Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "IUSTITIA" w sprawie planowanych zmian w obszarze regulacji postępowania karnego

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "IUSTITIA" podjął uchwałę w sprawie planowanych zmian w obszarze regulacji postępowania karnego.

Poniżej treść uchwały:

Czytaj więcej...

Uchwała Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce

Sędziowie rodzinni zgromadzeni na XVIII Kongresie Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, w dniach od 18 do 22 września 2016 r. w Zakopanem, podjęli uchwałę następującej treści:

Czytaj więcej...

Stanowisko stowarzyszeń sędziowskich w sprawie ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym

Stanowisko stowarzyszeń sędziowskich

w sprawie ustawy z 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym 

Parlament  zakończył prace nad nową ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. Wbrew zapowiedziom większości parlamentarnej nie kończy ona kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego, lecz daje władzy wykonawczej pełną kontrolę nad sądem konstytucyjnym, co stanowi oczywiste naruszenie zasady trójpodziału władzy zawartej w art.10 ust.1 Konstytucji RP i zagraża praworządności.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenia sędziowskie o odmowie powołania sędziów przez Prezydenta

Stanowisko stowarzyszeń sędziowskich

w sprawie odmowy powołania sędziów przez Prezydenta Rzeczyspospolitej Polskiej

 

Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2016 roku nr 1130.9.2016 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odmówił powołania 10 kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Sądownictwa do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Sądu Apelacyjnego, Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego. Decyzji swojej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w żaden sposób nie uzasadnił.

Przepis art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że sędziowie są powoływani przez Prezydenta, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony.

Aktem powołania Prezydent  - najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej - powierza funkcję sędziego. Trudno jednak uznać to za wystarczający argument dla przyznania głowie państwa całkowitej swobody nominacyjnej.

Czytaj więcej...

Apel Iustitii w sprawie zatrzymań sędziów w Turcji

tur_apel

Zarządu

Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”

w sprawie zatrzymań sędziów w TurcjiStowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” z wielkim zaniepokojeniem przyjmuje napływające z Turcji informacje o zwolnieniu ze służby ponad 2 tysięcy sędziów i prokuratorów oraz zatrzymaniu kilkuset z nich. Działania te budzą poważne obawy o dalszy ład demokratyczny w Turcji. Nic nie wskazuje, aby miały rzeczywisty związek z nieudanym zamachem stanu.

Zmiany w prawie, przyjmowane w miesiącach poprzedzających te wydarzenia, osłabiały niezależność sądownictwa i niezawisłość tureckich sędziów. Zatrzymanie tych spośród nich, którzy protestowali przeciwko tym zmianom, budzi poważne podejrzenia o polityczne tło obecnej akcji.

Czytaj więcej...

Stanowisko stowarzyszeń sędziowskich w sprawie noweli ustawy o TK

stanowiskoTKStowarzyszenia sędziowskie z uwagą obserwują prace Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad przepisami prawa regulującymi działalność Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 7 lipca 2016 roku jest kolejnym krokiem władzy ustawodawczej prowadzącym do paraliżu funkcjonowania Trybunału. Zawiera szereg przepisów, które w sposób oczywisty są sprzeczne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, a w tym naruszają konstytucyjną zasadę trójpodziału władzy i prowadzą do dalszego ograniczania niezależności władzy sądowniczej.

Najpoważniejsze zastrzeżenia budzą przepisy umożliwiające czterem sędziom Trybunału wnioskowanie o kolejne odroczenia na 3 miesiące rozpoznania sprawy, a także nakazujące odraczanie rozprawy w przypadku nieobecności Prokuratora Generalnego. Mogą one powodować całkowite zablokowanie rozpoznania sprawy, pozbawiając tym samym obywateli prawa do sądu.

Podobnie ocenić należy treść przepisów przejściowych, dotyczących postępowań już toczących się przed Trybunałem Konstytucyjnym, które skutkować mogą koniecznością prowadzenia postępowań od początku, co dodatkowo wydłuży czas ich trwania. Ponadto ustawowe usankcjonowanie odmowy publikacji orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego sprzed 10 marca 2016 roku stanowi złamanie konstytucyjnej zasady rozdzielności władzy ustawodawczej i sądowniczej.

Czytaj więcej...