Opinia „Iustitii” do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk senacki nr 122)

 logoStowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wydało opinię do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk senacki nr 122).

Opinia została opracowana przez członków Zespołu cywilnego, a następnie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

poniżej tekst opinii

 

Czytaj więcej...

Opinia Iustitii w sprawie zmian ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy [...] i zmian USP

logoStowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wydało opinię dotyczącą przygotowanego przez Ministra Sprawiedliwości projektu ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (projekt z dnia 31 marca 2016 roku).

Opinia została przygotowana przez Zespół Ustrojowy i przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia 7 maja 2016r. 

Poniżej treść opinii.

Czytaj więcej...

Błąd w § 47 regulaminu urzędowania sądów powszechnych - analiza

Nowo wprowadzony § 47 regulaminu urzędowania sądów powszechnych - „W przydziale spraw nie uwzględnia się sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych nieobecnych w pracy z powodu choroby lub innej usprawiedliwionej niemożności wykonywania obowiązków służbowych.”  - wywołał kontrowersje w sądach. Sędziowie dostrzegli bowiem, że stosowanie tego przepisu prowadzić będzie nie do wyrównania ilości przydzielanych sędziom spraw, co być może było zamiarem autorów, ale do ich znacznego i nieuzasadnionego zróżnicowania. Stąd pojawiły się liczne informacje, że w rozmaitych okręgach sądowych szuka się różnych interpretacji tego przepisu i różnych zasad jego stosowania, aby owego zróżnicowania uniknąć. 

Owe wiadomości dowiodły, że konieczna jest dokładna analiza skutków wprowadzenia przepisu (takich, jakie wynikają z jego dosłownej treści) i znalezienie w ten sposób błędu, który owo nieuzasadnione zróżnicowanie wywołuje. Taka matematyczna analiza, dowodząca błędności przepisu, została przeprowadzona i przedstawiona Ministerstwu Sprawiedliwości przez prezesa "Iustitii".

Analizę publikujemy poniżej.

Czytaj więcej...

Opinia "Iustitii" w sprawie projektu zmian prawa karnego

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" opracowało opinię dotyczącą projektu ustawy zmieniającej procedurę karną, powszechnie określanego w prasie jako "odwołanie reformy z lipca 2015 r.". Prace nad tym projektem toczą się obecnie w Sejmie (druk nr 207).

W sprawie tego projektu ustawy nie zwrócono się do nas o opinię - nie uczyniło tego ani Ministerstwo Sprawiedliwości, ani Rada Ministrów. Dopiero po przyjęciu projektu zmiany ustawy przez Radę Ministrów, z Ministerstwa Sprawiedliwości przesłano nam projekt ustawy, który zresztą był w tym czasie już ogłoszony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacyjnego. 

Opinia została opracowana przez członków Zespołu ds. Karnych, a następnie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia. Skierowana została do Sejmu, na ręce Marszałka Sejmu. W praktyce skierowana zostanie do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka - została przesłana także wszystkim członkom Prezydium ww. Komisji. 

Przedstawiamy treść opinii.

Czytaj więcej...

Stanowisko "Iustitii" co do kierunków zmian przepisów o ustroju sądów

Do Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" zwrócił się Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak z propozycją - złożoną również innym organizacjom i jednostkom sądownictwa - przedstawienia proponowanych założeń zmian prawa o ustroju sądów powszechnych.

"Iustitia" przekazała w odpowiedzi swoje stanowisko. Stanowi ono kompilację poglądów wyrażanych już przez Stowarzyszenie w rozmaitych dokumentach (postulatach, opiniach, uchwałach) z okresu ostatnich kilku lat.

Przedstawiamy poniżej stanowisko przedstawione Ministerstwu Sprawiedliwości.

Czytaj więcej...

Opinia "Iustitii" w sprawie projektu regulaminu urzędowania sądów powszechnych

Zespół Ustrojowy Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" opracował opinię dotyczącą projektu nowego rozporządzenia stanowiącego regulamin urzędowania sądów powszechnych. Nowy regulamin musi być ustanowiony w związku z przywróceniem instytucji asesora sądowego.

Niemniej w opinii "Iustitii" zawarte zostały zarówno uwagi czy zastrzeżenia dotyczące przepisów przyjętych w poprzedniej wersji regulaminu i wówczas już krytykowanych, jak i dotyczące projektów nowych, które pojawiły się dopiero w obecnie konsultowanym tekście.

Opinia wraz z pismem sygnowanym przez Członka Zarządu Łukasza Piebiaka jako kierującego zespołem, została przesłana adresatowi - Ministerstwu Sprawiedliwości.

Przedstawiamy treść opinii.

Czytaj więcej...