Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli SO w Gliwicach z dnia 9 marca 2012 roku

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Gliwickiego Okręgu Sądowego w związku ze zmianami wprowadzonymi w usp, a dotyczącymi zarówno projektu likwidacji niektórych sądów i zmiany uprawnień wynikających ze stanu spoczynku sędziów oraz zamrożeniem wynagrodzeń wyraża stanowczy sprzeciw.

więcej

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Zamościu z dnia 9 marca 2012 r. w przedmiocie proponowanych zmian w strukturze sądownictwa w Polsce

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Zamościu w związku z projektem Ministerstwa Sprawiedliwości przewidującym zniesienie 116 sądów rejonowych wyraża sprzeciw wobec tych planów, a zwłaszcza zlikwidowania Sądów Rejonowych w obszarze jego właściwości.

Zgodnie z przedstawionym projektem Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości, w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Zamościu mają być zniesione: Sąd Rejonowy w Hrubieszowie, Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim i Sąd Rejonowy w Krasnymstawie. Na wstępie podkreślić należy, iż projektowana likwidacja obejmuje jednostki bardzo dobrze wywiązujące się z nałożonych obowiązków orzeczniczych i prawidłowo zarządzane.

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 8 marca 2012 roku

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Tarnowie wyraża sprzeciw wobec planów zniesienia Sądów Rejonowych w Bochni i Dąbrowie Tarnowskiej. Reforma organizacji wymiaru sprawiedliwości Rzeczpospolitej powinna służyć Państwu i jego Obywatelom, tak by gwarantowane konstytucyjnie prawo do właściwego, niezależnego, bezstronnego i niezawisłego sądu znajdowało pełny wyraz w codziennym, efektywnym i nie pociągającym za sobą nadmiernych kosztów funkcjonowaniu poszczególnych jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego. Uważamy, że cele te w żaden sposób nie aktualizują się w projekcie zniesienia Sądów Rejonowych w Bochni i Dąbrowie Tarnowskiej. Kryterium decydującym o potrzebie reorganizacji powinno być obciążenie wpływem spraw liczonym na etat sędziowski, nie zaś liczbą etatów - jak przyjęto w założeniach reformy. Sądy Rejonowe w Bochni i Dąbrowie Tarnowskiej, podobnie jak pozostałe sądy rejonowe w Okręgu, są dobrze zarządzanymi placówkami wymiaru sprawiedliwości, działalność których znamionuje ponadprzeciętna w skali kraju sprawność postępowania oraz wysoki merytoryczny poziom orzecznictwa w sytuacji, w której liczony na etat sędziowski wpływ w kluczowych kategoriach spraw, nie odbiega od średniej krajowej, a niekiedy ją przewyższa. Oznacza to, że obsada etatowa tych sądów zapewnia ich prawidłowe funkcjonowanie mimo pojawiających się okresowo przeszkód związanych z długoterminowymi zwolnieniami lekarskimi lub urlopami macierzyńskimi sędziów.

Czytaj więcej...

Opinia prawna w sprawie projektu zniesienia sądów

Opinia prawna co do konstytucyjności art. 20 pkt 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych.
Celem przedłożenia Stowarzyszeniu Sędziów Polskich „Iustitia"
Stan prawny na dzień: 16 lutego 2012 r. 

Akty prawne stanowiące podstawę opinii:
- Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997.78.483);
- Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. 1993.61.284);- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001.98.1070);
- Ustawa z dnia l sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. 1997.102.643).

więcej

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w sprawie projektowanej zmiany ustawy o zgromadzeniach

W związku z wysłuchaniem publicznym dotyczącym projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach (druk sejmowy nr 35), wyznaczonym na dzień 7 marca 2012 r., Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" popiera stanowisko w tej sprawie przedstawione w piśmie do Marszałka Sejmu z 14 lutego 2012 r. przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Proponowane rozwiązania w nadmierny sposób ograniczają wolność organizowania i uczestniczenia w pokojowych zgromadzeniach, gwarantowaną przez art. 57 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj więcej...

Manifest z Vilamoura - Uchwała Magistrats Europeens pour la Democratie et les Libertes (MEDEL) z 3 marca 2012 r.

 

1.   Ambicją stowarzyszenia MEDEL jest działalność wpisująca się w model funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego: celem stowarzyszenia jest w szczególności obrona niezależności i niezawisłości władzy sądowniczej w relacji z innymi władzami, a także na styku władzy sądowniczej z interesem prywatnym, zapewnienie, niezależnie od okoliczności, przestrzegania wartości prawnych obowiązujących w demokratycznym państwie prawa, obrona praw mniejszości i prawa do odmienności, w kontekście potrzeby zapewnienia emancypacji społecznej najsłabszych.

Obrona niezawisłości wymiaru sprawiedliwości w trosce o zapewnienie równości obywateli wobec prawa.

2.   Skuteczność prawa zależy od ludzi i instytucji, których zadaniem jest jego stosowanie. Zadaniem władzy sądowniczej jest w szczególności ochrona praw podstawowych i ściganie działalności przestępczej. W sytuacjach kryzysowych działania sądów administracyjnych i gospodarczych mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia zgodności z prawem i prawidłowości dystrybucji środków publicznych.


Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Polska naprawdę wstaje z kolan, ale nie tak, jak chciałby tego PiS

Uznaliśmy, że wszystko, co wywalczono w 1989 roku, będzie dane na zawsze. A okazało się, że obecna władza w dwa lata kilkoma ustawami zdemolowała porządek prawny w kraju. Poszło im łatwo, bo przez całe lata środowisko sędziowskie odseparowało się od społeczeństwa - Krystian Markiewicz

 

 

Zmiany w ustawie o KRS, SN i sądach powszechnych

Teraz po wymianie ponad 170 prezesów i wiceprezesów jest za późno na takie rozwiązania. Większość zmian jest tylko pozorna, bo w obecnej sytuacji wymiaru sprawiedliwości praktycznie nic nie zmieni - Bartłomiej Przymusiński.

 

 

Radio i telewizja

Zmiany w Sądzie Najwyższym

- komentarz rzecznika Iustitii Bartłomieja Przymusińskiego

tvn24.pl