Opinia Iustitii w sprawie badania konstytucyjności nadzoru Min. Sprawiedliwości nad sądami

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "IUSTITIA"
z dnia 11 listopada 2016 r.


Zarząd SSP "IUSTITIA" postanowił przedstawić opinię prawną Stowarzyszenia Sędziów Polskich "IUSTITIA" jako amicus curiae w postępowaniu prowadzonym przed Trybunałem Konstytucyjnym ze skargi Krajowej Rady Sądownictwa pod sygnaturą K 32/16.

 

Poniżej przedstawiamy pełną treść opinii:

Czytaj więcej...

Stanowisko Iustitii w sprawie zmian dotyczących wieku przechodzenia sędziów w stan spoczynku

Szanowny Pan Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Pan Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Do wiadomości: Szanowny Pan Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości

Ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw ( druk sejmowy nr 62) wprowadzone zostały zmiany w art. 69 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001 Nr 98 poz.1070).

Dotychczasowy art. 69 §1 „Sędzia przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 67 roku życia albo z dniem osiągnięcia wieku określonego w § 1a, chyba że nie później niż na sześć miesięcy przed ukończeniem tego wieku oświadczy Ministrowi Sprawiedliwości wolę dalszego zajmowania stanowiska i przedstawi zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego, wydane na zasadach określonych dla kandydata na stanowisko sędziowskie” ma brzmieć: „§ 1. Sędzia przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 65 roku życia, chyba że nie później niż na sześć miesięcy przed ukończeniem 65 roku życia oświadczy Ministrowi Sprawiedliwości wolę dalszego zajmowania stanowiska i przedstawi zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego, wydane na zasadach określonych dla kandydata na stanowisko sędziowskie.”

Czytaj więcej...

Stanowisko 4 stowarzyszeń sędziowskich w sprawie zakupu systemu informacji prawnej na 2017 r.

Stanowisko stowarzyszeń sędziowskich

w sprawie zakupu systemu informacji prawnej na 2017 r.

W ostatnich dniach Ministerstwo Sprawiedliwości zawiadomiło o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na dostawę systemu informacji prawnej dla sądów powszechnych na rok 2017 oraz o zawarciu przez Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie umowy na dostawę systemu Legalis z wydawnictwem C.H. Beck. Jednocześnie dyrektorzy sądów zostali poinformowani, że niedopuszczalne będzie kupno drugiego systemu tj. Lex Wydawnictwa Wolters Kluwer.

Czytaj więcej...

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "IUSTITIA" w sprawie planowanych zmian w obszarze regulacji postępowania karnego

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "IUSTITIA" podjął uchwałę w sprawie planowanych zmian w obszarze regulacji postępowania karnego.

Poniżej treść uchwały:

Czytaj więcej...

Uchwała Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce

Sędziowie rodzinni zgromadzeni na XVIII Kongresie Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, w dniach od 18 do 22 września 2016 r. w Zakopanem, podjęli uchwałę następującej treści:

Czytaj więcej...

Stanowisko stowarzyszeń sędziowskich w sprawie ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym

Stanowisko stowarzyszeń sędziowskich

w sprawie ustawy z 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym 

Parlament  zakończył prace nad nową ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. Wbrew zapowiedziom większości parlamentarnej nie kończy ona kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego, lecz daje władzy wykonawczej pełną kontrolę nad sądem konstytucyjnym, co stanowi oczywiste naruszenie zasady trójpodziału władzy zawartej w art.10 ust.1 Konstytucji RP i zagraża praworządności.

Czytaj więcej...