Opinia „Iustitii” o projekcie zmian dot. egzekucji grzywien i kar pieniężnych w p. cywilnym oraz kosztów sądowych w sprawach cywilnych

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wydało opinię do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przeprowadzania egzekucji grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu cywilnym, a także kosztów sądowych w sprawach cywilnych, przysługujących Skarbowi Państwa. Opinia została opracowana przez członków Zespołu cywilnego, a następnie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

Opinia „Iustitii” do projektu rozporządzenia Min. Sprawiedliwości dot. licytacji ruchomości

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wydało opinię do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przeprowadzania licytacji ruchomości. Opinia została opracowana przez członków Zespołu cywilnego, a następnie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

Opinia "Iustitii" do projektu rozp. Min. Sprawiedliwości dot. opisu i oszacowania nieruchomości

Stowarzyszenie Sędziów Polskich wydało opinię do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania opisu i oszacowania nieruchomości. Opinia została opracowana przez członków Zespołu cywilnego, a następnie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

Czytaj więcej...

Opinia „Iustitii” do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk senacki nr 122)

 logoStowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wydało opinię do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk senacki nr 122).

Opinia została opracowana przez członków Zespołu cywilnego, a następnie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

poniżej tekst opinii

 

Czytaj więcej...

Opinia Iustitii w sprawie zmian ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy [...] i zmian USP

logoStowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wydało opinię dotyczącą przygotowanego przez Ministra Sprawiedliwości projektu ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (projekt z dnia 31 marca 2016 roku).

Opinia została przygotowana przez Zespół Ustrojowy i przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia 7 maja 2016r. 

Poniżej treść opinii.

Czytaj więcej...

Błąd w § 47 regulaminu urzędowania sądów powszechnych - analiza

Nowo wprowadzony § 47 regulaminu urzędowania sądów powszechnych - „W przydziale spraw nie uwzględnia się sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych nieobecnych w pracy z powodu choroby lub innej usprawiedliwionej niemożności wykonywania obowiązków służbowych.”  - wywołał kontrowersje w sądach. Sędziowie dostrzegli bowiem, że stosowanie tego przepisu prowadzić będzie nie do wyrównania ilości przydzielanych sędziom spraw, co być może było zamiarem autorów, ale do ich znacznego i nieuzasadnionego zróżnicowania. Stąd pojawiły się liczne informacje, że w rozmaitych okręgach sądowych szuka się różnych interpretacji tego przepisu i różnych zasad jego stosowania, aby owego zróżnicowania uniknąć. 

Owe wiadomości dowiodły, że konieczna jest dokładna analiza skutków wprowadzenia przepisu (takich, jakie wynikają z jego dosłownej treści) i znalezienie w ten sposób błędu, który owo nieuzasadnione zróżnicowanie wywołuje. Taka matematyczna analiza, dowodząca błędności przepisu, została przeprowadzona i przedstawiona Ministerstwu Sprawiedliwości przez prezesa "Iustitii".

Analizę publikujemy poniżej.

Czytaj więcej...