Opinia "Iustitii" w sprawie projektu ustawy o oświadczeniach majątkowych

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wydało opinię nt. projektu nowej ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne.

Opinia nasza nie jest w tej kwestii jedyną - ustawę opiniowała już Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf (opinia tutaj) oraz Prokurator Generalny RP Andrzej Seremet (opinia tutaj), a także Krajowa Rada Sądownictwa (opinia tutaj). Wszystkie opinie wskazują przede wszystkim na poważne zagrożenie dla osobistego bezpieczeństwa sędziów i prokuratorów, jeśli dojdzie do publikowania w internecie danych dotyczących ich osób. Oczywiście temat ten stał się też głównym punktem naszej opinii.

Treść opinii zaś przedstawiamy niżej.

Czytaj więcej...

Opinia "Iustitii" w przedmiocie przywrócenia zniesionych sądów

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” przygotowało opinię w sprawie wykonania ustawy z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Stowarzyszenie wydało opinię w związku z faktem, że muszą obecnie trwać prace nad rozporządzeniem, które w wykonaniu ww. ustawy  przywróci zniesione przez ministra Jarosława Gowina sądy. Opinię wydało już obecnie, aby mogła ona być wykorzystana podczas prac nad rozporządzeniem, jako że opiniowanie rozporządzenia już po napisaniu całego projektu może być spóźnione, a prawdopodobieństwo uwzględnienia stanowiska "Iustitii" będzie wówczas nikłe.

Czytaj więcej...

Opinia "Iustitii" w przedmiocie karty zgłoszenia na stanowisko sędziowskie

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" przygotowało opinię o projekcie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia zakresu danych, które winny znajdować się w karcie zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie. Projekt ten dotyczy aktu wykonawczego do obecnego art. 57 § 9 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych ("Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia, zakres danych zawartych w karcie zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie, mając na względzie, aby dane te umożliwiały weryfikację w niezbędnym zakresie spełnienia warunków wymaganych przez ustawę od kandydatów na stanowisko sędziowskie.")

Przedstawiamy naszą opinię.

Czytaj więcej...

Stanowisko "Iustitii" w sprawie projektu zmian k.p.c.

Zespół ds. Prawa Cywilnego Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" przygotował stanowisko - opinię w sprawie proponowanych zmian kodeksu postępowania cywilnego. Projekt ten jest obecnie na etapie prac rządowych, nie trafił jeszcze do Sejmu. Jest więc z nami konsultowany w odpowiednim terminie, umożliwiającym konstruktywną współpracę.

Opiniowana zmiana k.p.c. jest konsekwencją przyjęcia nowych Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2012 r. w sprawi jurysdykcji i uznawania orzeczeń saądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 606/2013 z 12 czerwca 2013r. w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych. Oba te akty wprowadzają system automatycznej wykonalności orzeczeń sądowych, ugód sądowych, a także dokumentów urzędowych pochodzących z innych państw członkowskich. 

Przedstawiamy stanowisko "Iustitii" przekazane Ministrowi Sprawiedliwości.

Czytaj więcej...

Opinia "Iustitii" o projekcie zmiany ustawy o KSSiP

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wydało opinię na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Projekt ten zmienia w istotny sposób (naszym zdaniem niekorzystny) zasady zatrudniania aplikantów, przy tym sporządzony został z założeniem, że obejmie aplikantów już obecnie się uczących, którzy podejmując decyzję o podjęciu nauki w KSSiP nie byli przygotowani na to, że na pewnym etapie edukacji mogą praktycznie zostać bezrobotnymi.

Na powyższą sytuację zwrócili nam uwagę aplikanci KSSiP, prosząc "Iustitię" o reakcję. Projekt ustawy nie był przedstawiony "Iustitii" do konsultacji, ponieważ jest to tzw. projekt poselski (sporządzony w resorcie, ale wniesiony formalnie przez grupę posłów). Przy stosowaniu tej ścieżki legislacyjnej, niestety coraz częściej ostatnio używanej, omija się konsultacje z podmiotami społecznymi.

Oto opinia Stowarzyszenia przesłana senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Czytaj więcej...

Opinia "Iustitii" w sprawie projektu zmiany kodeksu postępowania cywilnego

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia", a ściślej jego Zespół ds. Prawa Cywilnego opracował opinię na temat projektu zmian kodeks postępowania cywilnego w zakresie dotyczącym sądowej kontroli klauzul niedozwolonych (abuzywnych). Opinia ta dotyczy projektu Ministerstwa Sprawiedliwości oznaczonego numerem ZD96.

Przedstawiamy treść powyższej opinii.

Czytaj więcej...