Opinie specjalistów z zakresu prawa konstytucyjnego na temat sytuacji w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" zwróciło się w związku z sytuacją w Sądzie Okręgowym w Warszawie i próbą unieważnienia przez Prezes Sądu dokonanego demokratycznie i w zgodzie z ustawą wyboru organów przedstawicielskich, w szczególności kolegium, o opinię w tej sprawie do specjalisty z zakresu prawa konstytucyjnego. Autorem opinii jest prof. dr hab. Bogusław Banaszak (Uniwersytet Wrocławski).

W tej samej sprawie drugiej opinii zasięgnął warszawski oddział "Iustitii". Drugą opinię sporządził doc. dr Ryszard Piotrowski (Uniwersytet Warszawski).

Zapraszamy do zapoznania się z oboma opiniami.

Czytaj więcej...

Opinia Zarządu SSP "Iustitia" w sprawie projektu skrócenia procesu nominacyjnego sędziów

Na spotkaniu 27 czerwca 2012 r. z Ministrem Sprawiedliwości Jarosławem Gowinem przedstawiono Zarządowi SSP "Iustitia" projekt zmian w procesie nominacyjnym sędziów, zmierzający do skrócenia tej procedury. Zamieszczamy na stronie naszą opinię,przesłaną do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Czytaj więcej...

Krajowa Rada Sądownictwa odrzuca projekt likwidacji sądów rejonowych

Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 9 marca 2012 r.
w przedmiocie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości:

1) w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości;
2) w sprawie ustalenia sądów okręgowych i sądów rejonowych, którym przekazuje się rozpoznawanie spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych;
3) w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste;
4) w sprawie ustalenia sądów rejonowych, którym przekazuje się rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych.

więcej

Opinia prawna w sprawie projektu zniesienia sądów

Opinia prawna co do konstytucyjności art. 20 pkt 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych.
Celem przedłożenia Stowarzyszeniu Sędziów Polskich „Iustitia"
Stan prawny na dzień: 16 lutego 2012 r. 

Akty prawne stanowiące podstawę opinii:
- Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997.78.483);
- Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. 1993.61.284);- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001.98.1070);
- Ustawa z dnia l sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. 1997.102.643).

więcej

Opinia prawna co do konstytucyjności art. 20 pkt 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych

Celem przedłożenia: Stowarzyszeniu Sędziów Polskich „Iustitia"

Stan prawny na dzień: 16 lutego 2012 r.

Akty prawne stanowiące podstawę opinii:

   - Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997.78.483);
   - Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. 1993.61.284);
   - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001.98.1070);
   - Ustawa z dnia l sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. 1997.102.643).

Czytaj więcej...

Opinia "Iustitii" o projekcie rozporządzeń dotyczących rejestrów sądowych

Opinia Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w sprawie projektów trzech rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości
(opracowana przez Zespół Prawa Cywilnego)


Stowarzyszenie pragnie przedstawić zdecydowanie krytyczną opinię wobec opublikowanych na stronie internetowej MS projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości:

- w sprawie sposobu i trybu złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym,

- w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczona odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz wymagań dotyczących podpisu elektronicznego,

- w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Rejestru i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze.

więcej