Konferencja w sprawie mediacji

Stowarzyszenie Notariuszy RP organizuje konferencję naukową "Mediacja jako nowoczesny sposób rozwiązywania konfliktów". Konferencja odbędzie się w dniu 29 stycznia 2016 r. w godzinach 10:00 - 17:00 w Warszawie, na Uczelni Łazarskiego, ul. Świeradowska 43.  

Konferencja jest objęta patronatem SSP „Iustitia”.

Program merytoryczny Konferencji obejmuje istotę mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów, również w kontekście międzynarodowym oraz metodologię pracy mediatora. Podczas Konferencji poruszone zostaną istotne zmiany w obowiązujących przepisach po wejściu w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku ustawy z dnia 10 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów.

Organizatorzy liczą na aktywny udział mediatorów, pracowników naukowych, sędziów, prokuratorów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych i studentów. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń i poglądów na temat mediacji, szczególnie w obliczu zmian ustawodawczych.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja na stronie Stowarzyszenia Notariuszy RP.

Konferencje z udziałem "Iustitii"

W październiku i listopadzie 2015 r. przedstawiciele SSP „Iustitia” uczestniczyli w trzech wydarzeniach, istotnych z punktu widzenia statutowych celów Stowarzyszenia.

W dniach 19-20.10.2015 r. w Warszawie odbyła się 12 Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” zorganizowana przez Fundację Dzieci Niczyje wraz Ministerstwem Sprawiedliwości i Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy. Relacja z konferencji.

W dniach 5-6.11.2015 r. w Warszawie odbył się VII Polski Kongres Prawa Upadłościowego i Naprawczego  - INSO 2015, zorganizowany przez Instytut Allerhanda. Kongres był objęty patronatem SSP "Iustitia". Relacja z konferencji.

 

W dniu 27 listopada 2015 r. w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk odbyło się spotkanie „Uzasadnienia orzeczeń sądowych: problemy – próby odpowiedzi”, zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „Iustitia”, w ramach projektu poświęconego uzasadnieniom decyzji stosowania prawa, realizowanego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.  Relacja ze spotkania.

Uzasadnienia orzeczeń sądowych: problemy – próby odpowiedzi

27 listopada 2015 r. w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zostało zorganizowane spotkanie „Uzasadnienia orzeczeń sądowych: problemy – próby odpowiedzi”.

Odbyło się ono w ramach projektu poświęconego uzasadnieniom decyzji stosowania prawa, realizowanego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i zostało zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „Iustitia”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia, sędziowie sądów rejonowych, okręgowych, apelacyjnych, Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych, a także reprezentanci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz osoby biorące udział w realizacji projektu.

Czytaj więcej...

Kongres Prawa Przestrzeni Kosmicznej 2015

26 listopada 2015 r. w Warszawie, w hotelu Polonia Palace, odbędzie się  Kongres Prawa Przestrzeni Kosmicznej 2015 (Allerhand Space Law and Policy Summit 2015). Organizatorem Kongresu jest Instytut Allerhanda.

Kongres jest objęty patronatem Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

Ideą Kongresu jest kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z polityką kosmiczną, w kontekście traktatów międzynarodowych, uregulowań europejskich i tworzących się regulacji polskich. W trakcie wystąpień zaproszeni Eksperci odpowiedzą na pytania o rolę polskich instytucji w kształtowaniu polityki kosmicznej; ważną częścią kongresu będzie też dyskusja na temat komercyjnego wykorzystania przestrzeni kosmicznej i rozwoju przedsiębiorczości w odniesieniu do sektora kosmicznego.  

Czytaj więcej...

Konferencja "Postępowanie karne przed sądem po 1 lipca 2015 r. - pierwsze doświadczenia"

Do sądów wpływa bardzo mało aktów oskarżenia, bo prokuratury starały się jak najwięcej aktów wysłać przed 1 lipca – to wiedza po pierwszych trzech miesiącach obowiązywania nowych zasad w postępowaniu karnym przed sądem. – Gdyby było ich więcej, przewodniczący wydziałów, na których nałożono obowiązek sprawdzania aktów pod względem formalnym, mogliby mieć z tym problem - powiedział sędzia Andrzej Skowron, członek Zarządu Stowarzyszenia „Iustitia”. Konferencję "Postępowanie karne przed sądem po 1 lipca 2015 r. - pierwsze doświadczenia", która odbyła się 29 września w Warszawie. 

Stowarzyszenie zorganizowało ją razem z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, przy współudziale Prokuratury Generalnej i Naczelnej Rady Adwokackiej. Konferencję objęła patronatem Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, która zaszczyciła nas swoją obecnością na konferencji.

Czytaj więcej...

Międzynarodowa konferencja we Lwowie

W dniach 29 – 30 października 2015 r. we Lwowie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Stosowanie konwencji nowojorskiej o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych z 1958 roku w praktyce sądowej " zorganizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Ukrainy. Oprócz licznie reprezentowanego środowiska sędziowskiego z całej Ukrainy, jak również tamtejszego środowiska naukowego i politycznego (deputowani do Rady Najwyższej czyli parlamentu Ukrainy) w konferencji wzięli udział zaproszeni sędziowie – reprezentanci stowarzyszeń sędziowskich z Armenii, Azerbejdżanu, Mołdawii oraz Polski.

Czytaj więcej...