Krajowa Rada Sądownictwa odrzuca projekt likwidacji sądów rejonowych

Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 9 marca 2012 r.
w przedmiocie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości:

1) w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości;
2) w sprawie ustalenia sądów okręgowych i sądów rejonowych, którym przekazuje się rozpoznawanie spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych;
3) w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste;
4) w sprawie ustalenia sądów rejonowych, którym przekazuje się rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych.

więcej

Opinia prawna w sprawie projektu zniesienia sądów

Opinia prawna co do konstytucyjności art. 20 pkt 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych.
Celem przedłożenia Stowarzyszeniu Sędziów Polskich „Iustitia"
Stan prawny na dzień: 16 lutego 2012 r. 

Akty prawne stanowiące podstawę opinii:
- Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997.78.483);
- Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. 1993.61.284);- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001.98.1070);
- Ustawa z dnia l sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. 1997.102.643).

więcej

Opinia prawna co do konstytucyjności art. 20 pkt 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych

Celem przedłożenia: Stowarzyszeniu Sędziów Polskich „Iustitia"

Stan prawny na dzień: 16 lutego 2012 r.

Akty prawne stanowiące podstawę opinii:

   - Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997.78.483);
   - Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. 1993.61.284);
   - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001.98.1070);
   - Ustawa z dnia l sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. 1997.102.643).

Czytaj więcej...

Opinia "Iustitii" o projekcie rozporządzeń dotyczących rejestrów sądowych

Opinia Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w sprawie projektów trzech rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości
(opracowana przez Zespół Prawa Cywilnego)


Stowarzyszenie pragnie przedstawić zdecydowanie krytyczną opinię wobec opublikowanych na stronie internetowej MS projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości:

- w sprawie sposobu i trybu złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym,

- w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczona odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz wymagań dotyczących podpisu elektronicznego,

- w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Rejestru i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze.

więcej

Opinia KRS w sprawie ustawy okołobudżetowej

Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 16 listopada 2011 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.


Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej zwanej dalej „ustawą okołobudżetową" negatywnie opiniuje zmiany zaproponowane w artykułach 9, 14, 15 i 16.
Przede wszystkim Rada zauważa, że projekt pozbawia Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, I Prezesa Sądu Najwyższego i Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego dotychczasowych uprawnień w zakresie wykonywania budżetu sądów i przekazuje te kompetencje Ministrowi Finansów. Niewątpliwie zmiana ta godzi w autonomię budżetową wymiaru sprawiedliwości (i tak dosyć ograniczoną) i w konsekwencji w odrębność i niezależność władzy sądowniczej. Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie zwracał uwagę na zakres tej autonomii budżetowej podkreślając, że kompetencje budżetowe sądów i trybunałów, chociaż nie odnoszą się bezpośrednio do sprawowania wymiaru sprawiedliwości, mają znaczenie z punktu widzenia zachowania równowagi władz mającej na celu ich harmonijne współdziałanie (np. w sprawie Kp 2/05).

więcej