Stanowisko stowarzyszeń sędziowskich w sprawie ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym

Stanowisko stowarzyszeń sędziowskich

w sprawie ustawy z 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym 

Parlament  zakończył prace nad nową ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. Wbrew zapowiedziom większości parlamentarnej nie kończy ona kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego, lecz daje władzy wykonawczej pełną kontrolę nad sądem konstytucyjnym, co stanowi oczywiste naruszenie zasady trójpodziału władzy zawartej w art.10 ust.1 Konstytucji RP i zagraża praworządności.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenia sędziowskie o odmowie powołania sędziów przez Prezydenta

Stanowisko stowarzyszeń sędziowskich

w sprawie odmowy powołania sędziów przez Prezydenta Rzeczyspospolitej Polskiej

 

Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2016 roku nr 1130.9.2016 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odmówił powołania 10 kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Sądownictwa do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Sądu Apelacyjnego, Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego. Decyzji swojej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w żaden sposób nie uzasadnił.

Przepis art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że sędziowie są powoływani przez Prezydenta, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony.

Aktem powołania Prezydent  - najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej - powierza funkcję sędziego. Trudno jednak uznać to za wystarczający argument dla przyznania głowie państwa całkowitej swobody nominacyjnej.

Czytaj więcej...

Apel Iustitii w sprawie zatrzymań sędziów w Turcji

tur_apel

Zarządu

Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”

w sprawie zatrzymań sędziów w TurcjiStowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” z wielkim zaniepokojeniem przyjmuje napływające z Turcji informacje o zwolnieniu ze służby ponad 2 tysięcy sędziów i prokuratorów oraz zatrzymaniu kilkuset z nich. Działania te budzą poważne obawy o dalszy ład demokratyczny w Turcji. Nic nie wskazuje, aby miały rzeczywisty związek z nieudanym zamachem stanu.

Zmiany w prawie, przyjmowane w miesiącach poprzedzających te wydarzenia, osłabiały niezależność sądownictwa i niezawisłość tureckich sędziów. Zatrzymanie tych spośród nich, którzy protestowali przeciwko tym zmianom, budzi poważne podejrzenia o polityczne tło obecnej akcji.

Czytaj więcej...

Stanowisko stowarzyszeń sędziowskich w sprawie noweli ustawy o TK

stanowiskoTKStowarzyszenia sędziowskie z uwagą obserwują prace Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad przepisami prawa regulującymi działalność Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 7 lipca 2016 roku jest kolejnym krokiem władzy ustawodawczej prowadzącym do paraliżu funkcjonowania Trybunału. Zawiera szereg przepisów, które w sposób oczywisty są sprzeczne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, a w tym naruszają konstytucyjną zasadę trójpodziału władzy i prowadzą do dalszego ograniczania niezależności władzy sądowniczej.

Najpoważniejsze zastrzeżenia budzą przepisy umożliwiające czterem sędziom Trybunału wnioskowanie o kolejne odroczenia na 3 miesiące rozpoznania sprawy, a także nakazujące odraczanie rozprawy w przypadku nieobecności Prokuratora Generalnego. Mogą one powodować całkowite zablokowanie rozpoznania sprawy, pozbawiając tym samym obywateli prawa do sądu.

Podobnie ocenić należy treść przepisów przejściowych, dotyczących postępowań już toczących się przed Trybunałem Konstytucyjnym, które skutkować mogą koniecznością prowadzenia postępowań od początku, co dodatkowo wydłuży czas ich trwania. Ponadto ustawowe usankcjonowanie odmowy publikacji orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego sprzed 10 marca 2016 roku stanowi złamanie konstytucyjnej zasady rozdzielności władzy ustawodawczej i sądowniczej.

Czytaj więcej...

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w sprawie odmowy powołania przez Prezydenta RP kandydatów na stanowisko sędziego

Postanowieniem z 22 czerwca 2016 r. Prezydent RP Andrzej Duda odmówił powołania 10 kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Sądownictwa do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Sądu Apelacyjnego, Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego. Decyzji swojej Prezydent RP w żaden sposób nie uzasadnił. Zgodnie z Konstytucją RP Prezydentowi nie przysługuje prerogatywa oceny i wyboru kandydatów na sędziów. Rola głowy państwa ogranicza się do ceremonialnego aktu powołania. Procedura oceny osób zgłaszających się na wolne stanowiska sędziowskie została szczegółowo uregulowana w przepisach ustawy o KRS. Biorą w niej udział m. in. zasiadający w Radzie: przedstawiciel Prezydenta RP, posłowie, senatorowie, Minister Sprawiedliwości, sędziowie. Prezydent RP w odróżnieniu od Rady nie dysponuje procedurą ani narzędziami oceny merytorycznej przydatności do zawodu sędziego. Decyzja Prezydenta nie znajduje oparcia w przywołanym w treści postanowienia art. 179 Konstytucji. Działanie takie stanowi powtórzenie niebezpiecznego dla ogółu obywateli precedensu, zmierzającego do wyłaniania sędziów na podstawie niejasnych kryteriów. Powoduje, że proces nominacji sędziowskich staje się mniej transparentny i bardziej podatny na wpływy polityczne.

 

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 1 czerwca 2016 roku

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Radomiu przyłącza się do stanowiska Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 7 kwietnia 2016 roku oraz licznych uchwał organów samorządu sędziowskiego w sprawie niepublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 roku, sygn.akt K 47/15.

Czytaj więcej...