Stanowisko Iustitii w sprawie wynagrodzenia sędziów i prokuratorów za czas choroby

Stanowisko SSP „Iustitia” 

w sprawie wynagrodzenia sędziów i prokuratorów za czas choroby

W związku z przedstawieniem przez Grupę Roboczą Forum Dialogu Społecznego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych projektu ustawy wprowadzającej zmiany do ustaw pragmatycznych służb mundurowych, która przewiduje przywrócenie pełnopłatnych zwolnień lekarskich, zwracamy się do Ministra Sprawiedliwości o spowodowanie, aby również w odniesieniu do sędziów i prokuratorów powrócono do przepisów obowiązujących w tej materii przed 1 czerwca 2013 r. Popieramy w tym zakresie stanowisko Związku Zawodowego Prokuratorów. Wskazujemy przede wszystkim, że skoro decyzja o zmianach w 2013 r. objęła zarówno służby mundurowe, jak i wymiar sprawiedliwości, tak również decyzja o powrocie do poprzednich rozwiązań musi być jednakowa dla wszystkich ww. grup. Przypominamy zarazem, iż od początku uważaliśmy zmniejszenie wynagrodzenia sędziów w czasie choroby za rozwiązanie wadliwe. Sędziowie nigdy nie nadużywali zwolnień lekarskich i wejście w życie nowych regulacji nie spowodowało zauważalnych zmian w liczbie zwolnień. Czas pracy sędziego jest określony wymiarem jego zadań (art. 83 prawa o ustroju sądów powszechnych). Zakres obowiązków sędziego nieobecnego z powodu choroby nie ulega żadnemu zmniejszeniu. Po ustaniu przyczyny nieobecności sędzia musi wykonać wszystkie swoje „zaległe” obowiązki oraz bieżące. Tak nie dzieje się w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, gdy w czasie nieobecności w pracy ich obowiązki są wykonywane przez innych pracowników. W efekcie sędzia, by wypełnić obowiązki, które skumulowały się w czasie zwolnienia chorobowego, poświęca czas wolny, często weekendy, gdy inne osoby świadczące pracę mogą go przeznaczyć na wypoczynek będący prawem konstytucyjnym. Przywrócenie pełnopłatnych zwolnień lekarskich będzie stanowiło zatem rodzaj rekompensaty za brak prawa do wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach

 

Opinia Iustitii w sprawie badania konstytucyjności nadzoru Min. Sprawiedliwości nad sądami

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "IUSTITIA"
z dnia 11 listopada 2016 r.


Zarząd SSP "IUSTITIA" postanowił przedstawić opinię prawną Stowarzyszenia Sędziów Polskich "IUSTITIA" jako amicus curiae w postępowaniu prowadzonym przed Trybunałem Konstytucyjnym ze skargi Krajowej Rady Sądownictwa pod sygnaturą K 32/16.

 

Poniżej przedstawiamy pełną treść opinii:

Czytaj więcej...

Stanowisko Iustitii w sprawie zmian dotyczących wieku przechodzenia sędziów w stan spoczynku

Szanowny Pan Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Pan Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Do wiadomości: Szanowny Pan Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości

Ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw ( druk sejmowy nr 62) wprowadzone zostały zmiany w art. 69 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001 Nr 98 poz.1070).

Dotychczasowy art. 69 §1 „Sędzia przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 67 roku życia albo z dniem osiągnięcia wieku określonego w § 1a, chyba że nie później niż na sześć miesięcy przed ukończeniem tego wieku oświadczy Ministrowi Sprawiedliwości wolę dalszego zajmowania stanowiska i przedstawi zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego, wydane na zasadach określonych dla kandydata na stanowisko sędziowskie” ma brzmieć: „§ 1. Sędzia przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 65 roku życia, chyba że nie później niż na sześć miesięcy przed ukończeniem 65 roku życia oświadczy Ministrowi Sprawiedliwości wolę dalszego zajmowania stanowiska i przedstawi zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego, wydane na zasadach określonych dla kandydata na stanowisko sędziowskie.”

Czytaj więcej...

Stanowisko 4 stowarzyszeń sędziowskich w sprawie zakupu systemu informacji prawnej na 2017 r.

Stanowisko stowarzyszeń sędziowskich

w sprawie zakupu systemu informacji prawnej na 2017 r.

W ostatnich dniach Ministerstwo Sprawiedliwości zawiadomiło o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na dostawę systemu informacji prawnej dla sądów powszechnych na rok 2017 oraz o zawarciu przez Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie umowy na dostawę systemu Legalis z wydawnictwem C.H. Beck. Jednocześnie dyrektorzy sądów zostali poinformowani, że niedopuszczalne będzie kupno drugiego systemu tj. Lex Wydawnictwa Wolters Kluwer.

Czytaj więcej...

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "IUSTITIA" w sprawie planowanych zmian w obszarze regulacji postępowania karnego

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "IUSTITIA" podjął uchwałę w sprawie planowanych zmian w obszarze regulacji postępowania karnego.

Poniżej treść uchwały:

Czytaj więcej...

Uchwała Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce

Sędziowie rodzinni zgromadzeni na XVIII Kongresie Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, w dniach od 18 do 22 września 2016 r. w Zakopanem, podjęli uchwałę następującej treści:

Czytaj więcej...