Iustitia zaprasza Min. Sprawiedliwości do rozmowy o sądownictwie

list do Min ZiobrySzanowny Pan

Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny

 

     Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia zwraca się do Pana Ministra jako przedstawiciela rządu polskiego właściwego dla spraw wymiaru sprawiedliwości z uprzejmą prośbą o spotkanie, którego tematem byłaby sytuacja sądownictwa w Polsce. Ufamy, że wysłuchanie przez Pana Ministra  głosu sędziów pozwoli na wyjaśnienie i rozwiązanie problemów powstałych wokół polskiego sądownictwa, a także przyczyni się do budowania rzeczywistej współpracy pomiędzy wszystkimi organami władzy i pomoże w budowaniu autorytetu Państwa.

Prezes SSP IUSTITIA                                                                    Wiceprezes SSP IUSTITIA

SSO prof. UŚ dr hab. Krystian Markiewicz                                       SSR Wojciech Buchajczuk

List Iustitii do Ministra Ziobry w sprawie tureckich sędziów

list do MSSzanowny Pan
Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wzywa Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego do podjęcia kroków, mających wywołać presję na władzach Turcji, by te uwolniły aresztowanych po dniu 15 lipca 2016 roku sędziów i prokuratorów tureckich oraz by zrewidować decyzje w zakresie wydalenia sędziów z zawodu.

Jako zupełnie niezrozumiałe i karygodne traktować należy natychmiastowe wydalenie z zawodu 2745 sędziów i prokuratorów oraz zaaresztowanie kilkuset z nich – bez zachowania przez władze tureckie jakiejkolwiek rzetelnej procedury w tym zakresie. Z informacji, które udało nam się uzyskać bezpośrednio od sędziów tureckich wynika, że zaledwie kilka godzin po obaleniu puczu sporządzona była już lista sędziów wydalonych z urzędu (co stanowi około 30 % całego personelu sędziowskiego w Turcji).

Czytaj więcej...

List Iustitii do MSZ w sprawie tureckich sędziów

Szanowny Pan
Witold Waszczykowski
Minister Spraw Zagranicznych

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wzywa Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej do podjęcia kroków mających wywołać presję na władzach Turcji, by te uwolniły aresztowanych po dniu 15 lipca 2016 roku sędziów i prokuratorów tureckich oraz by zrewidować decyzje w zakresie wydalenia sędziów z zawodu. 

Jako zupełnie niezrozumiałe i karygodne traktować należy natychmiastowe wydalenie z zawodu 2745 sędziów i prokuratorów oraz zaaresztowanie kilkuset z nich – bez zachowania przez władze tureckie jakiejkolwiek rzetelnej procedury w tym zakresie. Z informacji, które udało nam się uzyskać bezpośrednio od sędziów tureckich wynika, że zaledwie kilka godzin po obaleniu puczu, sporządzona była już lista sędziów wydalonych z urzędu (co stanowi około 30 % całego personelu sędziowskiego w Turcji).

Czytaj więcej...

List Iustitii do ambasadora Turcji w sprawie tureckich sędziów

Szanowny Pan
Yusuf Ziya Ozcan
Ambasador Republiki Tureckiej w Polsce


Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” z dużym zaniepokojeniem śledzi wydarzenia w Turcji wywołane nieudanym zamachem stanu z dnia 15 lipca 2016 roku. Wobec wstrząsających doniesień o śmierci wojskowych, policjantów i cywilów z ulgą przyjęliśmy informację o utrzymaniu władzy przez wybrany w wolnych wyborach rząd. Jednak działania władz tureckich podjęte po puczu w stosunku do sędziów i prokuratorów napawają polskie środowisko sędziowskie poważnymi obawami o dalszy ład demokratyczny w Turcji.

Czytaj więcej...

Spotkanie z posłem – sprawozdawcą Parlamentu Europejskiego

W dniu 17 czerwca 2016 r. w siedzibie Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce odbyło się spotkanie z posłem – sprawozdawcą i negocjatorem Parlamentu Europejskiego Juanem Fernando Lopezem Aguilar. Przedmiotem krótkiej debaty był projekt dyrektywy o zwalczaniu nadużyć na szkodę interesów Unii Europejskiej za pośrednictwem prawa karnego. Wśród polskich interesariuszy znalazło się Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, które reprezentowali Łukasz Kluska i Arkadiusz Tomczak.
 
 

Spotkanie z przedstawicielami Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa

W dniu 4 lipca 2016 r. członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Arkadiusz Tomczak wziął udział w spotkaniu przedstawicieli Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa z reprezentantami stowarzyszeń sędziowskich: Iustitia, Themis oraz Sędziów Rodzinnych Pro Familia.
Przedmiotem rozmów była sytuacja sądownictwa w Polsce, w szczególności odmowa powołania przez Prezydenta 10 kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Sądownictwa do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów. Omówiono także skierowany przez Radę do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustaw – Prawo o ustroju sądów powszechnych i Prawo o ustroju sądów wojskowych w zakresie przepisów dotyczących nadzoru administracyjnego nad sądami. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia chce w tym postępowaniu przedstawić swoją opinię jako amicus curiae. W omawianych sprawach uczestnicy spotkania zaprezentowali zbieżne stanowiska.