Konferencja "Postępowanie karne przed sądem po 1 lipca 2015 r. - pierwsze doświadczenia"

Do sądów wpływa bardzo mało aktów oskarżenia, bo prokuratury starały się jak najwięcej aktów wysłać przed 1 lipca – to wiedza po pierwszych trzech miesiącach obowiązywania nowych zasad w postępowaniu karnym przed sądem. – Gdyby było ich więcej, przewodniczący wydziałów, na których nałożono obowiązek sprawdzania aktów pod względem formalnym, mogliby mieć z tym problem - powiedział sędzia Andrzej Skowron, członek Zarządu Stowarzyszenia „Iustitia”. Konferencję "Postępowanie karne przed sądem po 1 lipca 2015 r. - pierwsze doświadczenia", która odbyła się 29 września w Warszawie. 

Stowarzyszenie zorganizowało ją razem z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, przy współudziale Prokuratury Generalnej i Naczelnej Rady Adwokackiej. Konferencję objęła patronatem Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, która zaszczyciła nas swoją obecnością na konferencji.

Czytaj więcej...

Międzynarodowa konferencja we Lwowie

W dniach 29 – 30 października 2015 r. we Lwowie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Stosowanie konwencji nowojorskiej o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych z 1958 roku w praktyce sądowej " zorganizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Ukrainy. Oprócz licznie reprezentowanego środowiska sędziowskiego z całej Ukrainy, jak również tamtejszego środowiska naukowego i politycznego (deputowani do Rady Najwyższej czyli parlamentu Ukrainy) w konferencji wzięli udział zaproszeni sędziowie – reprezentanci stowarzyszeń sędziowskich z Armenii, Azerbejdżanu, Mołdawii oraz Polski.

Czytaj więcej...

VII Polski Kongres Prawa Upadłościowego i Naprawczego

W dniach: 5-6.11.2015 r. w Warszawie odbył się   - INSO 2015, zorganizowany przez Instytut Allerhanda.  

Pod poniższym linkiem można zapoznać się ze szczegółowym planem  wydarzenia :

http://kongresy.allerhand.pl/inso/

Kongres oczywiście wzbudził duże zainteresowanie, gdyż poświęcony był omówieniu zupełnie nowej regulacji – Prawu restrukturyzacyjnemu. Przede wszystkim starano się przybliżyć nowe rozwiązania, akcentując zwłaszcza rolę sędziego przygotowanego do prowadzenia tego rodzaju postepowań. Był to niemal wiodący motyw Kongresu. Wyrażano przekonanie, że tylko zmiany w organizacji sądownictwa umożliwią wdrożenie nowych rozwiązań. Widoczne było, że nowa regulacja nie wywołała jeszcze dyskusji, gdyż brakuje doświadczeń z korzystania z niej. Nie podejmowano prób teoretycznych symulacji jej funkcjonowania na kanwie kazusów, które mogłyby powstać.

Czytaj więcej...

Seminarium "Stres zawodowy w sądach powszechnych"

W dniu 22 października 2015 roku w siedzibie Uniwersytetu SWPS w Warszawie odbyło się seminarium „Stres zawodowy w sądach powszechnych i jego skutki” zorganizowane przez Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Zarząd SSP „Iustitia” na tym seminarium reprezentowały: wiceprezes Jolanta Korwin-Piotrowska i członek zarządu Hanna Kaflak-Januszko. Uczestnikami spotkania byli także przedstawiciele  Rzecznika Praw Obywatelskich i Ministerstwa Sprawiedliwości, organizacji pozarządowych zrzeszających grupy zawodowe wykonujące  pracę w sądach, jak również dyrektorzy sądów.

Czytaj więcej...

12 Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”

19-20.10.2015 r. w Warszawie odbyła się 12 Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”  zorganizowana przez Fundację Dzieci Niczyje wraz Ministerstwem Sprawiedliwości i Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy.

Jednorazowy udział w konferencji sprawia, że nie dziwi, iż odbyło się już tyle jej edycji, cieszy się wciąż dużym zainteresowaniem i jest bardzo dobrze oceniana przez uczestników. To niepowtarzalna inicjatywa. Pokazuje, że mimo tak wielu lat ochrony praw dziecka, nieustannie należy o nich przypominać i chronić. Przy tym zaangażowani profesjonaliści poszukują wciąż nowych, doskonalszych sposób zapewniających gwarancje praw osób, które same nie mają samodzielności, by o nie należycie zadbać. Wobec ilości pojawiających się zagrożeń z pewnością piecza rodziców nie jest wystarczająca,  zwłaszcza by zapobiegać możliwości powstawania naruszeń w sferze prawnej. Ilość inicjatyw, z jakimi można było się zetknąć, a których przejawem była troska o wszechstronne oddziaływanie na różne aspekty funkcjonowania dziecka w codziennym wzrastaniu, imponowała.

Czytaj więcej...

Spotkanie IAJ/EAJ w Barcelonie

W dniach 4-8.10.2015r., odbyło się posiedzenie plenarne Światowej Unii Sędziów oraz Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów.

Najistotniejszymi sprawami, nad którymi EAJ skupia się już od dłuższego czasu, była ponownie sytuacja sędziów tureckich oraz zmiany legislacyjne na Ukrainie.

Czytaj więcej...