Współczesne wyzwania dla sądów - konferencja "Iustitii" i białostockiej WSAP w Serwach

 

W dniach 30 maja - 1 czerwca 2012 r. w  Hotelu "Albatros" w Serwach odbyła  się  konferencja  szkoleniowa "Współczesne wyzwania dla sądów" zorganizowana przez  Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" Oddział w Suwałkach we współpracy z  Wyższą  Szkołą Administracji  Publicznej im. Stanisława Staszica w  Białymstoku i Sądami okręgu suwalskiego. Wzięło w niej udział 57 sędziów z  miejscowego oddziału  stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Kaliszu z 1 czerwca 2012 r.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu kaliskiego popiera inicjatywę Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w przedmiocie zorganizowania Okrągłego Stołu dla Sądownictwa. Zmiany, jakie nastąpiły w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu, wymagają przemyślenia i kompleksowego uregulowania spraw związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości i statusem głównych jego uczestników. W ostatnich 11 latach konstytucja sądownictwa, czyli ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych była nowelizowana ponad 50 razy. Zaistniała już taka sytuacja, aby uregulować przedstawione w apelu zagadnienia całościowo.

Organizacje prawnicze zwracają się do do RPO w sprawie naruszania zasad legislacji

Wniosek organizacji prawniczych do Rzecznika Praw Obywatelskich


Cztery organizacje związane z wymiarem sprawiedliwości:

      - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów, które było inicjatorem pomysłu,
     - Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia",
     - Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce,
      - Międzyregionalna Sekcja NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa

wystosowały wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie naruszania zasad konsultacji społecznych przy procesach legislacyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Naruszenia zasad konsultacji zostały w ostatnim okresie stwierdzone wielokrotnie, w szczególności przy dotyczących naz zmianach ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i uchwalaniu ustawy obniżającej realne wynagrodzenia sędziów.
Oto treść wniosku.

Czytaj więcej...

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w sprawie rządowych spotów telewizyjnych dotyczących reformy emerytalnej

Zarząd Stowarzyszania Sędziów Polskich "Iustitia" zwraca się do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Sprawiedliwości o niezwłoczne zaprzestanie sugerowania społeczeństwu, jakoby sędziowie byli grupą zawodową, której przedstawiciele przechodzą w stan spoczynku przedwcześnie i w pełni sił.

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Sędziowie okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w poczuciu troski i odpowiedzialności za władzę sądowniczą, którą reprezentują, wyrażają stanowczy protest przeciwko działaniom władz: wykonawczej i ustawodawczej, już podjętym oraz zamierzonym, które naruszają przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej odnoszące się do władzy sądowniczej, lekceważąc jej ustrojowy status i związane z tym gwarancje, opacznie przypisując im przymiot przywilejów.

Czytaj więcej...

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" z dnia 21 kwietnia 2012 r. w sprawie stanu spoczynku sędziów

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" nie sprzeciwia się przesunięciu podstawowej granicy wieku przechodzenia sędziów w stan spoczynku, jeżeli wynikać to będzie ze zmiany granic wieku emerytalnego dotyczących całego społeczeństwa.

Zarząd natomiast wyraża kategoryczny sprzeciw wobec planów odebrania sędziom prawa do wcześniejszego przejścia w stan spoczynku po upływie określonego w ustawie długoletniego czasu pełnienia służby. Wprowadzenie projektowanych zmian zmierzających do pozbawienia tego prawa jedynie sędziów i prokuratorów spowoduje nie tylko ich nierówne traktowanie w stosunku do innych grup zawodowych, ale również złamie konstytucyjną zasadę ochrony praw nabytych. 

Próby radykalnego wydłużenia obowiązkowego czasu służby sędziów wzburzą nawet środowisko, które władze polityczne uznały za uległe, spokojne i z uwagi na etos pełnionej służby niezdolne do szerszego protestu.

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Trybunał Sprawiedliwości jest kompetentny do oceny gwarancji niezawisłości sądów krajowych

Trybunał Sprawiedliwości uznał, że ma wyraźną kompetencję traktatową do oceny działania wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich UE (Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (TS albo Trybunał) z 27 lutego 2017 r. w sprawie C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses).

 

Na sędziego rejonowego przypada średnio 995,8 sprawy

Dane nie obejmują spraw wieczystoksięgowych, rejestrowych i e-sądu.

 

 

"Biała księga" Morawieckiego. Gdzie rząd mówi prawdę, a gdzie nie?

Premier Morawiecki przedstawił w Brukseli "białą księgę" w sprawie Trybunału Konstytucyjnego i reformy sądów. Punkt po punkcie dziennikarze sprawdzają, gdzie rząd napisał prawdę, a gdzie się od niej oddala.

 

 

Radio i telewizja

Sejm wybrał nowych sędziów do KRS. "Bojkot się nie udał"

Szkoda, że w tych trudnych czasach, kiedy niezależność sądów jest zagrożona, znalazła się grupa sędziów, która stwierdziła, że nic nie szkodzi i chce zajmować stanowisko w nowej, upolitycznionej Krajowej Radzie Sądownictwa – ocenił prezes Stowarzyszenia Sędziów "Iustitia"

Puls Trójki, 6 marca 2018r.