Konferencja HFPC "Członkowie grup narażonych na dyskryminację a wymiar sprawiedliwości"

12.02.2016 r. odbyła się Konferencja "Członkowie grup narażonych na dyskryminację a wymiar sprawiedliwości" zorganizowana przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. To  kolejna faza projektu  tworzącego Przewodnik dla sędziów i prokuratorów „Równe traktowanie uczestników postępowań”. Po zebraniu zespołu roboczego złożonego z  przedstawicieli podmiotów, których działalność wiąże się z podaną tematyką, w tym  Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, nastąpiła  konferencja otwierająca, a następnie w wyniku podjętych prac - przygotowana została publikacja prezentowana i omawiane na tegorocznej Konferencji.

Wystąpienia prelegentów, jak i głosy słuchaczy z sali, odnoszące się do tematyki podręcznika, potwierdzały, iż  dotyczy on wciąż żywej materii, gdyż poddawanej nieustannie  nowym wyzwaniom, w związku ze zmianami kulturowymi, którym szczególnie sprzyja dzisiejszy trend powszechnych migracji.   Aktualne przy tym pozostają stałe tematy społeczne, jak m.in.  ubóstwo. Zdarzyło się w trakcie debaty, iż tezy przewodnika wywoływały nawet dość intensywną polemiką, jak i kontrpolemikę. Potwierdza to, iż pomysł przygotowania podręcznika była bardzo potrzebny.

Czytaj więcej...

Konferencja o dowodzie z opinii biegłego

Warszawski Oddział Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" zaprasza na konferencję "Pozycja dowodu z opinii biegłego w postępowaniu sądowym". Konferencja odbędzie się w siedzibie Prokuratury Krajowej w Warszawie, w dniu 08 kwietnia 2016 r.

Poniżej przedstawiamy program konferencji.

Czytaj więcej...

Konferencja "Ethos sędziego" - SSP "Iustitia" i Uczelnia Łazarskiego

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" i Uczelnia Łazarskiego zapraszają na organizowaną wspólnie konferencję na temat "Ethos sędziego".

Konferencja odbędzie się w dniu 18 marca 2016 r. w siedzibie uczelni przy ul. Świeradowskiej 43 w Warszawie, a wśród jej uczestników i prelegentów są dwaj prezesi Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku - Jerzy Stępień i Bohdan Zdziennicki oraz sędziowie.

Na konferencję został specjalnie przygotowany, jako kanwa dyskusji, film poświęcony pamięci trzech wybitnych sędziów Sądu Najwyższego: Aleksandra Mogilnickiego, Prezesa Izby Karnej usuniętego ze stanowiska w 1929 r. przez władze za konsekwentną obronę niezawisłości sędziowskiej, Stanisława Rudnickiego, usuniętego ze stanowiska sędziego z podobnych przyczyn w 1982 r., a po upadku komunizmu - Prezesa Izby Cywilnej, oraz Stanisława Dąbrowskiego, zmarłego niedawno Pierwszego Prezesa tego Sądu. 

Przedstawiamy program konferencji.

Czytaj więcej...

III Kongres Sędziów Gospodarczych

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" i Uczelnia Łazarskiego zapraszają na III Kongres Sędziów Gospodarczych. Kongres odbędzie się w dniu 3 marca 2016 r. przy współudziale Wydziału Prawa i Administracji Uczelni im. Ryszarda Łazarskiego.

Spotkania w ramach kongresu stają już tradycją. W tym roku nastąpi to po raz trzeci, aby w sędziowskim gronie, ale i wspólnie z przedstawicielami środowisk prawniczych oraz przedsiębiorców omówić aktualne problemy, z którymi borykają się nasze sądy. 

Kongres jest adresowany do sędziów i serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do czynnego udziału w dyskusji.  Zapewniamy każdemu możliwość zabrania głosu i podzielenia się swoimi uwagami o bieżących problemach. Kongres ma być platformą wymiany nie tylko naszych doświadczeń, ale i ma on stanowić podstawę do zgłaszania cennych uwag, które pozwolą usprawnić funkcjonowanie sądów gospodarczych. Jako sędziowie sami przecież najlepiej wiemy, jak można poprawić warunki naszej pracy i działanie sądów z korzyścią dla stron postępowania.

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu, jakim jest spotkanie sędziów wszystkich sądów gospodarczych w Polsce. Oto program kongresu.

Czytaj więcej...

Konferencja „Członkowie grup narażonych na dyskryminację a wymiar sprawiedliwości”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza 12 lutego w godzinach 9.00 – 15.30 do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na konferencję „Członkowie grup narażonych na dyskryminację a wymiar sprawiedliwości”. Wydarzenie kończy projekt pt. „Podnoszenie wrażliwości sędziów i prokuratorów w zakresie równego traktowania”. 

Podczas konferencji zostanie przedstawiona publikacja „Równe traktowanie uczestników postępowań. Przewodnik dla sędziów i prokuratorów”.

Szczegóły na stronie HFPC.

Konferencja w sprawie mediacji

Stowarzyszenie Notariuszy RP organizuje konferencję naukową "Mediacja jako nowoczesny sposób rozwiązywania konfliktów". Konferencja odbędzie się w dniu 29 stycznia 2016 r. w godzinach 10:00 - 17:00 w Warszawie, na Uczelni Łazarskiego, ul. Świeradowska 43.  

Konferencja jest objęta patronatem SSP „Iustitia”.

Program merytoryczny Konferencji obejmuje istotę mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów, również w kontekście międzynarodowym oraz metodologię pracy mediatora. Podczas Konferencji poruszone zostaną istotne zmiany w obowiązujących przepisach po wejściu w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku ustawy z dnia 10 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów.

Organizatorzy liczą na aktywny udział mediatorów, pracowników naukowych, sędziów, prokuratorów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych i studentów. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń i poglądów na temat mediacji, szczególnie w obliczu zmian ustawodawczych.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja na stronie Stowarzyszenia Notariuszy RP.