List Iustitii do ambasadora Turcji w sprawie tureckich sędziów

Szanowny Pan
Yusuf Ziya Ozcan
Ambasador Republiki Tureckiej w Polsce


Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” z dużym zaniepokojeniem śledzi wydarzenia w Turcji wywołane nieudanym zamachem stanu z dnia 15 lipca 2016 roku. Wobec wstrząsających doniesień o śmierci wojskowych, policjantów i cywilów z ulgą przyjęliśmy informację o utrzymaniu władzy przez wybrany w wolnych wyborach rząd. Jednak działania władz tureckich podjęte po puczu w stosunku do sędziów i prokuratorów napawają polskie środowisko sędziowskie poważnymi obawami o dalszy ład demokratyczny w Turcji.

Czytaj więcej...

Spotkanie z posłem – sprawozdawcą Parlamentu Europejskiego

W dniu 17 czerwca 2016 r. w siedzibie Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce odbyło się spotkanie z posłem – sprawozdawcą i negocjatorem Parlamentu Europejskiego Juanem Fernando Lopezem Aguilar. Przedmiotem krótkiej debaty był projekt dyrektywy o zwalczaniu nadużyć na szkodę interesów Unii Europejskiej za pośrednictwem prawa karnego. Wśród polskich interesariuszy znalazło się Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, które reprezentowali Łukasz Kluska i Arkadiusz Tomczak.
 
 

Spotkanie z przedstawicielami Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa

W dniu 4 lipca 2016 r. członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Arkadiusz Tomczak wziął udział w spotkaniu przedstawicieli Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa z reprezentantami stowarzyszeń sędziowskich: Iustitia, Themis oraz Sędziów Rodzinnych Pro Familia.
Przedmiotem rozmów była sytuacja sądownictwa w Polsce, w szczególności odmowa powołania przez Prezydenta 10 kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Sądownictwa do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów. Omówiono także skierowany przez Radę do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustaw – Prawo o ustroju sądów powszechnych i Prawo o ustroju sądów wojskowych w zakresie przepisów dotyczących nadzoru administracyjnego nad sądami. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia chce w tym postępowaniu przedstawić swoją opinię jako amicus curiae. W omawianych sprawach uczestnicy spotkania zaprezentowali zbieżne stanowiska.
 
 

Spotkania z przedstawicielami Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa

W dniach 25 kwietnia 2016r. i 16 maja 2016r. Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Krystian Markiewicz brał udział w spotkaniach przedstawicieli Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa z przedstawicielami  stowarzyszeń sędziowskich: Iustitia, Themis, Sędziów Rodzinnych w Polsce oraz Sędziów Rodzinnych Pro Familia.
 
Przedmiotem rozmów były obchody Dnia Wymiaru Sprawiedliwości -  święta wszystkich prawników i podmiotów współpracujących z sądami, ustanowionego w rocznicę tragicznej śmierci Pana sędziego Giovanniego Falcone. Uczestnicy spotkań omówili bieżące problemy wymiaru sprawiedliwości. Zwrócili uwagę na brak konsultacji i informacji o projektowanej reformie sądownictwa. Ocenie został poddany projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia odnoszące się do projektowanych zmian w tej ustawie przedstawił Prezes Stowarzyszenia. Poruszono kwestię apeli stowarzyszeń sędziowskich i zgromadzeń ogólnych sądów, przedstawionych w postaci uchwał, wzywających organy władzy państwowej do poszanowania konstytucyjnej zasady trójpodziału władz i wynikających z niej zasad: niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Komunikat o treści stanowiska Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w przedmiocie projektu zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa.

I.                   SSP „Iustitia” popiera projektowaną demokratyzację zasad wyboru spośród sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa, czego konsekwentnie domagało się od dłuższego czasu. Wątpliwości może jednak budzić trafność sposobu określania okręgów wyborczych. Należy rozważyć inne możliwości ich ukształtowania, na przykład powiązanie terenu okręgu wyborczego z obszarem apelacji. Popieramy zakaz łączenia funkcji prezesa lub wiceprezesa sądu, z członkostwem w Radzie.

II.                SSP ,,Iustitia” negatywnie ocenia projekt powierzenia Prezydentowi wyboru kandydata, który zostanie powołany do pełnienia urzędu sędziego. Według Konstytucji Prezydent nie ma prerogatywy wyboru kandydatów na sędziów, a jedynie powierzono mu ceremonialny akt powołania. Procedura oceny osób zgłaszających się na wolne stanowisko sędziowskie jest szczegółowo unormowana w przepisach ustawy o KRS. Pozwala ona na dokonanie przez Radę wszechstronnej oceny wszystkich kandydatów, dokonanie wyboru najlepszego kandydata i zredukowania do minimum błędu w wyborze. Dodatkowym zabezpieczeniem jest możliwość odwołania się kandydata od negatywnej opinii do Sądu Najwyższego. Prezydent, w odróżnieniu od KRS, nie dysponuje procedurą ani narzędziami oceny merytorycznej przydatności do zawodu sędziego osób, które się o to ubiegają, może więc arbitralną decyzją zniweczyć słuszny wybór Rady, dokonany po wnikliwym zbadaniu sprawy, a od decyzji Prezydenta odwołanie nie jest już przewidziane.

III.             Stowarzyszenie ocenia negatywnie projekt przepisu o wygaśnięciu kadencji obecnych wybieranych spośród sędziów członków Rady. Rozwiązanie to nie daje się pogodzić z przepisem Konstytucji o czteroletniej kadencji sędziów wybranych na członków Rady.

 

Pełna treść opinii jest dostępna po kliknięciu w "czytaj więcej":

 

Czytaj więcej...

Mediatorzy w obronie szacunku

Male nostro iure uti non deremus

MEDIATORZY W OBRONIE SZACUNKU DLA PRAWA I WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Jako środowisko mediatorów, które od 27 lat - jak korzenie traw (wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi) buduje fundament państwa obywatelskiego, pomimo wielu przejawów niesprawiedliwego państwa które znamy z przeszłości, zachęcamy do budowania zaufania społecznego i do ochrony wartości dialogu.

STAJEMY SOLIDARNIE OBOK STOWARZYSZEŃ SĘDZIÓW: Iustitia, Themis, ProFamilia, Sędziów Rodzinnych w Polsce. Nie sprzeciwiamy się nikomu ani niczemu, ale DOMAGAMY SIĘ SZACUNKU DLA SĘDZIÓW I WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI - bo jest on również źródłem dobra i ochrony obywateli.

 

Czytaj więcej...