Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Słupskiego z dnia 18 kwietnia 2016 r.

slupskZgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Słupsku przyłączając się do licznych głosów środowisk prawniczych, wyraża głębokie zaniepokojenie działaniami podejmowanymi przez organy władzy ustawodawczej i wykonawczej w stosunku do jednego z najważniejszych organów władzy sądowniczej, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, oraz naruszeniami zasady trójpodziału władzy.

Działania takowe prowadzą nie tylko do deprecjonowania autorytetu Trybunału Konstytucyjnego, ale także całego Państwa i godzą w podstawy jego ustroju. Stanowią także niebezpieczny precedens nierespektowania norm konstytucyjnych przez najwyższych przedstawicieli Państwa, którzy powinni stać na straży Konstytucji.

Czytaj więcej...

List przedstawicieli środowisk prawniczych

LIST

 

      27 kwietnia 2016 roku przedstawiciele środowisk prawniczych, w tym Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Krystian Markiewicz, wystosowali list do wszystkich sił politycznych, a zwłaszcza do przewodniczących wszystkich klubów parlamentarnych o podjęcie konstruktywnego dialogu z przedstawicielami środowisk prawniczych celem zapobieżenia zagrażającemu naszemu społeczeństwu chaosowi prawnemu. 

  Wobec narastającego kryzysu konstytucyjnego, stanowiącego zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej jako naszego wspólnego dobra, przedstawiciele środowisk prawniczych – nie opowiadając się po żadnej stronie sporu politycznego – zgłosili gotowość pomocy w pracach nad jego rozwiązaniem.

 

 

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 9 maja 2016 r.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu podziela stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie niepublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w którym stwierdzono, że zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. Ustawowym obowiązkiem Prezesa Rady Ministrów jest opublikowanie każdego ogłoszonego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, którego opublikowanie zarządził Prezes Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Białostockiej z 25 kwietnia 2016r.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Białostockiej przyłącza się do wyrażanych przez wszystkie gremia prawnicze, w tym także Zgromadzenia Sędziów, apeli wzywających władzę wykonawczą i ustawodawczą do poszanowania Konstytucji RP i opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r.

Zgromadzenie Sędziów zwraca uwagę, że obowiązek niezwłocznego opublikowania wyroku przez Prezesa Rady Ministrów wynika z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 20lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r., poz. 1484), ma charakter techniczny. Jego wykonanie nie może być uzależnione od oceny, że w przekonaniu podmiotu zobowiązanego do publikacji wyrok jest niezgodny z prawem. Ustawodawca konstytucyjny w art. 190 ust. 1 Konstytucji RP rozstrzygnął bowiem, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN z dnia 26 kwietnia 2016 r.

W dniu 26 kwietnia 2016r. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, liczące 85 członków, kierując się koniecznością zapewnienia jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych i sądów wojskowych, podjęło uchwałę, w której stwierdziło, że zgodnie z art. 190 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego podlegają niezwłocznemu opublikowaniu. Nieopublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego, stwierdzający niezgodność z Konstytucją określonego przepisu uchyla domniemanie jego zgodności z Konstytucją z chwilą ogłoszenia wyroku przez Trybunał Konstytucyjny w toku postępowania.

 

 

Stanowisko Zarządu SSP Iustitia w sprawie opracowywania założeń zmiany usp

Zarząd SSP Iustitia wyraża zaniepokojenie brakiem podania do publicznej wiadomości treści zapowiadanych projektów legislacyjnych mających podstawowe znaczenie dla funkcjonowania sądownictwa w Polsce. Jednocześnie informuje, że Stowarzyszenie nie jest współtwórcą propozycji legislacyjnych Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego.