Stanowisko 4 stowarzyszeń sędziowskich w sprawie ataków podważających autorytet RPO

W ostatnim czasie aktywni politycy partii rządzącej wielokrotnie dezawuowali osobę, sposób działania i samą instytucję Rzecznika Praw Obywatelskich. Działania te nasiliły się po opublikowaniu w dniu 30 października 2016 roku przez Komitet Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych rekomendacji będących wynikiem rozpatrzenia VII sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.

W związku z tymi wypowiedziami stowarzyszenia sędziowskie przypominają, że zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży praw i wolności człowieka i obywatela. W swojej działalności jest przy tym niezawisły i niezależny od innych organów władzy państwowej.

W tej sytuacji wypowiedzi polityków i osób powiązanych z ugrupowaniem rządzącym, w których w sposób nieuprawniony krytykuje się podejmowane w interesie ogółu obywateli działania Rzecznika Praw Obywatelskich budzą nasz stanowczy sprzeciw.

Zarządy:

Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”     Stowarzyszenia Sędziów Themis

Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych                Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych  

                                            w Polsce                                             Pro Familia

Oświadczenie w sprawie odwołania sędziego z delegacji po wydaniu niekorzystnego wyroku dla Ministra Ziobry

oswiadczenieOświadczenie Stowarzyszenia

W opublikowanym dzisiaj, niepodpisanym imieniem i nazwiskiem autora, stanowisku, Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o cofnięciu sędzi Justynie Koska-Janusz delegacji do Sądu Okręgowego w Warszawie. Jak podano, decyzja ta została podjęta przez Zbigniewa Ziobrę po tym, gdy „dotarła informacja, że to właśnie sędzia Justyna Koska-Janusz miała się wykazać wyjątkową nieudolnością i zupełnie nie radzić sobie z prowadzeniem bardzo prostej, choć głośnej sprawy”, a w Sądzie Okręgowym „powinni orzekać tylko sędziowie o wysokich umiejętnościach, sprawności i profesjonalizmie”. Z informacji przekazanych przez rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Warszawie wynika, że Pani sędzia ostatnie decyzje procesowe podjęła niemal 3 lata temu, m.in. zastosowała wobec podejrzanej środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju, połączonego z zatrzymaniem paszportu i dozór Policji, natomiast nie prowadziła procesu w tej sprawie.

Oświadczenie Ministerstwa Sprawiedliwości traktujemy jako nieudolną próbę odwrócenia uwagi opinii publicznej od ujawnionego przez media faktu, że Pani sędzia prowadziła proces z udziałem Ministra Zbigniewa Ziobry, który ten proces przegrał. Ponadto za wysoce niestosowne uważamy ocenianie kompetencji sędziego przez Ministra Sprawiedliwości, który nie ma wystarczających kwalifikacji, aby pełnić urząd sędziego, a więc tym bardziej nie jest kompetentny oceniać profesjonalizm sędziego. Tego rodzaju działania Ministra Sprawiedliwości stanowią zagrożenie prawa obywateli do rzetelnego procesu i bez wątpienia stanowią próbę wywarcia presji na orzekających sędziów. Zapewniamy, że wszystkim sędziom poddanym tego rodzaju naciskom udzielimy wsparcia. Przytoczone stanowisko Ministerstwa powinno spotkać się ze stanowczą reakcją Prezesa Rady Ministrów.

 

Warszawa, 4 października 2016 r.                 Zarząd SSP „Iustitia”

Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia w sprawie wpisu na profilu twitterowym oddziału warszawskiego

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia oświadcza, że treść wpisu umieszczonego w dniu 23 września 2016 r. na profilu twitterowym warszawskiego oddziału naszego Stowarzyszenia była wysoce niestosowna.

Niezwłoczne usunięcie wpisu oraz publiczne przeprosiny autora wpisują się w standard, jaki powinien obowiązywać przedstawicieli wszystkich władz uczestniczących w dyskusji publicznej. Zwracamy się do sędziów, aby, niezależnie od bezprecedensowej fali krytyki, która przetacza się przez media, nie ulegali presji i zachowali odpowiedni poziom wypowiedzi medialnych.

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, że nie jest prawdą, że usunięcie tweeta i przeproszenie za jego treść nastąpiło dopiero po interwencji mediów, gdyż czynności tych dokonano przed publikacjami medialnymi.

Iustitia zaprasza Prezydenta RP do rozmowy o sądownictwie

zaproszenie dla Prezydenta RPSzanowny Pan

Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

     Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia zwraca się do Pana Prezydenta jako najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej z uprzejmą prośbą o spotkanie, którego tematem byłaby sytuacja sądownictwa w Polsce. Ufamy, że działanie Pana Prezydenta jako gwaranta przestrzegania Konstytucji opartej na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej pozwoli na wyjaśnienie i rozwiązanie problemów powstałych wokół polskiego sądownictwa. Wysłuchanie przez Pana Prezydenta głosu polskich sędziów przyczyni się z pewnością do budowania rzeczywistej współpracy pomiędzy wszystkimi organami władzy i pomoże w budowaniu autorytetu Państwa.

Prezes SSP IUSTITIA                                                                 Wiceprezes SSP IUSTITIA

SSO prof. UŚ dr hab. Krystian Markiewicz                                    SSR Wojciech Buchajczuk

Iustitia zaprasza Min. Sprawiedliwości do rozmowy o sądownictwie

list do Min ZiobrySzanowny Pan

Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny

 

     Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia zwraca się do Pana Ministra jako przedstawiciela rządu polskiego właściwego dla spraw wymiaru sprawiedliwości z uprzejmą prośbą o spotkanie, którego tematem byłaby sytuacja sądownictwa w Polsce. Ufamy, że wysłuchanie przez Pana Ministra  głosu sędziów pozwoli na wyjaśnienie i rozwiązanie problemów powstałych wokół polskiego sądownictwa, a także przyczyni się do budowania rzeczywistej współpracy pomiędzy wszystkimi organami władzy i pomoże w budowaniu autorytetu Państwa.

Prezes SSP IUSTITIA                                                                    Wiceprezes SSP IUSTITIA

SSO prof. UŚ dr hab. Krystian Markiewicz                                       SSR Wojciech Buchajczuk