Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w sprawie odmowy powołania przez Prezydenta RP kandydatów na stanowisko sędziego

Postanowieniem z 22 czerwca 2016 r. Prezydent RP Andrzej Duda odmówił powołania 10 kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Sądownictwa do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Sądu Apelacyjnego, Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego. Decyzji swojej Prezydent RP w żaden sposób nie uzasadnił. Zgodnie z Konstytucją RP Prezydentowi nie przysługuje prerogatywa oceny i wyboru kandydatów na sędziów. Rola głowy państwa ogranicza się do ceremonialnego aktu powołania. Procedura oceny osób zgłaszających się na wolne stanowiska sędziowskie została szczegółowo uregulowana w przepisach ustawy o KRS. Biorą w niej udział m. in. zasiadający w Radzie: przedstawiciel Prezydenta RP, posłowie, senatorowie, Minister Sprawiedliwości, sędziowie. Prezydent RP w odróżnieniu od Rady nie dysponuje procedurą ani narzędziami oceny merytorycznej przydatności do zawodu sędziego. Decyzja Prezydenta nie znajduje oparcia w przywołanym w treści postanowienia art. 179 Konstytucji. Działanie takie stanowi powtórzenie niebezpiecznego dla ogółu obywateli precedensu, zmierzającego do wyłaniania sędziów na podstawie niejasnych kryteriów. Powoduje, że proces nominacji sędziowskich staje się mniej transparentny i bardziej podatny na wpływy polityczne.

 

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 1 czerwca 2016 roku

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Radomiu przyłącza się do stanowiska Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 7 kwietnia 2016 roku oraz licznych uchwał organów samorządu sędziowskiego w sprawie niepublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 roku, sygn.akt K 47/15.

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Słupskiego z dnia 18 kwietnia 2016 r.

slupskZgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Słupsku przyłączając się do licznych głosów środowisk prawniczych, wyraża głębokie zaniepokojenie działaniami podejmowanymi przez organy władzy ustawodawczej i wykonawczej w stosunku do jednego z najważniejszych organów władzy sądowniczej, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, oraz naruszeniami zasady trójpodziału władzy.

Działania takowe prowadzą nie tylko do deprecjonowania autorytetu Trybunału Konstytucyjnego, ale także całego Państwa i godzą w podstawy jego ustroju. Stanowią także niebezpieczny precedens nierespektowania norm konstytucyjnych przez najwyższych przedstawicieli Państwa, którzy powinni stać na straży Konstytucji.

Czytaj więcej...

List przedstawicieli środowisk prawniczych

LIST

 

      27 kwietnia 2016 roku przedstawiciele środowisk prawniczych, w tym Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Krystian Markiewicz, wystosowali list do wszystkich sił politycznych, a zwłaszcza do przewodniczących wszystkich klubów parlamentarnych o podjęcie konstruktywnego dialogu z przedstawicielami środowisk prawniczych celem zapobieżenia zagrażającemu naszemu społeczeństwu chaosowi prawnemu. 

  Wobec narastającego kryzysu konstytucyjnego, stanowiącego zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej jako naszego wspólnego dobra, przedstawiciele środowisk prawniczych – nie opowiadając się po żadnej stronie sporu politycznego – zgłosili gotowość pomocy w pracach nad jego rozwiązaniem.

 

 

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 9 maja 2016 r.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu podziela stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie niepublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w którym stwierdzono, że zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. Ustawowym obowiązkiem Prezesa Rady Ministrów jest opublikowanie każdego ogłoszonego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, którego opublikowanie zarządził Prezes Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Białostockiej z 25 kwietnia 2016r.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Białostockiej przyłącza się do wyrażanych przez wszystkie gremia prawnicze, w tym także Zgromadzenia Sędziów, apeli wzywających władzę wykonawczą i ustawodawczą do poszanowania Konstytucji RP i opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r.

Zgromadzenie Sędziów zwraca uwagę, że obowiązek niezwłocznego opublikowania wyroku przez Prezesa Rady Ministrów wynika z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 20lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r., poz. 1484), ma charakter techniczny. Jego wykonanie nie może być uzależnione od oceny, że w przekonaniu podmiotu zobowiązanego do publikacji wyrok jest niezgodny z prawem. Ustawodawca konstytucyjny w art. 190 ust. 1 Konstytucji RP rozstrzygnął bowiem, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.

Czytaj więcej...