Opinia w sprawie wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego

Otrzymaliśmy do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wymagań technicznych dotyczących wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz zamieszczania w nim ogłoszeń.

Zespół ds. Cywilnych SSP "Iustitia" opracował opinię dotyczącą tego projektu, którą przedstawiamy poniżej.

Czytaj więcej...

Opinia "Iustitii" w sprawie projektu zmian u.s.p.

Prawo o ustroju sądów powszechnych powoli zaczyna przypominać brudnopis napisany ołówkiem - co kilka dni coś się w tej ustawie wyciera gumką i wpisuje w to miejsce nowe sformułowania. Ostatnią większą nowelizacją u.s.p. jest projekt z 13 grudnia 2013 r. Zawiera on propozycję nowelizacji dość licznych przepisów, zarówno w u.s.p., jak i w innych ustawach.

"Iustitia" zaopiniowała w tym zakresie wyłącznie zmiany prawa o ustroju sądów powszechnych. Poniżej prezentujemy proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany u.s.p. i komentarze "Iustitii" zawarte w opinii.

Czytaj więcej...

Opinia dotycząca nowelizacji ustawy o KSSiP

Komisja Ustawodawcza Senatu RP przesłała nam do zaopiniowania  projekt senacki o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 535).

Poniżej prezentujemy stanowisko w tej sprawie, opracowane w ramach Zespołu Ustrojowego SSP "Iustitia".

Czytaj więcej...

Opinia "Iustitii" w przedmiocie proponowanych zmian art. 75 kodeksu karnego

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" przedstawiło Senatowi RP, a konkretnie jego Komisji Ustawodawczej swoją opinię na temat proponowanej zmiany art. 75 kodeksu karnego. Projekt ustawy (druk nr 509) jest realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niezgodny z Konstytucją przepis nakazujący bezwzględne zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności w sytuacji, gdy sprawca popełni w okresie próby (po zawieszeniu kary) ponownie przestępstwo podobne do poprzedniego i zostanie za nie skazany na karę pozbawienia wolności, ale zostanie ona po raz kolejny warunkowo zawieszona.

Przedstawiamy opinię przesłaną do Senatu.

Czytaj więcej...

Opinia "Iustitii" dotycząca projektowanej zmiany przepisów o długach spadkowych

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" skierowało do Ministerstwa Sprawiedliwości swoją opinię dotyczącą projektowanej zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i Prawa o notariacie w zakresie dotyczącym długów spadkowych i odpowiedzialności za te długi.

Projekt ustawy został przesłany "Iustitii" przez Departament Prawa Cywilnego MInisterstwa Sprawiedliwości (pod sygn. DPrC-I-4141/13/63).

Czytaj więcej...

Pospieszne konsultacje społeczne MS

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” otrzymało do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania.

Poniżej prezentujemy opracowane w Zespole ds. Cywilnych stanowisko odnośnie tego projektu i wyjątkowo pospiesznego trybu jego konsultacji (w praktyce na wyrażenie opinii otrzymaliśmy  jeden dzień).

Czytaj więcej...