński.

 

 

Radio i telewizja

Zmiany w Sądzie Najwyższym

- komentarz rzecznika Iustitii Bartłomieja Przymusińskiego

tvn24.pl