Uchwała sędziów z Rzeszowa w sprawie funkcjonowania sądów powszechnych

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Rzeszowie

z dnia 21 grudnia 2015 r.

Mając na uwadze aktualny stan funkcjonowania sądów, powodowani troską o sprawne i rzetelne realizowania celów sądownictwa, pragniemy wskazać, iż kontynuacja dotychczasowej polityki względem sądownictwa powszechnego grozi jego zapaścią i paraliżem. Radykalnie rosnące obciążenie, przy braku dostatecznych zasobów kadrowych, zagraża jakości orzecznictwa, skutkuje wydłużeniem czasu rozpoznania spraw, ogranicza tym samym stronom prawo do sądu i destabilizuje obrót prawny.

 

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Okręgowego w Szczecinie w sprawie TK

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2015 roku

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie jako organ samorządu sędziowskiego czuje się w obowiązku wyrażenia stanowczego sprzeciwu wobec obserwowanych obecnie działań i wypowiedzi przedstawicieli najwyższych władz państwowych, godzących w fundamentalne gwarancje ustrojowe Rzeczypospolitej Polskiej poprzez podważanie niezależności Trybunału Konstytucyjnego i niezawisłości sędziów tego organu.

Niezawisłość i niezależność sądów i trybunałów jest jednym z filarów demokratycznego państwa służących respektowaniu praw i wolności każdego obywatela.

Zgodnie z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Według art. 10 Ustawy Zasadniczej ustrój państwa opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.

Ustrojowym obowiązkiem wszystkich władz, a zwłaszcza osób pełniących najwyższe funkcje państwowe, jest umacnianie postaw obywatelskich przez krzewienie szacunku dla tych gwarancji i odpowiedniej świadomości prawnej społeczeństwa.

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Apelacyjnego w Katowicach w sprawie TK

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej

z dnia 14 grudnia 2015 r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej z narastającą obawą o losy Rzeczypospolitej Polskiej jako demokratycznego państwa prawa, a także z troską o prawa i wolności jej obywateli obserwuje wydarzenia ostatnich dni w przestrzeni publicznej. Szczególny niepokój budzą niezgodne z Konstytucją nowelizacje ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, ignorowanie jego orzeczeń, odwlekanie publikacji wyroków, a także powtarzające się w toku dyskursu politycznego podważanie autorytetu sądów, Trybunałów i sędziów.

Żaden podmiot, czy organ władzy państwowej nie może stać ponad prawem, a hierarchicznie najwyższym źródłem prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej jest Konstytucja, przyjęta w drodze ogólnonarodowego referendum. Z jej postanowień wynikają zasady działania organów władzy publicznej na podstawie i w granicach prawa, podział i równowaga władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, odrębność oraz niezależność sądów i Trybunałów od innych władz.

Czytaj więcej...

Apel Zarządu "Iustitii" w sprawie Trybunału Konstytucyjnego

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

z dnia 18 grudnia 2015 r.

W związku z wejściem w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie K 34/15 (Dz.U. poz. 2129) Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” zwraca się do przedstawicieli wszystkich władz Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie działań zmierzających do niezwłocznego zakończenia obecnego kryzysu konstytucyjnego w sposób zgodny z zasadami demokratycznego państwa prawnego, przy uwzględnieniu treści i skutków prawnych wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie K 34/15 i z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie K 35/15.

Urzeczywistnianie zasad demokratycznego państwa prawnego jest podstawowym celem Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” określonym w jego statucie. W sytuacji, gdy zasady te, a przede wszystkim Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej są łamane, Stowarzyszenie nie ma prawa milczeć.

Uchwała w sprawie projektu nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wyraża stanowczy sprzeciw wobec poselskiego projektu ustawy z dnia 16.12.2015 r. o zmianie ustawy z dnia 25.06.2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym, której wejście w życie prowadzić może do paraliżu prac ważnego konstytucyjnego organu jakim jest Trybunał Konstytucyjny i co za tym idzie naruszenia art. 10 Konstytucji zgodnie z którym ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władz.

Zgłoszony projekt zmian ustawy o Trybunale Konstytucyjnym nadaje się, naszym zdaniem, do odrzucenia w całości. W szczególności pragniemy zwrócić uwagę na rozwiązania, które budzą nasze największe obawy.

Proponowany w projekcie wymóg, aby Trybunał co do zasady rozpatrywał sprawy w pełnym składzie, który miałby wynosić 13 sędziów, spowoduje istotne wydłużenie oczekiwania na rozstrzygnięcia. Będzie także stanowił poważny problem w wypadku konieczności wyłączenia się niektórych sędziów od orzekania (gdy mogłyby powstać wątpliwości co do ich bezstronności),  w razie choroby sędziów czy zdarzeń losowych.

Warto podkreślić, że w obecnym stanie faktycznym i prawnym jedynie dziesięciu sędziów TK posiada, w sposób nie budzący wątpliwości, uprawnienia do orzekania. Trzech sędziów bezskutecznie oczekuje na odebranie ślubowania, status dwojga kolejnych nie jest jasny, zaś pięć osób zostało powołanych na stanowiska sędziowskie z naruszeniem Konstytucji. W tej sytuacji ustanowienie zasady orzekania w składzie 13 sędziów może doprowadzić do faktycznego paraliżu prac Trybunału.

Zwracamy także uwagę, że art. 190 ust. 5 Konstytucji RP mówi jasno, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego zapadają większością głosów. Dlatego propozycja posłów, aby orzeczenia Trybunału miały zapadać większością kwalifikowaną 2/3 głosów jest oczywiście niezgodna z Konstytucją. Wprowadzenie kwalifikowanej większości głosów w orzeczeniach zapadających w składach wieloosobowych jest nie tylko sprzeczne z polską tradycją prawną, ale także rodzi uzasadnione ryzyko, że w przypadku braku takiej większości nie zapadnie w danej sprawie żadne orzeczenie, przez co praca Trybunału będzie niemożliwa.

Protestujemy także przeciwko trybowi, w jakim odbywa się wprowadzanie zmian o charakterze ustrojowym w Polsce. Próby wprowadzania z dnia na dzień, bez szerokich konsultacji społecznych i koniecznego namysłu, zmian fundamentalnych z punktu widzenia ustrojowego są nie tylko niezgodne z zasadami przyzwoitej legislacji, ale przede wszystkim podważają zaufanie obywateli do państwa. Zwracamy uwagę, że uchwalenie proponowanego projektu nowelizacji byłoby już drugą zmianą ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w bardzo krótkim czasie, jakie upłynął od początku kadencji obecnego parlamentu.

Apel "Iustitii" do Prezydenta RP w sprawie wyboru sędziów TK

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

z dnia 2 grudnia 2015 r.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” zwraca się do Prezydenta RP Andrzeja Dudy z apelem o powtrzymanie się od przyjęcia ślubowania od osób wybranych przez Sejm w dniu 2 grudnia 2015 r. na stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego, do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny skarg dotyczących zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym.

Istnieją wątpliwości co do zgodności z Konstytucją RP zarówno przepisów  ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym, jak również ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym. Jednakże jedynym organem uprawnionym do rozstrzygnięcia tych wątpliwości jest Trybunał Konstytucyjny. Uprawnień takich nie posiada natomiast ani Sejm, ani Prezydent RP. 

Z tego względu najlepszym – w naszej ocenie – sposobem rozwiązania obecnego kryzysu konstytucyjnego jest powstrzymanie się od wszelkich działań związanych z powołaniem nowych sędziów Trybunału do czasu rozstrzygnięcia wątpliwości konstytucyjnych co do obu wymienionych wyżej ustaw przez organ powołany do tego w ramach obowiązującego porządku prawnego .