"Iustitia" odmawia opiniowania przepisów ograniczających zwrot kosztów dojazdu

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" otrzymało do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, który ustala dla sędziów "specjalną" stawkę "zwrotu kosztów" dojazdu własnym pojazdem z miejsca zamieszkania do siedziby sądu. Ów "zwrot kosztów", określony na podstawie ustawy okołobudżetowej (jeszcze nie uchwalonej) ma wynosić w 2015 r. 30 groszy za 1 kilometr, bez względu na wszelkie okoliczności. Przypominamy, że dla wszystkich innych funkcjonariuszy państwowych i pracowników służby publicznej, limit maksymalny wynosi 83 grosze za kilometr - wyjątek ma dotyczyć tylko sędziów.

Na zaopiniowanie ww. projektu Stowarzyszenie otrzymało jeden niecały dzień roboczy - projekt nadesłano w piątek, odpowiedzi resort zażyczył sobie na poniedziałek. W podobny sposób projekt ów rozesłano do zaopiniowania do sądów - sędziowie otrzymali na wyrażenie opinii czas od kilku godzin do niewielu minut, jako że cały czas przeznaczony na opiniowanie pochłonęło przesyłanie pism z ministerstwa poprzez sądy i prezesów różnych szczebli do sędziów i z powrotem.

"Iustitia" podjęła decyzję o odmowie zaopiniowania projektu. Pełną odpowiedź udzieloną resortowi przedstawiamy poniżej.

Czytaj więcej...

Interwencja "Iustitii" w obronie sędziego represjonowanego za odmowę orzekania

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", zgodnie z art. 186 ust. 1 Konstytucji RP zawiadomił Krajową Radę Sądownictwa o prawdopodobnym naruszeniu niezawisłości sędziowskiej sędziego sądu rejonowego przez prezesa nadrzędnego wobec niego sądu okręgowego.

Sędzia sądu rejonowego, którego dotyczyła powyższa sytuacja, przed dniem 1 stycznia 2013 r. orzekał w sądzie zniesionym w ramach tzw. „reformy Gowina” i został przeniesiony do tzw. sądu przejmującego. Gdy w październiku 2013 r. ogłoszona została uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2013 r. (III CZP 46/13), stwierdzająca, że przenoszenie sędziów przewidziane w art. 75 § 3 usp w związku z art. 75 § 2 pkt 1 usp może być dokonywane tylko przez Ministra Sprawiedliwości, a nie przez podsekretarzy stanu, sędzia ów, podzielając pogląd Sądu Najwyższego, podobnie jak wielu innych sędziów zniesionych sądów powstrzymał się od orzekania. W dniu 10 października 2013 r. Krajowa Rada Sądownictwa przyjęła zaś stanowisko podzielające pogląd Sądu Najwyższego i zwróciła się do Ministra Sprawiedliwości o rozwiązanie problemu.

Czytaj więcej...

Oświadczenie Prezesa SSP "Iustitia" w sprawie wypowiedzi dyrektora departamentu Ministerstwa Sprawiedliwości

W dniu 11 kwietnia 2014 r. w "Dzienniku Gazecie Prawnej" (dodatek "Prawnik") ukazał się wywiad z Dyrektorem Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości Waldemarem Szmidtem. W wywiadzie tym Pan Dyrektor stwierdził, że wśród sędziów delegowanych do ministerstwa są członkowie Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

Powyższe twierdzenie jest nieprawdziwe. Żaden z członków Zarządu "Iustitii" nie jest delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości. Nadto Zebranie Delegatów Stowarzyszenia uchwałą z dnia 13 kwietnia 2013 r. zobowiązało członków Zarządu "Iustitii" do złożenia rezygnacji z funkcji w Zarządzie, jeśli w trakcie kadencji zgodziliby się na delegowanie do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Maciej Strączyński

Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia"

Zmarł Prezes Oddziału "Iustitii" we Wrocławiu

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z wielkim żalem zawiadamia,

że w dniu 23 grudnia 2013 r. odszedł od nas nagle

ś.p.

TADEUSZ SZEWIOŁA

Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Prezes Oddziału we Wrocławiu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia"

Czytaj więcej...

Te sądy wrócą (?) na mapę Polski

Na ostatnim posiedzeniu podkomisji wyłonionej ze składu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, doszło do pewnego kompromisu między przedstawicielami poszczególnych partii politycznych co do zasad przywracania sądów rejonowych zniesionych przez byłego ministra Jarosława Gowina.

Przyjęto za zasadę, że sąd rejonowy powinien liczyć co najmniej 50.000 mieszkańców na swoim obszarze, a nadto musi do niego wpływać rocznie co najmniej 5.000 spraw cywilnych, karnych i rodzinnych. Jeżeli liczba mieszkańców jest mniejsza, ale ilość spraw przekracza 5.000, sąd może - ale nie musi - być utworzony. Wprowadzono też istotną poprawkę, zgodnie z którą po wejściu w życie ustawy Minister Sprawiedliwości musi zbadać wszystkie zniesione przez Jarosława Gowina sądy - w ich ówczesnych granicach - i dostosować ich status do warunków ustawy.

Czytaj więcej...

Kontakt ze Stowarzyszeniem. Aktualności

Zarząd SSP „Iustitia” zaprasza sędziów, którzy chcieliby uzyskać informacje lub wsparcie w zakresie statusu sędziów sądów zniesionych lub w innej kwestii służbowej, do kontaktu z właściwym Oddziałem lub  Zarządem Stowarzyszenia.

Członków „Iustitii”, którzy chcieliby wziąć udział w dyskusji na tematy związane z funkcjonowaniem Stowarzyszenia, zapraszamy do zarejestrowania się na Forum Członków „Iustiii” http://forum.iustitia.pl - przeznaczonym wyłącznie dla członków Stowarzyszenia.

     Jednocześnie informujemy, że wg uzyskanych informacji (na dzień 21.10), spośród 57 zlikwidowanych sądów, z których otrzymaliśmy dane, jedynie 15 pracowało bez zakłóceń, natomiast w 42 zniesionych sądach sędziowie bądź to w ogóle zaprzestali wykonywania obowiązków orzeczniczych, bądź też prowadzą rozprawy, ale nie wydają orzeczeń lub wykonują jedynie czynności niecierpiące zwłoki. W wielu sądach odwoławczych wstrzymano rozpoznawanie spraw z sądów zlikwidowanych, natomiast w dwóch okręgach zapadły już pierwsze orzeczenia uchylające z powodu niewłaściwej obsady sądu.

    Podkreślić należy, że powstrzymanie się od orzekania nie jest oznaką protestu przeciwko reformie – jak to się niekiedy próbuje przedstawić – lecz wyrazem przekonania, że zgodnie z uchwałą SN pełnienie obowiązków sędziego nie jest możliwe z powodu błędów formalnych popełnionych podczas procesu przenoszenia sędziów z sądów likwidowanych. 

     Zaznaczyć też trzeba, że dane statystyczne, zamieszczane przez anonimowego autora w komunikatach na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, obejmują jedynie sędziów, którzy całkowicie odstąpili od wykonywania obowiązków orzeczniczych i złożyli stosowne oświadczenia w tym zakresie, w związku z czym nie odzwierciedlają skali problemu, przed jakim stanął obecnie wymiar sprawiedliwości w Polsce. 

(MK)