Tydzień Konstytucyjny II edycja

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy zaprasza sędziów do udziału w kolejnej edycji Tygodnia Konstytucyjnego, która odbędzie się w dniach 17-23 października 2016 roku. Tydzień Konstytucyjny ma zasięg ogólnopolski i odbywa się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Nadzór merytoryczny nad wydarzeniem objęła Prof. Ewa Łętowska.

Czytaj więcej...

Stanowisko Zarządu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

W związku z niedopuszczalnym w swej treści wpisem zamieszczonym w dniu 23 września 2016 r. o godz. 2:32 w serwisie społecznościowym Twitter na profilu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” Oddziału w Warszawie, Zarząd Oddziału Warszawskiego SSP „Iustitia” informuje, że odcina się od wskazanego wpisu. Podkreślamy, że wpis ten został umieszczony bez wiedzy i zgody Zarządu Oddziału i nie jest stanowiskiem Oddziału Warszawskiego. Jednocześnie zaznaczamy, że osoba odpowiedzialna za administrowanie profilem SSP „Iustitia” Oddziału Warszawskiego w serwisie Twitter została pozbawiona uprawnień administratora.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

W imieniu Zarządu Oddziału Warszawskiego SSP „Iustitia” – Prezes Zarządu Wojciech Buchajczuk

Spotkanie z Komisarzem Praw Człowieka Rady Europy

W dniu 20 września 2016 r. odbyło się w Warszawie zorganizowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich w porozumieniu z Komisarzem Praw Człowieka Rady Europy seminarium „Wymiar Sprawiedliwości w Polsce – refleksje na kanwie raportu Komisarza Praw Człowieka Rady Europy”. Tematem spotkania był obecny stan wymiaru sprawiedliwości w Polsce w kontekście zagwarantowania obywatelskiego prawa do sądu.

Czytaj więcej...

Publikacja oświadczeń majątkowych sędziów i inne zmiany przyjęte przez Radę Ministrów

 toga     5 września 2016 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz niektórych innych ustaw, która wprowadzi m.in:

- jawność oświadczeń majątkowych sędziów oraz obowiązek publikowania oświadczeń majątkowych sędziów i prokuratorów w Biuletynie Informacji Publicznej;

- przewidziano wydłużenie okresu, w którym będzie można wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego z 3 do 5 lat od chwili popełnienia czynu. Przewidziano też wydłużenie przedawnienia dyscyplinarnego z 5 do 8 lat, w przypadku wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przed upływem 5 lat;

Czytaj więcej...

List Platformy Stowarzyszeń w sprawie Turcji

medelEuropa, 4 sierpnia 2016 r.
Jego Ekscelencja 
Thorbjorn JADLAND
Sekretarz Generalny
Rady Europy

     źródło/source

      Wasza Ekscelencjo, Sekretarzu Generalny

 I.1) Europa staje wobec najgorszego pogwałcenia wspólnych wartości, na których Europa jest zbudowana. Demokracja i prawa człowieka podlegają w niektórych aspektach życia społecznego kwestionowaniu w części państw członkowskich Rady Europy. Jednakże ostatnie rozwiązania w Turcji muszą być postrzegane jako niszczące zarówno dla demokracji jak i praw człowieka. W szczególności usuwanie niezależnego sądownictwa jest kluczowym elementem, który czyni te negatywne posunięcia możliwymi.

Czytaj więcej...

2847 sędziów i prokuratorów definitywnie usuniętych z zawodu w Turcji

turcja26 sierpnia 2016 r. 2847 tureckich sędziów i prokuratorów zostało definitywnie usuniętych z zawodu. Wysoka Rada  Sądownictwa (HSYK) w swojej decyzji uznała, że istnieją "powiązania" pomiędzy nimi a organizacją FETO/PDY, co skutkuje natychmiastową dymisją na mocy art. 3 dekretu o stanie wyjątkowym (akt prawny o nr 667). Żadnemu z nich nie dano prawa do obrony.

Uzasadnienie decyzji dotyczy wszystkich zwalnianych osób i nie wskazuje jakie zarzuty uzasadniają zwolnienie poszczególnych osób. W obszernym ponad 60 str. uzasadnieniu wskazano takie podstawy:

1. wykonywanie czynności prawnych w Akademii Sprawiedliwości;

2. udział w kształceniach zawodowych;

3. udział w kursach języka angielskiego;

Czytaj więcej...