List Iustitii do Ministra Ziobry w sprawie tureckich sędziów

list do MSSzanowny Pan
Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wzywa Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego do podjęcia kroków, mających wywołać presję na władzach Turcji, by te uwolniły aresztowanych po dniu 15 lipca 2016 roku sędziów i prokuratorów tureckich oraz by zrewidować decyzje w zakresie wydalenia sędziów z zawodu.

Jako zupełnie niezrozumiałe i karygodne traktować należy natychmiastowe wydalenie z zawodu 2745 sędziów i prokuratorów oraz zaaresztowanie kilkuset z nich – bez zachowania przez władze tureckie jakiejkolwiek rzetelnej procedury w tym zakresie. Z informacji, które udało nam się uzyskać bezpośrednio od sędziów tureckich wynika, że zaledwie kilka godzin po obaleniu puczu sporządzona była już lista sędziów wydalonych z urzędu (co stanowi około 30 % całego personelu sędziowskiego w Turcji).

Czytaj więcej...

List Iustitii do MSZ w sprawie tureckich sędziów

Szanowny Pan
Witold Waszczykowski
Minister Spraw Zagranicznych

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wzywa Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej do podjęcia kroków mających wywołać presję na władzach Turcji, by te uwolniły aresztowanych po dniu 15 lipca 2016 roku sędziów i prokuratorów tureckich oraz by zrewidować decyzje w zakresie wydalenia sędziów z zawodu. 

Jako zupełnie niezrozumiałe i karygodne traktować należy natychmiastowe wydalenie z zawodu 2745 sędziów i prokuratorów oraz zaaresztowanie kilkuset z nich – bez zachowania przez władze tureckie jakiejkolwiek rzetelnej procedury w tym zakresie. Z informacji, które udało nam się uzyskać bezpośrednio od sędziów tureckich wynika, że zaledwie kilka godzin po obaleniu puczu, sporządzona była już lista sędziów wydalonych z urzędu (co stanowi około 30 % całego personelu sędziowskiego w Turcji).

Czytaj więcej...

List Iustitii do ambasadora Turcji w sprawie tureckich sędziów

Szanowny Pan
Yusuf Ziya Ozcan
Ambasador Republiki Tureckiej w Polsce


Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” z dużym zaniepokojeniem śledzi wydarzenia w Turcji wywołane nieudanym zamachem stanu z dnia 15 lipca 2016 roku. Wobec wstrząsających doniesień o śmierci wojskowych, policjantów i cywilów z ulgą przyjęliśmy informację o utrzymaniu władzy przez wybrany w wolnych wyborach rząd. Jednak działania władz tureckich podjęte po puczu w stosunku do sędziów i prokuratorów napawają polskie środowisko sędziowskie poważnymi obawami o dalszy ład demokratyczny w Turcji.

Czytaj więcej...

Spotkanie z posłem – sprawozdawcą Parlamentu Europejskiego

W dniu 17 czerwca 2016 r. w siedzibie Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce odbyło się spotkanie z posłem – sprawozdawcą i negocjatorem Parlamentu Europejskiego Juanem Fernando Lopezem Aguilar. Przedmiotem krótkiej debaty był projekt dyrektywy o zwalczaniu nadużyć na szkodę interesów Unii Europejskiej za pośrednictwem prawa karnego. Wśród polskich interesariuszy znalazło się Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, które reprezentowali Łukasz Kluska i Arkadiusz Tomczak.
 
 

Spotkanie z przedstawicielami Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa

W dniu 4 lipca 2016 r. członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Arkadiusz Tomczak wziął udział w spotkaniu przedstawicieli Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa z reprezentantami stowarzyszeń sędziowskich: Iustitia, Themis oraz Sędziów Rodzinnych Pro Familia.
Przedmiotem rozmów była sytuacja sądownictwa w Polsce, w szczególności odmowa powołania przez Prezydenta 10 kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Sądownictwa do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów. Omówiono także skierowany przez Radę do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustaw – Prawo o ustroju sądów powszechnych i Prawo o ustroju sądów wojskowych w zakresie przepisów dotyczących nadzoru administracyjnego nad sądami. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia chce w tym postępowaniu przedstawić swoją opinię jako amicus curiae. W omawianych sprawach uczestnicy spotkania zaprezentowali zbieżne stanowiska.
 
 

Spotkania z przedstawicielami Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa

W dniach 25 kwietnia 2016r. i 16 maja 2016r. Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Krystian Markiewicz brał udział w spotkaniach przedstawicieli Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa z przedstawicielami  stowarzyszeń sędziowskich: Iustitia, Themis, Sędziów Rodzinnych w Polsce oraz Sędziów Rodzinnych Pro Familia.
 
Przedmiotem rozmów były obchody Dnia Wymiaru Sprawiedliwości -  święta wszystkich prawników i podmiotów współpracujących z sądami, ustanowionego w rocznicę tragicznej śmierci Pana sędziego Giovanniego Falcone. Uczestnicy spotkań omówili bieżące problemy wymiaru sprawiedliwości. Zwrócili uwagę na brak konsultacji i informacji o projektowanej reformie sądownictwa. Ocenie został poddany projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia odnoszące się do projektowanych zmian w tej ustawie przedstawił Prezes Stowarzyszenia. Poruszono kwestię apeli stowarzyszeń sędziowskich i zgromadzeń ogólnych sądów, przedstawionych w postaci uchwał, wzywających organy władzy państwowej do poszanowania konstytucyjnej zasady trójpodziału władz i wynikających z niej zasad: niezależności sądów i niezawisłości sędziów.