Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 12 lutego 2012 roku

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Ostrołęce wyraża stanowczy protest przeciwko zniesieniu Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej i Sądu Rejonowego w Przasnyszu.

Likwidacja tych jednostek nie znajduje żadnego uzasadnienia, nie spowoduje oszczędności ani nie przyspieszy postępowań sądowych, albowiem dotyczy sądów, które są bardzo dobrze zarządzane, nie mają problemu z opanowaniem wpływu czy sprawnością postępowań, w związku z tym nie wymagają żadnych działań reorganizacyjnych. Projektowana reforma spowoduje jedynie zniszczenie utrwalonej historycznie i społecznie struktury sądownictwa.

więcej

Okrągły Stół dla Sądownictwa

Dlaczego chcemy obrad Okrągłego Stołu? Idea projektu i program pierwszej debaty

Funkcjonowanie polskiego sądownictwa od lat spotyka się z wieloma krytycznymi uwagami zarówno ze strony sędziów i środowisk związanych z wymiarem sprawiedliwości, jak też ze strony przedstawicieli innych równorzędnych władz, mediów oraz opinii publicznej. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że brak jest spójnej przemyślanej wizji na temat docelowego modelu wymiaru sprawiedliwości. Kolejni politycy piastujący stanowisko Ministra Sprawiedliwości często negują działania swoich poprzedników.

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 10 lutego 2012 roku

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach wyraża stanowczy sprzeciw wobec już uchwalonych, a także zapowiadanych dalszych zmian uregulowań prawnych ograniczających przez władzę ustawodawczą i wykonawczą konstytucyjnych gwarancji niezależności sądów powszechnych i niezawisłości sędziowskiej. 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 178 pkt 2 gwarantuje sędziom warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków, zaś w art. 180 ust. 4 możliwość przejścia w stan spoczynku po osiągnięciu określonego wieku, co jak należy podkreślić nie jest przywilejem, lecz gwarancją niezawisłości sędziowskiej.

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 lutego 2012 roku

W związku z ukazaniem się w dniu 17 stycznia 2012 r. komunikatu Ministra Sprawiedliwości zachęcającego sędziów sądów pozawarszawskich do wyrażenia zgody na delegowanie ich do warszawskich sądów okręgowych i rejonowych na podstawie art. 77 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z zadowoleniem przyjmuje, że Minister Sprawiedliwości dostrzega wyjątkowo trudną sytuację kadrową sądownictwa warszawskiego i podejmuje próby naprawienia wieloletnich w tym zakresie zaniedbań. Zwraca jednak uwagę, że wykorzystanie na większą skalę instytucji delegowania sędziów do sądów warszawskich i to na czas oznaczony, ograniczony do jednego roku kalendarzowego nie doprowadzi do poprawy trudnej sytuacji kadrowej sądownictwa warszawskiego. Nie negując dobrej woli Ministra Sprawiedliwości Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie pragnie zasygnalizować szerszy aspekt sprawy.

więcej

Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie wniosku I Prezesa SN do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 22 oraz art. 23 ustawy okołobudżetowej z 22 grudnia 2011 r.

Krajowa Rada Sądownictwa popiera w pełnym zakresie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o zbadanie zgodności z Konstytucją oart. 22 oraz art. 23 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. Nr 291, poz. 1707).

Jednocześnie wyraża ubolewanie, że organy władzy wykonawczej i ustawodawczej traktują konstytucyjną gwarancję niezawisłości sędziów, którą jest zapewnienie sędziom właściwych warunków pracy i wynagrodzenia, jako ich przywilej. Co więcej, organy te uważają, że sędziów można tej gwarancji pozbawić w sposób dowolny, tym łatwiej, że ta grupa zawodowa nie jest chroniona przez związki zawodowe, ani nie ma swojej reprezentacji w Parlamencie.

Krajowa Rada Sądownictwa ostrzega, że taki sposób traktowania sędziów może doprowadzić do niepotrzebnych niepokojów w wymiarze sprawiedliwości i w konsekwencji utrudnić realizację konstytucyjnego prawa do sądu.

Uchwała Zebrania Członków Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w Radomiu z dnia 3 lutego 2012 roku

Zebranie Członków Oddziału Radomskiego SSP "Iustitia" wyraża stanowczy protest przeciwko zapowiadanym zmianom prawa dotyczącym pogłębienia ingerencji władzy wykonawczej w konstytucyjne zasady niezależności sądów powszechnych i niezawisłości sędziów przez zmiany w zakresie:

     - warunków pracy i wynagrodzeń sędziów,

     - prawa sędziów do stanu spoczynku,

     - likwidację niezależności budżetowej sądów powszechnych oraz

     - reformę strukturalną sądów powszechnych przez znaczne zmniejszenie ilości sądów rejonowych.

więcej

Publikacje prasowe

Trybunał Sprawiedliwości jest kompetentny do oceny gwarancji niezawisłości sądów krajowych

Trybunał Sprawiedliwości uznał, że ma wyraźną kompetencję traktatową do oceny działania wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich UE (Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (TS albo Trybunał) z 27 lutego 2017 r. w sprawie C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses).

 

Na sędziego rejonowego przypada średnio 995,8 sprawy

Dane nie obejmują spraw wieczystoksięgowych, rejestrowych i e-sądu.

 

 

"Biała księga" Morawieckiego. Gdzie rząd mówi prawdę, a gdzie nie?

Premier Morawiecki przedstawił w Brukseli "białą księgę" w sprawie Trybunału Konstytucyjnego i reformy sądów. Punkt po punkcie dziennikarze sprawdzają, gdzie rząd napisał prawdę, a gdzie się od niej oddala.

 

 

Radio i telewizja

Sejm wybrał nowych sędziów do KRS. "Bojkot się nie udał"

Szkoda, że w tych trudnych czasach, kiedy niezależność sądów jest zagrożona, znalazła się grupa sędziów, która stwierdziła, że nic nie szkodzi i chce zajmować stanowisko w nowej, upolitycznionej Krajowej Radzie Sądownictwa – ocenił prezes Stowarzyszenia Sędziów "Iustitia"

Puls Trójki, 6 marca 2018r.