Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN z dnia 26 kwietnia 2016 r.

W dniu 26 kwietnia 2016r. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, liczące 85 członków, kierując się koniecznością zapewnienia jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych i sądów wojskowych, podjęło uchwałę, w której stwierdziło, że zgodnie z art. 190 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego podlegają niezwłocznemu opublikowaniu. Nieopublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego, stwierdzający niezgodność z Konstytucją określonego przepisu uchyla domniemanie jego zgodności z Konstytucją z chwilą ogłoszenia wyroku przez Trybunał Konstytucyjny w toku postępowania.

 

 

Stanowisko Zarządu SSP Iustitia w sprawie opracowywania założeń zmiany usp

Zarząd SSP Iustitia wyraża zaniepokojenie brakiem podania do publicznej wiadomości treści zapowiadanych projektów legislacyjnych mających podstawowe znaczenie dla funkcjonowania sądownictwa w Polsce. Jednocześnie informuje, że Stowarzyszenie nie jest współtwórcą propozycji legislacyjnych Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego.

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Płockiego

UCHWAŁA ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW OKRĘGU PŁOCKIEGO

z dnia 12 kwietnia 2016 r.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Płockiego zwraca się do wszystkich organów władzy o przestrzeganie zasad demokratycznego państwa prawnego, a zwłaszcza o respektowanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie K 47/15. W szczególności wnosimy o wykonanie obowiązku wynikającego z art.190 ust.2 Konstytucji RP i niezwłoczne opublikowanie w Dzienniku Ustaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie K 47/15, a także kolejnych orzeczeń zapadłych w trybie wynikającym z tegoż wyroku.

Zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji wyroki Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i mają moc powszechnie obowiązującą. Żaden organ władzy wykonawczej nie jest uprawniony do skutecznego zgłaszania zastrzeżeń do orzeczeń Trybunału, także pod względem proceduralnym, w tym do oceny ważności orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

Stanowisko Zarządu SSP Iustitia z dnia 7 kwietnia 2016r.

Stanowisko Zarządu SSP "Iustitia" z dnia 07.04.2016 r.

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej mają prawo oczekiwać, że o ich prawach i wolnościach będzie orzekał niezależny sąd, a obowiązkiem wszystkich władz jest fundamentalną wartość szanować. Najwyższe organy wymiaru sprawiedliwości, w tym i Trybunał Konstytucyjny, rozstrzygają powierzone im spory w sposób ostateczny. Zasiadający w tych organach niezawiśli sędziowie stanowią gwarancję legalności wydawanych wyroków. Podważanie przez Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego ostatecznego charakteru rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego oraz odmowa uczestnictwa w rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym pozostają w sprzeczności z ciążącym na nim ustawowym obowiązkiem najwyższej dbałości o przestrzeganie porządku prawnego Rzeczpospolitej Polskiej.  Zapowiedź możliwości podjęcia przez  Prokuratora Generalnego jakichkolwiek działań wobec sędziów w związku z wydaniem orzeczeń  niezgodnych z oczekiwaniem strony postępowania narusza niezbywalne prawo wszystkich obywateli do niezależnego sądownictwa.

Uchwała programowa XXI Zebrania Delegatów SSP Iustitia

Uchwała nr 7 z dnia 3 kwietnia 2016 r.

Uchwała programowa Zwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z dnia 3 kwietnia 2016 r.

 

Zwyczajne Zebranie Delegatów SSP Iustitia, kierując się troską o polski wymiar sprawiedliwości i funkcjonowanie Stowarzyszenia wskazuje, iż główne obszary działalności Stowarzyszenia powinny obejmować:

-           zachowanie zasady trójpodziału władz,

-           dbanie o poszanowanie zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów,

-           kształtowanie pozytywnego wizerunku sędziów i sądów,

-           dbałość o pozycję Stowarzyszenia w środowisku prawniczym.

 

I.  Działania na rzecz zachowania zasady trójpodziału władz.

Zarząd Stowarzyszenia powinien podejmować działania zmierzające do:

1) stosownej reakcji na przejawy braku poszanowania przez przedstawicieli pozostałych władz i innych uczestników życia publicznego konstytucyjnej zasady trójpodziału władz (art. 10 Konstytucji RP) oraz wynikających z niej zasad niezależności sądów (art. 173 Konstytucji RP) i niezawisłości sędziowskiej (art. 178 ust. 1 Konstytucji RP),

2) przeciwdziałania przypadkom pozamerytorycznej krytyki władzy sądowniczej i sędziów,

3) wspierania sędziów poddawanych szczególnej presji ze strony władzy wykonawczej na skutek wydawania przez nich orzeczeń, które władza wykonawcza uznaje za niedopuszczalne, poczynając od informowania Krajowej Rady Sądownictwa – w przypadku zaistnienia takich sytuacji.

 

II. Działania na rzecz poszanowania  zasad niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Zebranie Delegatów uznaje za konieczne:

1) rozpowszechnienie w środowisku sędziowskim treści przygotowywanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości założeń do reformy ustroju sądów,

2) zorganizowanie szerokiej dyskusji nad treścią tych założeń i opracowanie jej wyników, z uwzględnieniem dotychczasowego stanowiska Stowarzyszenia poczynając od uchwały z dnia 25 października 2008 r. w sprawie niezależności sądów i niezawisłości sędziów,

3) przedstawienie Ministerstwu Sprawiedliwości, opartego na wynikach środowiskowej dyskusji, stanowiska Stowarzyszenia wobec ministerialnych założeń,

4) monitorowanie dalszych prac nad nowym ustrojem sądów powszechnych na kolejnych etapach procesu legislacyjnego.

 

III. Działania na rzecz kształtowania prawidłowego wizerunku sędziów i sądów.

Zebranie Delegatów wskazuje na niezbędność:

1) konsekwencji w prowadzeniu aktywnej polityki medialnej służącej promowaniu w społeczeństwie rzetelnej wiedzy o sądownictwie, poprzez aktywność w mediach publicznych i prywatnych, wydawanie własnego kwartalnika,

2) dbałości o przystępną warstwę językową wszelkich komunikatów i uchwał podlegających publikacji w celu zapewnienia jak najlepszego zrozumienia przekazywanych informacji przez opinię publiczną,

3) inspirowania tworzenia i realizacji w Oddziałach Stowarzyszenia programów edukacji prawnej młodzieży,

4) poszukiwania partnerów do przeprowadzenia kampanii społecznej w mediach na rzecz poprawy wizerunku sądownictwa.

 

IV. Działania na rzecz pozycji Stowarzyszenia w środowisku prawniczym.

Zebranie Delegatów uznaje potrzebę:

1) podejmowania inicjatyw prowadzących do aktywizacji członków Stowarzyszenia w działaniach służących dobru wymiaru sprawiedliwości i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, dzięki pozyskanym grantom,

2) dalszego aktywnego udziału w pracach Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych oraz współpracy z Krajową Radą Sądownictwa,

3) kontynuacji współpracy z EAJ, MEDEL i CCJE, a także ze stowarzyszeniami sędziów w innych krajach - celem podejmowania wspólnych inicjatyw na forum europejskim, w tym prowadzących do zapewnienia sędziom polskim statusu sędziego gwarantowanego w prawie Unii Europejskiej,

4) integracji wewnątrzśrodowiskowej przez włączenie w życie organizacji SSP „Iustitia” sędziów w stanie spoczynku.

 

Zebranie Delegatów pozostawia Zarządowi decyzję co do określania, które z zadań służących realizacji programu zostaną uznane za priorytetowe.

 

Ołtarzew, dnia 3 kwietnia 2016 roku.

Uchwały podjęte podczas XXI Zebrania Delegatów SSP Iustitia

Uchwały podjęte podczas XXI Zebrania Delegatów SSP „Iustitia” w Ołtarzewie

 

Uchwała nr  1 z dnia 3 kwietnia 2016 r.

Zgodnie z § 36 ust.2 statutu Stowarzyszenia dokonuje się zmiany obszaru działania istniejących oddziałów w Olsztynie i w Elblągu poprzez przyłączenie obszaru Sądu Rejonowego w Ostródzie do obszaru Oddziału Stowarzyszenia w Olsztynie.

 

Uchwała nr 2 z dnia 3 kwietnia 2016 r.

Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro.

Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA, działając na podstawie § 24 statutu, oraz art. 3 ust. 1 a i art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości, uchwala, co następuje:

§ 1

Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA jest jednostką mikro, o której mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości.

§ 2

Stowarzyszenie Sędziów polskich IUSTITIA będzie sporządzać sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych dla jednostek mikro wprowadzonych Ustawą z dnia 11 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o rachunkowości tj. z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 ustawy o rachunkowości.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 3 z dnia 3 kwietnia 2016 r.

Zebranie Delegatów zobowiązuje Zarząd Stowarzyszenia do powołania zespołu do spraw opracowania projektu zmian Statutu Stowarzyszenia, który po konsultacjach z Oddziałami Stowarzyszenia zostanie przedstawiony na następnym Zebraniu Delegatów.

 

Uchwała nr 4 z dnia 3 kwietnia 2016 r.

Zwyczajne Zebranie Delegatów SSP ‘”Iustitia” wyraża podziękowanie sędziemu Maciejowi Strączyńskiemu za wieloletnią pracę w Zarządzie SSP Iustitia.

 

Uchwała nr 5 z dnia 3 kwietnia 2016 r.

Zebranie Delegatów zobowiązuje Zarząd SSP „Iustitia” do organizowania regularnych spotkań z przedstawicielami oddziałów celem omawiania bieżących spraw i działań Stowarzyszenia.

Uchwała nr 6 z dnia 3 kwietnia 2016 r.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” zwraca się do wszystkich organów władzy o przestrzeganie zasad demokratycznego państwa prawnego, a zwłaszcza o respektowanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego: z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie K 34/15, z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie K 35/15, z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie U 8/15 i z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie K 47/15.

W szczególności wnosimy o wykonanie obowiązku wynikającego z art.190 ust.2 Konstytucji RP i niezwłoczne opublikowanie w Dzienniku Ustaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie K 47/15.

Zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji wyroki Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i mają moc powszechnie obowiązującą. Żaden organ władzy wykonawczej nie jest uprawniony do skutecznego zgłaszania zastrzeżeń do orzeczeń Trybunału, także pod względem proceduralnym, w tym do oceny ważności orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

 

Uchwała nr 8 z dnia 3 kwietnia 2016 r.

1. Dorobkiem pokoleń Polaków jest organizacja państwa w oparciu o zasadę podziału władzy.

2. Wyodrębnienie i niezależność władzy sądowniczej gwarantować ma każdemu obywatelowi, że   spór prawny, którego stanie się stroną, znajdzie rozstrzygnięcie przed arbitrem wolnym od wpływów osób trzecich, a uzyskany wyrok będzie uważany za wiążący.

3. Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wyraża wdzięczność tym instytucjom, organizacjom i osobom, które w ostatnich czasach przypominają o zasadach prawnych wspólnych społeczeństwom naszego kręgu kulturowego.

4. Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” widzi potrzebę kontynuacji dotychczasowych działań Stowarzyszenia, w tym zabierania głosu w tych przypadkach, kiedy zagrożone jest prawo społeczeństwa do rozstrzygnięcia sporów w drodze sądowej.