Uchwała Zgromadzenia Apelacyjnego w Katowicach w sprawie TK

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej

z dnia 14 grudnia 2015 r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej z narastającą obawą o losy Rzeczypospolitej Polskiej jako demokratycznego państwa prawa, a także z troską o prawa i wolności jej obywateli obserwuje wydarzenia ostatnich dni w przestrzeni publicznej. Szczególny niepokój budzą niezgodne z Konstytucją nowelizacje ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, ignorowanie jego orzeczeń, odwlekanie publikacji wyroków, a także powtarzające się w toku dyskursu politycznego podważanie autorytetu sądów, Trybunałów i sędziów.

Żaden podmiot, czy organ władzy państwowej nie może stać ponad prawem, a hierarchicznie najwyższym źródłem prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej jest Konstytucja, przyjęta w drodze ogólnonarodowego referendum. Z jej postanowień wynikają zasady działania organów władzy publicznej na podstawie i w granicach prawa, podział i równowaga władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, odrębność oraz niezależność sądów i Trybunałów od innych władz.

Czytaj więcej...

Apel Zarządu "Iustitii" w sprawie Trybunału Konstytucyjnego

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

z dnia 18 grudnia 2015 r.

W związku z wejściem w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie K 34/15 (Dz.U. poz. 2129) Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” zwraca się do przedstawicieli wszystkich władz Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie działań zmierzających do niezwłocznego zakończenia obecnego kryzysu konstytucyjnego w sposób zgodny z zasadami demokratycznego państwa prawnego, przy uwzględnieniu treści i skutków prawnych wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie K 34/15 i z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie K 35/15.

Urzeczywistnianie zasad demokratycznego państwa prawnego jest podstawowym celem Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” określonym w jego statucie. W sytuacji, gdy zasady te, a przede wszystkim Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej są łamane, Stowarzyszenie nie ma prawa milczeć.

Uchwała w sprawie projektu nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wyraża stanowczy sprzeciw wobec poselskiego projektu ustawy z dnia 16.12.2015 r. o zmianie ustawy z dnia 25.06.2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym, której wejście w życie prowadzić może do paraliżu prac ważnego konstytucyjnego organu jakim jest Trybunał Konstytucyjny i co za tym idzie naruszenia art. 10 Konstytucji zgodnie z którym ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władz.

Zgłoszony projekt zmian ustawy o Trybunale Konstytucyjnym nadaje się, naszym zdaniem, do odrzucenia w całości. W szczególności pragniemy zwrócić uwagę na rozwiązania, które budzą nasze największe obawy.

Proponowany w projekcie wymóg, aby Trybunał co do zasady rozpatrywał sprawy w pełnym składzie, który miałby wynosić 13 sędziów, spowoduje istotne wydłużenie oczekiwania na rozstrzygnięcia. Będzie także stanowił poważny problem w wypadku konieczności wyłączenia się niektórych sędziów od orzekania (gdy mogłyby powstać wątpliwości co do ich bezstronności),  w razie choroby sędziów czy zdarzeń losowych.

Warto podkreślić, że w obecnym stanie faktycznym i prawnym jedynie dziesięciu sędziów TK posiada, w sposób nie budzący wątpliwości, uprawnienia do orzekania. Trzech sędziów bezskutecznie oczekuje na odebranie ślubowania, status dwojga kolejnych nie jest jasny, zaś pięć osób zostało powołanych na stanowiska sędziowskie z naruszeniem Konstytucji. W tej sytuacji ustanowienie zasady orzekania w składzie 13 sędziów może doprowadzić do faktycznego paraliżu prac Trybunału.

Zwracamy także uwagę, że art. 190 ust. 5 Konstytucji RP mówi jasno, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego zapadają większością głosów. Dlatego propozycja posłów, aby orzeczenia Trybunału miały zapadać większością kwalifikowaną 2/3 głosów jest oczywiście niezgodna z Konstytucją. Wprowadzenie kwalifikowanej większości głosów w orzeczeniach zapadających w składach wieloosobowych jest nie tylko sprzeczne z polską tradycją prawną, ale także rodzi uzasadnione ryzyko, że w przypadku braku takiej większości nie zapadnie w danej sprawie żadne orzeczenie, przez co praca Trybunału będzie niemożliwa.

Protestujemy także przeciwko trybowi, w jakim odbywa się wprowadzanie zmian o charakterze ustrojowym w Polsce. Próby wprowadzania z dnia na dzień, bez szerokich konsultacji społecznych i koniecznego namysłu, zmian fundamentalnych z punktu widzenia ustrojowego są nie tylko niezgodne z zasadami przyzwoitej legislacji, ale przede wszystkim podważają zaufanie obywateli do państwa. Zwracamy uwagę, że uchwalenie proponowanego projektu nowelizacji byłoby już drugą zmianą ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w bardzo krótkim czasie, jakie upłynął od początku kadencji obecnego parlamentu.

Apel "Iustitii" do Prezydenta RP w sprawie wyboru sędziów TK

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

z dnia 2 grudnia 2015 r.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” zwraca się do Prezydenta RP Andrzeja Dudy z apelem o powtrzymanie się od przyjęcia ślubowania od osób wybranych przez Sejm w dniu 2 grudnia 2015 r. na stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego, do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny skarg dotyczących zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym.

Istnieją wątpliwości co do zgodności z Konstytucją RP zarówno przepisów  ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym, jak również ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym. Jednakże jedynym organem uprawnionym do rozstrzygnięcia tych wątpliwości jest Trybunał Konstytucyjny. Uprawnień takich nie posiada natomiast ani Sejm, ani Prezydent RP. 

Z tego względu najlepszym – w naszej ocenie – sposobem rozwiązania obecnego kryzysu konstytucyjnego jest powstrzymanie się od wszelkich działań związanych z powołaniem nowych sędziów Trybunału do czasu rozstrzygnięcia wątpliwości konstytucyjnych co do obu wymienionych wyżej ustaw przez organ powołany do tego w ramach obowiązującego porządku prawnego .

Sędziowie Apelacji Szczecińskiej w sprawie TK oraz publicznych wypowiedzi dotyczących sądów

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Szczecińskiej z dnia 1 grudnia 2015 r.

Działając w trosce o zachowanie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej konstytucyjnych zasad demokratycznego państwa prawnego, trójpodziału władzy oraz niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej, jako gwarancji praw i wolności obywateli, Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Szczecińskiej wyraża zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich działań przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej, które godzą w podstawy ustroju naszego Państwa. Przejawy tych działań upatrujemy w naruszaniu zasad tworzenia prawa  przy nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, podejmowaniu decyzji zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji sądów i trybunałów oraz podważaniu autorytetu sędziów poprzez całkowicie bezpodstawne przypisywanie im kierowania się względami politycznymi przy wydawaniu orzeczeń sądowych.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Szczecińskiej zwraca się z apelem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Senatorów, aby pomni złożonego ślubowania na wierność Konstytucji, powstrzymali się od takich działań, które prowadzą do naruszenia zakazu ingerencji władzy ustawodawczej i wykonawczej w sferę orzeczniczą sądów i trybunałów oraz do podważania równowagi władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

Sędziowie Apelacji Łódzkiej w sprawie TK oraz publicznych wypowiedzi dotyczących sądów

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej z dnia 30 listopada 2015 r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej wyraża głębokie zaniepokojenie i jednocześnie zdecydowany sprzeciw wobec trwających od kilku miesięcy działań zmierzających do osłabienia pozycji Trybunału Konstytucyjnego. Działania te, inicjowane przez uczestników konfliktu politycznego, wyrażające się w uchwalaniu ustaw zmierzających do kształtowania składu osobowego Trybunału Konstytucyjnego w pożądanym dla inicjatorów kierunku, naruszają standardy państwa prawa, podważając niezależność władzy sądowniczej oraz zaufanie do bezstronności sędziów Trybunału.

W pełni podzielamy podglądy Krajowej Rady Sądownictwa zawarte w uchwale z dnia 24 listopada 2015 r. nr 1252/2015 o skierowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. z 20 listopada 2015 r., poz. 1928) oraz w stanowisku Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 24 listopada 2015 r. w przedmiocie trybu uchwalenia tejże ustawy.

Czytaj więcej...