Opinia "Iustitii" w przedmiocie karty zgłoszenia na stanowisko sędziowskie

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" przygotowało opinię o projekcie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia zakresu danych, które winny znajdować się w karcie zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie. Projekt ten dotyczy aktu wykonawczego do obecnego art. 57 § 9 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych ("Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia, zakres danych zawartych w karcie zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie, mając na względzie, aby dane te umożliwiały weryfikację w niezbędnym zakresie spełnienia warunków wymaganych przez ustawę od kandydatów na stanowisko sędziowskie.")

Przedstawiamy naszą opinię.

Czytaj więcej...

Stanowisko "Iustitii" w sprawie projektu zmian k.p.c.

Zespół ds. Prawa Cywilnego Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" przygotował stanowisko - opinię w sprawie proponowanych zmian kodeksu postępowania cywilnego. Projekt ten jest obecnie na etapie prac rządowych, nie trafił jeszcze do Sejmu. Jest więc z nami konsultowany w odpowiednim terminie, umożliwiającym konstruktywną współpracę.

Opiniowana zmiana k.p.c. jest konsekwencją przyjęcia nowych Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2012 r. w sprawi jurysdykcji i uznawania orzeczeń saądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 606/2013 z 12 czerwca 2013r. w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych. Oba te akty wprowadzają system automatycznej wykonalności orzeczeń sądowych, ugód sądowych, a także dokumentów urzędowych pochodzących z innych państw członkowskich. 

Przedstawiamy stanowisko "Iustitii" przekazane Ministrowi Sprawiedliwości.

Czytaj więcej...

Opinia "Iustitii" o projekcie zmiany ustawy o KSSiP

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wydało opinię na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Projekt ten zmienia w istotny sposób (naszym zdaniem niekorzystny) zasady zatrudniania aplikantów, przy tym sporządzony został z założeniem, że obejmie aplikantów już obecnie się uczących, którzy podejmując decyzję o podjęciu nauki w KSSiP nie byli przygotowani na to, że na pewnym etapie edukacji mogą praktycznie zostać bezrobotnymi.

Na powyższą sytuację zwrócili nam uwagę aplikanci KSSiP, prosząc "Iustitię" o reakcję. Projekt ustawy nie był przedstawiony "Iustitii" do konsultacji, ponieważ jest to tzw. projekt poselski (sporządzony w resorcie, ale wniesiony formalnie przez grupę posłów). Przy stosowaniu tej ścieżki legislacyjnej, niestety coraz częściej ostatnio używanej, omija się konsultacje z podmiotami społecznymi.

Oto opinia Stowarzyszenia przesłana senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Czytaj więcej...

Opinia "Iustitii" w sprawie projektu zmiany kodeksu postępowania cywilnego

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia", a ściślej jego Zespół ds. Prawa Cywilnego opracował opinię na temat projektu zmian kodeks postępowania cywilnego w zakresie dotyczącym sądowej kontroli klauzul niedozwolonych (abuzywnych). Opinia ta dotyczy projektu Ministerstwa Sprawiedliwości oznaczonego numerem ZD96.

Przedstawiamy treść powyższej opinii.

Czytaj więcej...

Opinia w sprawie wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego

Otrzymaliśmy do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wymagań technicznych dotyczących wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz zamieszczania w nim ogłoszeń.

Zespół ds. Cywilnych SSP "Iustitia" opracował opinię dotyczącą tego projektu, którą przedstawiamy poniżej.

Czytaj więcej...

Opinia "Iustitii" w sprawie projektu zmian u.s.p.

Prawo o ustroju sądów powszechnych powoli zaczyna przypominać brudnopis napisany ołówkiem - co kilka dni coś się w tej ustawie wyciera gumką i wpisuje w to miejsce nowe sformułowania. Ostatnią większą nowelizacją u.s.p. jest projekt z 13 grudnia 2013 r. Zawiera on propozycję nowelizacji dość licznych przepisów, zarówno w u.s.p., jak i w innych ustawach.

"Iustitia" zaopiniowała w tym zakresie wyłącznie zmiany prawa o ustroju sądów powszechnych. Poniżej prezentujemy proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany u.s.p. i komentarze "Iustitii" zawarte w opinii.

Czytaj więcej...