18 listopada 2022r. mija 2 lata od zawieszenia sędziego Igora Tulei

18 listopada 2022r. mija 2 lata od momentu zawieszenia sędziego Igora Tulei. 

Jak do tego doszło ? 

Igor Tuleya, jako sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie rozpoznawał sprawę w wyniku złożonego zażalenia. W sprawie chodziło o głosowania w Sali Kolumnowej Sejmu w 2016 r., gdy straż marszałkowska i posłowie koalicji mieli nie dopuścić do głosowań posłów opozycji.  Prokuratura podległa ministrowi Zbigniewowi Ziobrze po długim czasie umorzyła postępowanie. Na skutek zażalenia Sąd, któremu przewodniczył sędzia Igor Tuleya nakazał prokuraturze podjąć i prowadzić postępowanie wskazując, że jest duże prawdopodobieństwo, iż politycy zeznający jako świadkowie w sprawie, złożyli fałszywe zeznania. Przed rozpoczęciem posiedzenia w przedmiocie rozpoznania zażalenia, dziennikarze obecni na sali złożyli wniosek o zgodę na nagrywanie posiedzenia i udział w nim. Podczas posiedzenia sędzia Igor Tuleya zwrócił się do pełnomocników posłów i prokuratora o stanowisko w sprawie wniosku dziennikarzy, a ci decyzję pozostawili do uznania sądu. Prokurator nie zgłosił sprzeciwu. W takiej sytuacji Sąd dopuścił jawność posiedzenia, na którym ogłosił treść postanowienia wraz z uzasadnieniem.

Prokuratura we wniosku o uchylenie immunitetu zarzuciła sędziemu ujawnienie tajemnicy śledztwa. Tzw. Izba Dyscyplinarna działając w pierwszej instancji odmówiła uchylenia immunitetu, uznając brak jakichkolwiek podstaw. Rozpoznając zażalenie prokuratora, Izba ta, działając jako II instancja, po kilkukrotnym odraczaniu terminu posiedzenia, 18 listopada 2020 r. uwzględniła zażalenie i uchyliła sędziemu Igorowi Tuleyi immunitet, zawiesiła w czynnościach i obniżyła wynagrodzenie o 25%. Taką decyzję wydał skład: Konrad WytrykowskiPiotr Niedzielak i Jarosław Sobutka (zgłosił zdanie odrębne).

Co się działo później ? 

Sędzia Igor Tuleya – po wydaniu przez tzw. Izbę Dyscyplinarną dokumentu w sprawie uchylenia mu immunitetu – w jednej z prowadzonych przez siebie spraw zadał pytanie do Trybunału Sprawiedliwości UE o status i uprawnienia tej Izby oraz o status sędziów, co do których wydała ona decyzje. Jednocześnie zawiesił postępowanie w tej sprawie, by oczekiwać na rozstrzygnięcie Trybunału. Prokurator zaskarżył do Sądu Apelacyjnego w Warszawie postanowienie sędziego Tuleyi o zawieszeniu postępowania, podnosząc, że po decyzji tzw. Izby Dyscyplinarnej o uchyleniu mu immunitetu i zawieszeniu go w czynnościach służbowych, sędzia Tuleya nie ma uprawnień do orzekania.

Sąd Apelacyjny w Warszawie w bezkompromisowym orzeczeniu z 24 lutego 2022r. uznał, że takie stanowisko prokuratora jest oczywiście bezzasadne, wskazując, że:

  • uchylenie immunitetu może nastąpić na podstawie prawomocnego orzeczenia niezależnego, bezstronnego i niezawisłego sądu w toku sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy. Izba Dyscyplinarna nie ma żadnej z tych właściwości;
  • o losie sędziów, którym Konstytucja gwarantuje nieusuwalność w tzw. ­Izbie Dyscyplinarnej decyduje – jak wskazał Sąd Apelacyjny – „wąska grupa osób, dobranych na podstawie krótkotrwałego niemerytorycznego konkursu przed Krajową Radą Sądownictwa powołaną w zakwestionowany przez Sąd Najwyższy i sądy powszechne sposób, z powodu jawnych zależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej”.

Sąd Apelacyjny wskazał też na „nadzwyczajne uprawnienia ID, odrębność organizacyjną i finansową, specjalne dodatki płacowe dla osób tam, zasiadających oraz zlecone jej zadania w zakresie polityki karania sędziów”, które powodują, że nie jest ona sądem, ale „rodzajem organu wyjątkowego”, a jego członkom „brak immanentnej cechy osób tam powołanych czyli niezawisłości”. Sąd podkreślił też, że ID powinna powstrzymać się od orzekania w sprawach dyscyplinarnych na podstawie postanowienia TSUE i uchwały SN. Nie może orzekać o sprawach dyscyplinarnych sędziów, a tym bardziej w sprawach o uchylenie immunitetu. „Sam fakt (…) wydania dokumentu, który nie stanowi orzeczenia sądu przez organ niebędący sądem jest wystarczający do uznania tego dokumentu za nieistniejący w porządku prawnym, nieskuteczny i nienaruszający immunitetu sędziego”

21 marca 2022 Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie wydał postanowienie w przedmiocie tzw, zabezpieczenia, gdzie nakazał Sądowi Okręgowemu w Warszawie – dopuszczenie go do wykonywania wszystkich praw i obowiązków służbowych. Igor Tuleya miał być uwzględniany w przydziale spraw, miał mieć dostęp do systemu informatycznego sądu oraz miał nie być pomijany w wyznaczaniu terminów rozpraw i posiedzeń. Postanowienie o zabezpieczeniu wydane zostało na etapie poprzedzającym złożenie pozwu o przywrócenie do pracy i było prawomocne, gdyż wydane jako sąd II instancji. 

Nowa prezes Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Joanna Przanowska-Tomaszek, 5 sierpnia 2022r. wykonała postanowienie SO Warszawa-Praga o przywróceniu Tulei do orzekania. Jednak decyzję o przywróceniu go do pracy uchylił Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Piotr Schab

Co się dzieje teraz ? 

22 kwietnia 2021 roku Izba Dyscyplinarna (Adam Roch) odmówiła wyrażenia zgody, aby Igor Tuleya został doprowadzony siłą na przesłuchanie w prokuraturze. Prokuratura złożyła zażalenie w sprawie tej decyzji, które obecnie jest rozpoznawane przez Izbę Odpowiedzialności Zawodowej w składzie: SSN Wiesław Kozielewicz, SSN Dariusz Kala i SSN Małgorzata Wąsek-Wiaderek (sprawozdawca); sygn. II ZIZ 4/22.  Zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie sędziego na przesłuchanie domagał się przed IOZ prokurator ?????????? ???????.

Postanowienie ma zostać ogłoszone 29 listopada 2022r. 

poniżej wideorelacja z posiedzenia IOZ: 

https://fb.watch/gSvnNrWHIX/

https://fb.watch/gSvqqv9Iru/

https://fb.watch/gSvrMyz1lS/

https://fb.watch/gSvtDpFX2-/

https://fb.watch/gSvuhz6hcu/

https://fb.watch/gSvuU2FYmT/

Zawieszenie sędziów przez Izbę Dyscyplinarną oraz brak zmian w systemie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów kosztował polskich podatników juz: 380 mln EURO (1,79 mld zł).