Opinia w sprawie projektu dotyczącego wynagrodzeń pracowników

Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało nam do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (wersja z 17 września 2015 r.), w imieniu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w załączeniu uprzejmie przesyłam opinię Stowarzyszenia.

Zespół ds. Ustroju Sądów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia opracował odnośnie tego projektu opinię, którą prezentujemy poniżej.

Czytaj więcej...

Opinia w sprawie projektu dotyczącego udziału Ministra Sprawiedliwości w postępowaniach sądowych

Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy z 11 września 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk sejmowy nr 3743, druk senacki nr 1059), dotyczącym zapewnienia Ministrowi Sprawiedliwości przystąpienie po stronie pozwanej do w postępowania w sprawie z powództwa sędziego, dyrektora sądu, referendarza sądowego lub asystenta sędziego o roszczenie majątkowe ze stosunku służbowego.

Prace nad projektem przebiegały nader szybko – 11 września, po niecałych 2 miesiącach od daty wpływu, projekt został uchwalony przez Sejm. Odmienne stanowisko zajął Senat, który 1 października 2015 r. odrzucił ustawę. Obecnie, w dniu 7 października ustawa będzie rozpatrywana przez sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka.  

W związku z tym prezentujemy opinię na temat tego projektu, opracowaną przez Zespół ds. Ustroju Sądów SSP „Iustitia”.

Czytaj więcej...

Opinia w sprawie naboru na aplikację sędziowską i prokuratorską

Przekazano nam do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia naboru dla kandydatów na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej. Zespół ds. Ustroju Sądów, w imieniu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, sporządził następującą opinię.  

Czytaj więcej...

Opinia o projekcie w sprawie opłat za egzamin na aplikację sędziowską i prokuratorską

Nasze Stowarzyszenie otrzymało do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty za udział w konkursie na aplikację sędziowską i prokuratorską. W imieniu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” opinię sporządził Zespół ds. Ustroju Sądów.

Poniżej przedstawiamy jej treść.     

Czytaj więcej...

Opinia w sprawie projektu dotyczącego właściwości sądów gospodarczych

Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało nam do zaopiniowania projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych. W imieniu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” opinię przygotował Zespół ds. Ustroju Sądów. Jej treść przedstawiamy poniżej.             

Czytaj więcej...

Uwagi w sprawie projektu dotyczącego współpracy MS z organizacjami pozarządowymi

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad projektem współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. W pracach tych biorą także udział przedstawiciele "Iustitii".  W ramach konsultacji publicznych dotyczących tegoż projektu przedstawiliśmy uwagi, które prezentujemy poniżej. 

Czytaj więcej...