Pomoc finansowa dla represjonowanych sędziów z Turcji

Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów (International Association of Judges) utworzyło specjalny rachunek bankowy, na który mają być przekazywane dobrowolne wpłaty przeznaczane na wsparcie sędziów w Turcji i innych nadzwyczajnych sytuacji w Europie. 

Bank Unicredit

Agency: Rome (Italy), Palazzo di Giustizia 30092

IBAN code: IT56 O 02008 05101 000104586019 (proszę zwrócić uwagę, że piąty znak od lewej to nie zero a litera O

BIC/Swift code: UNCRITM1B52

Wg informacji IAJ zgromadzone środki pieniężne będą przekazane szwajcarskiej organizacji pozarządowej powołanej specjalnie do zbierania i dystrybuowania takich środków. Wybór obdarowanych będzie dokonywany przez komitet wykonawczy ustanowiony podczas ostatniego ogólnego zebrania w Mexico City. Szczegóły tutaj

źródło:  http://www.iaj-uim.org/

RPO wnosi kasację w sprawie dot. odmowy powołania na stanowisko sędziego

RPO złożył skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odrzucające skargę obywatela na postanowienie Prezydenta RP z dnia 22 czerwca 2016 r w przedmiocie odmowy powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (VII.511.33.2016).

Czytaj więcej...

Zwyczajne Zebranie Delegatów - tym razem w Mszczonowie!

Doskonale zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy zawodowej sędziów. Dlatego, by dać czas na odpowiednie zorganizowanie wszystkich spraw rodzinnych i zawodowych wstępnie informujemy, że coroczne zwyczajne Zebranie Delegatów Iustitii odbędzie się najprawdopodobniej w Hotelu Panorama w Mszczonowie w dniach od 31 marca do 2 kwietnia 2017r..
 
Wybory delegatów winny się w związku z tym odbyć najpóźniej w dniu 17 marca 2017r.  

25 finał WOŚP

Jak co roku Śląski Oddział Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA chciałby wesprzeć szczytny cel, jaki przyświeca 25 Finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (2017) przekazując w całości na jego rzecz środki uzyskane z licytacji Apteczki Prawnej (z autografami Krystiana Markiewicza i Marty Szczocarz-Krysiak, którzy zostali wyróżnieni w konkursie Obywatelski Sędzia Roku 2015 za koordynację projektu powstania i dystrybucji na lekcjach szkolnych Apteczki Prawnej). 

link do aukcji:
http://aukcje.wosp.org.pl/listing?sellerId=1114498

 

SSP Iustitia Oddział Gorzowski przekazuje na aukcje WOŚP cztery egzemplarze Konstytucji RP podpisane przez pierwszego Prezydenta RP wybranego w wolnych wyborach w Polsce, laureata pokojowej nagrody Nobla, Lecha Wałęsę

Licytacje Konstytucji RP zostały już zakończone. Wszystkim biorącym udział serdecznie dziękujemy. Szczegóły dotyczące zebranych środków podamy wkrótce. 

 

Rada Wydziału Prawa i Administracji UŚ solidaryzuje się z sędziami w zakresie bezpośredniego stosowania przez nich Konstytucji RP

Uchwała Nr 5/2017

Rady Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Śląskiego

z dnia 10 stycznia 2017 r.

w sprawie solidarności środowiska prawniczego

 

 

Na podstawie § 73 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (obwieszczenie Rektora UŚ z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Uniwersytetu Śląskiego):

 § 1

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z narastającym zaniepokojeniem obserwuje coraz częstsze przypadki naruszania Konstytucji RP przez władzę ustawodawczą i wykonawczą. Podważają one standardy demokratycznego państwa prawa, których przyjęcie jest wielkim osiągnięciem Rzeczypospolitej i nieodzownym elementem przynależności do sfery cywilizacji zachodniej i Unii Europejskiej.  

Czytaj więcej...

Rada Wydziału Prawa i Administracji UW przyłączyła się do apelu o zwołanie kongresu prawników

12 grudnia 2016r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego podjęła uchwałę nr 02/12/16, gdzie wyraziła sprzeciw wobec działań podejmowanych przez obecną większość parlamentarną, Prezydenta Rzeczypospolitej i Rząd, gdyż godzą one w podstawowe zasady naszego porządku konstytucyjnego, co dotyczy w szczególności pozycji Konstytucji jako najwyższego prawa Rzeczypospolitej i wynikających z niej zasad: demokratycznego państwa prawnego, podziału władz, niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej, a także zasad poprawnej legislacji i publicznej konsultacji spraw ważnych dla obywateli oraz przestrzegania ich podstawowych praw politycznych.

Świadoma tych zagrożeń Rada Wydziału przyłączyła się do apeli o zwołanie kongresu prawników.