Amnesty International o zagrożeniach dla niezawisłości i niezależności sądownictwa

Warszawa, 5 lipca 2017r.

 Opinia Amnesty International w przedmiocie

 zagrożenia niezależności sądów i niezawisłości sędziów

Przedmiotem opracowania jest kwestia niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz jej wpływ na realizację prawa do sądu gwarantowanego między innymi w Artykule 45 Konstytucji RP, Artykule 6 Konwencji o ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Artykule 45 Europejskiej Karty Praw Podstawowych oraz szereg innych instrumentów prawa międzynarodowego, w związku ze zmianami legislacyjnymi przyjętymi i projektowanymi w polskim ustawodawstwie w roku 2016 i 2017.

Z powodu ograniczeń objętościowych, opracowanie nie ma charakteru wyczerpującego i odnosi się tylko do tych zmian legislacyjnych, które realnie mogą wpłynąć na zagrożenie niezawisłości i niezależności sądownictwa i powiązaną z tym kwestię prawa do sądu. Poruszono w nim przykładowe kwestie, wobec których formułowany jest zarzut niekonstytucyjności bądź niezgodności z obowiązującym Polskę prawem międzynarodowym oraz standardami międzynarodowymi w tym zakresie.

Czytaj więcej...

Eksperci Fundacji im. Stefana Batorego o projektowanych zmianach ustroju sądów powszechnych

Warszawa, 3 lipca 2017 r.

STANOWISKO ZESPOŁU EKSPERTÓW PRAWNYCH

PRZY FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO

W SPRAWIE PROJEKTOWANYCH ZMIAN W USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH

 

1. Rozwiązania zaproponowane w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1491/VIII kadencja Sejmu), w sposób bezprecedensowy zmierzają zarówno do faktycznego podporządkowania sądów powszechnych władzy wykonawczej, jak i osiągnięcia efektu mrożącego w odniesieniu do osób pełniących służbę sędziowską. Takie działanie władzy ustawodawczej i wykonawczej, która dążąc do realizacji bieżących celów politycznych, nie cofa się przed zastosowaniem rozwiązań naruszających Konstytucję, jest sprzeczne z ideą demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji).

Czytaj więcej...

Stanowisko SSP „Iustitia” do wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 31 maja 2017 roku dotyczącego reorganizacji Biura Krajowej Rady Sądownictwa

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” przyłącza się do wniosków i ocen przedstawionych w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich doktora Adama Bodnara do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie projektu reformy Krajowej Rady Sądownictwa w zakresie reorganizacji jej Biura i związanej z tym perspektywy sytuacji prawnej jego pracowników.

Czytaj więcej...

Informacja z pierwszego posiedzenia Forum Współpracy Sędziów

W dniu 10 czerwca 2017 roku w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Forum Współpracy Sędziów.

Nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druk sejmowy nr 1423) zmierza do likwidacji ustawowej reprezentacji sędziów na szczeblu krajowym w postaci: Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wspólnie z przedstawicielami Zgromadzeń Ogólnych Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Zebrania Przedstawicieli Zebrań Sędziów Sądów Apelacyjnych, Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów oraz Zgromadzenia Sędziów Sądów Wojskowych. Zmiana ta spowoduje, że środowisko sędziowskie utraci swoje dotychczasowe ciała przedstawicielskie, będące formą sędziowskiego samorządu ogólnopolskiego. W reakcji na te propozycje legislacyjne na zebraniach, które odbyły się w dniu 20 kwietnia 2017 roku w Sądach w całej Polsce wybrani zostali delegaci do Forum Współpracy Sędziów.

Czytaj więcej...

Fundacja im. Stefana Batorego w sprawie bezpodstawnego zawieszenia praw i obowiązków orzeczniczych sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Warszawa, 22 maja 2017 r.

 Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych przy Fundacji im. Stefana Batorego
w sprawie bezpodstawnego zawieszenia praw i obowiązków orzeczniczych sędziów Trybunału Konstytucyjnego

19 maja Zespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego zaapelował o jak najszybsze rozstrzygnięcie przez Trybunał Konstytucyjny sprawy dotyczącej procedury wyboru trzech urzędujących sędziów TK. W dniu publikacji stanowiska Zespołu została podana data rozpatrzenia wniosku - TK zajmie się sprawą 13 lipca.

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro 11 stycznia 2017 r. zaskarżył do TK uchwałę Sejmu z 2010 r. o wyborze trzech sędziów TK. W opinii Prokuratora Generalnego trzej sędziowie zostali wybrani niezgodnie z prawem, co oznacza, że są pozbawieni legitymacji do orzekania. Wniosek Prokuratora Generalnego stał się także pretekstem do odsunięcia ich od udziału w innych toczących się w Trybunale sprawach. We wskazanych bez jasnych kryteriów postępowaniach Prokurator składa wnioski o wyłączenie wspomnianych sędziów TK, zarzucając im brak bezstronności wobec swojego urzędu.   

Czytaj więcej...

Sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej": Polacy przeciwni reformom sądownictwa proponowanym przez Prawo i Sprawiedliwość

40 proc. ankietowanych odpowiedziało, że jest im zdecydowanie przeciwna, a kolejnych 11 proc. twierdzi, że raczej jest im przeciwna. Propozycje reform popiera co trzeci ankietowany (15 proc. zdecydowanie, 16 proc. raczej popiera).

źródło: rp.pl