Błąd w § 47 regulaminu urzędowania sądów powszechnych - analiza

Nowo wprowadzony § 47 regulaminu urzędowania sądów powszechnych - „W przydziale spraw nie uwzględnia się sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych nieobecnych w pracy z powodu choroby lub innej usprawiedliwionej niemożności wykonywania obowiązków służbowych.”  - wywołał kontrowersje w sądach. Sędziowie dostrzegli bowiem, że stosowanie tego przepisu prowadzić będzie nie do wyrównania ilości przydzielanych sędziom spraw, co być może było zamiarem autorów, ale do ich znacznego i nieuzasadnionego zróżnicowania. Stąd pojawiły się liczne informacje, że w rozmaitych okręgach sądowych szuka się różnych interpretacji tego przepisu i różnych zasad jego stosowania, aby owego zróżnicowania uniknąć. 

Owe wiadomości dowiodły, że konieczna jest dokładna analiza skutków wprowadzenia przepisu (takich, jakie wynikają z jego dosłownej treści) i znalezienie w ten sposób błędu, który owo nieuzasadnione zróżnicowanie wywołuje. Taka matematyczna analiza, dowodząca błędności przepisu, została przeprowadzona i przedstawiona Ministerstwu Sprawiedliwości przez prezesa "Iustitii".

Analizę publikujemy poniżej.

Czytaj więcej...

Opinia "Iustitii" w sprawie projektu zmian prawa karnego

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" opracowało opinię dotyczącą projektu ustawy zmieniającej procedurę karną, powszechnie określanego w prasie jako "odwołanie reformy z lipca 2015 r.". Prace nad tym projektem toczą się obecnie w Sejmie (druk nr 207).

W sprawie tego projektu ustawy nie zwrócono się do nas o opinię - nie uczyniło tego ani Ministerstwo Sprawiedliwości, ani Rada Ministrów. Dopiero po przyjęciu projektu zmiany ustawy przez Radę Ministrów, z Ministerstwa Sprawiedliwości przesłano nam projekt ustawy, który zresztą był w tym czasie już ogłoszony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacyjnego. 

Opinia została opracowana przez członków Zespołu ds. Karnych, a następnie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia. Skierowana została do Sejmu, na ręce Marszałka Sejmu. W praktyce skierowana zostanie do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka - została przesłana także wszystkim członkom Prezydium ww. Komisji. 

Przedstawiamy treść opinii.

Czytaj więcej...

Stanowisko "Iustitii" co do kierunków zmian przepisów o ustroju sądów

Do Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" zwrócił się Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak z propozycją - złożoną również innym organizacjom i jednostkom sądownictwa - przedstawienia proponowanych założeń zmian prawa o ustroju sądów powszechnych.

"Iustitia" przekazała w odpowiedzi swoje stanowisko. Stanowi ono kompilację poglądów wyrażanych już przez Stowarzyszenie w rozmaitych dokumentach (postulatach, opiniach, uchwałach) z okresu ostatnich kilku lat.

Przedstawiamy poniżej stanowisko przedstawione Ministerstwu Sprawiedliwości.

Czytaj więcej...

Opinia "Iustitii" w sprawie projektu regulaminu urzędowania sądów powszechnych

Zespół Ustrojowy Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" opracował opinię dotyczącą projektu nowego rozporządzenia stanowiącego regulamin urzędowania sądów powszechnych. Nowy regulamin musi być ustanowiony w związku z przywróceniem instytucji asesora sądowego.

Niemniej w opinii "Iustitii" zawarte zostały zarówno uwagi czy zastrzeżenia dotyczące przepisów przyjętych w poprzedniej wersji regulaminu i wówczas już krytykowanych, jak i dotyczące projektów nowych, które pojawiły się dopiero w obecnie konsultowanym tekście.

Opinia wraz z pismem sygnowanym przez Członka Zarządu Łukasza Piebiaka jako kierującego zespołem, została przesłana adresatowi - Ministerstwu Sprawiedliwości.

Przedstawiamy treść opinii.

Czytaj więcej...

Opinia w sprawie projektu dotyczącego wynagrodzeń pracowników

Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało nam do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (wersja z 17 września 2015 r.), w imieniu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w załączeniu uprzejmie przesyłam opinię Stowarzyszenia.

Zespół ds. Ustroju Sądów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia opracował odnośnie tego projektu opinię, którą prezentujemy poniżej.

Czytaj więcej...

Opinia w sprawie projektu dotyczącego udziału Ministra Sprawiedliwości w postępowaniach sądowych

Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy z 11 września 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk sejmowy nr 3743, druk senacki nr 1059), dotyczącym zapewnienia Ministrowi Sprawiedliwości przystąpienie po stronie pozwanej do w postępowania w sprawie z powództwa sędziego, dyrektora sądu, referendarza sądowego lub asystenta sędziego o roszczenie majątkowe ze stosunku służbowego.

Prace nad projektem przebiegały nader szybko – 11 września, po niecałych 2 miesiącach od daty wpływu, projekt został uchwalony przez Sejm. Odmienne stanowisko zajął Senat, który 1 października 2015 r. odrzucił ustawę. Obecnie, w dniu 7 października ustawa będzie rozpatrywana przez sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka.  

W związku z tym prezentujemy opinię na temat tego projektu, opracowaną przez Zespół ds. Ustroju Sądów SSP „Iustitia”.

Czytaj więcej...