Uchwała w sprawie ostatniego wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Uchwała Zarządu SSP "Iustitia" z dnia 12.03.2016 r.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” zwraca się do wszystkich organów władzy o przestrzeganie zasad demokratycznego państwa prawnego, a zwłaszcza o respektowanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego: z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie K 47/15, z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie U 8/15, z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie K 34/15 i z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie K 35/15.

W szczególności wnosimy o wykonanie obowiązku wynikającego z art.190 ust.2 Konstytucji RP i niezwłoczne opublikowanie w Dzienniku Ustaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie K 47/15.

Zgodnie z art.190 ust.1 Konstytucji wyroki Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i mają moc powszechnie obowiązującą. Żaden organ władzy wykonawczej nie jest uprawniony do skutecznego zgłaszania zastrzeżeń do orzeczeń Trybunału, także pod względem proceduralnym, w tym do oceny ważności orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

Zebrania Przedstawicieli Sędziów

W dniu 2 marca 2016 r. odbyły się - zwołane przez KRS i Ministra Sprawiedliwości - Zebrania Przedstawicieli Sędziów Okręgów. Brali w nim udział liczni członkowie „Iustitii”, w tym prezes Maciej Strączyński i wiceprezesi: Jolanta Korwin-Piotrowska i Barbara Zawisza. W toku zebrania dokonano m.in. wyboru w skład Krajowej Rady Sądownictwa (na drugą kadencję) sędziego Krzysztofa Wojtaszka. Wysłuchano także informacji wiceministra Łukasza Piebiaka na temat planowanych zmian w strukturze wymiaru sprawiedliwości.

Sędziowie podjęli również uchwałę wzywającą do poszanowania konstytucyjnej zasady trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, a także do konsultowania ze środowiskiem sędziowskim wszystkich planowanych zmian w organizacji i ustroju sądów powszechnych, zmiany modelu nadzoru administracyjnego nad sądami, ograniczenia kognicji sądów i o zapewnienie wpływu na tworzenie i wykonywanie budżetu wymiaru sprawiedliwości. Zwrócili także uwagę na potrzebę prowadzenia przez sądy aktywnej i skutecznej działalności informacyjnej.

Podobnej treści uchwałę podjęło także zwołane w tym samym dniu Zebranie Przedstawicieli Sędziów Sądów Apelacyjnych. Przedstawiamy treść obu uchwał.

Czytaj więcej...

Dwie uchwały Zgromadzenia SO w Koninie

Zgromadzenie Sędziów Sądu Okręgowego w Koninie, które odbyło się w dniu 11 stycznia 2016 r., przyjęło dwie uchwały związane z sytuacją wymiaru sprawiedliwości. Pierwsza z nich dotyczy kryzysu konstytucyjnego, w którym obecnie znalazła się Polska, a tym samym pozycji władzy sądowniczej, druga natomiast kwestii właściwego wynagradzania pracowników administracji sądowej, sygnalizowanej już wcześniej przez inne organa sądowe.

Zamieszczamy obydwie uchwały.

Czytaj więcej...

Uchwały Zgromadzeń Sędziów: Okręgu Bydgoskiego...

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 13 stycznia 2016 r.

    Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, jako organ samorządu sędziowskiego, z wielką uwagą, a równocześnie z najwyższym niepokojem odnotowuje obserwowane rozliczne przejawy naruszania przez aktualną władzę ustawodawczą i wykonawczą konstytucyjnej zasady trójpodziału władzy, a przez to pogwałcania fundamentalnych zasad winnych obowiązywać w tym zakresie w demokratycznym państwie prawa.

   Mając na względzie doświadczenia oraz wynikające z tego następstwa prawne, związane z dotychczas przyjętymi regulacjami dotyczącymi Trybunału Konstytucyjnego, przychylamy się do wszelkich tych krytycznych opinii, jakie prezentowane są w tym względzie przez zdecydowaną większość środowisk i autorytetów prawniczych.

Czytaj więcej...

... Okręgu Opolskiego...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Opolu

     Wyrażamy sprzeciw przeciwko wielokrotnemu naruszaniu przez przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej zasady trójpodziału i równowagi władz wynikającej z art. 10 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a przejawiającej się w odrębności i poszanowaniu władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Stwarza to zagrożenie dla podstawowych zasad porządku prawnego oraz praw i wolności obywateli. 

     Przejawem takich działań jest uchwalanie prawa z naruszaniem zasad dobrej legislacji, bezpodstawne obniżanie autorytetu sędziów Trybunału Konstytucyjnego i rozpowszechnianie nierzetelnych informacji o pracy Trybunału Konstytucyjnego jak również podejmowanie działań godzących w odrębność sądów i trybunałów. Wyrażamy również zaniepokojenie w związku z ograniczaniem wolności mediów.

Czytaj więcej...

... oraz Apelacji Rzeszowskiej

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Rzeszowskiej z dnia 11 stycznia 2016 r.

Przyłączając się do licznych głosów środowisk prawniczych krytycznie oceniających ostatnie wydarzenia w przestrzeni publicznej, Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Rzeszowskiej wyraża głębokie zaniepokojenie przyjętym trybem stanowienia prawa i jego jakością jako godzących w konstytucyjne zasady demokratycznego państwa prawnego. Równocześnie stanowczy sprzeciw budzą te wypowiedzi niektórych przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej, które w nieuprawniony sposób podważają bezstronność i apolityczność sędziów. Jest to tym bardziej niepokojące, że tego rodzaju wypowiedzi padają z ust kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości, podczas gdy ustrojowym obowiązkiem wszystkich władz jest umacnianie postaw obywatelskich przez krzewienie szacunku dla gwarancji wynikających z Konstytucji RP, opierających ustrój państwa na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

Czytaj więcej...