Apel SSP Iustitia do sędziów Rzeczypospolitej Polskiej

                                                     Apel do sędziów Rzeczypospolitej Polskiej

         Jako sędziowie, zgodnie ze złożonym ślubowaniem, mamy obowiązek stać na straży prawa. Prawem najwyższym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Konstytucja. Przyjęte w ostatnich dniach przez Sejm i Senat trzy ustawy dotyczące sądownictwa, łamią fundamentalne zasady Konstytucji, jakimi są zasady: trójpodziału władzy i niezależności władzy sądowniczej.
      Dlatego wierni sędziowskiej przysiędze, w przypadku podpisania tych ustaw przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zwracamy się do wszystkich sędziów o:
1. niekandydowanie do Sądu Najwyższego w trybie znowelizowanej ustawy o Sądzie Najwyższym, 
2. niebranie udziału w wyborach do Krajowej Rady Sądownictwa dokonywanych przez Sejm,
3. nieprzyjmowanie stanowisk funkcyjnych w sądach w trybie znowelizowanej ustawy o ustroju sądów powszechnych,
4. rezygnację z delegacji do Ministerstwa Sprawiedliwości i powrót do orzekania w sądach. 
          Inne zachowanie stanowi legitymizację przepisów prawa niezgodnych z Konstytucją. Jest także sprzeczne z naszą powinnością sędziowską wobec Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli.

 

                                                                                                              W imieniu Zarządu 

                                                                                       Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia

                                                                                                           SSO Krystian Markiewicz

 

 

Apel Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów (EAJ) do Prezydenta Andrzeja Dudy

Apel do Szanownego Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

"W ciągu ostatnich kilku dni wpłynęło do naszego sekretariatu w Rzymie wiele deklaracji z najbardziej reprezentatywnych sądów krajowych, nie tylko z całej Europy, ale nawet z innych kontynentów, poczynając od takich krajów jak Argentyna, a kończąc na Australii, domagających się zatrzymania procesu zmian prawa w Polsce.

Ekscelencjo, Szanowny Panie Prezydencie, ma Pan teraz okazję, aby bronić praworządności i naszych ustalonych europejskich standardów w odniesieniu do wymiaru sprawiedliwości."

pełny tekst apelu w załączeniu

Czytaj więcej...

Komunikat hiszpańskiego stowarzyszenia sędziów „Asociación Profesional de la Magistratura” odnośnie zmian legislacyjnych w systemie sądownictwa w Polsce

W nawiązaniu do procedowanych zmian legislacyjnych odnoszących się do systemu sądownictwa w Polsce, zarząd hiszpańskiego stowarzyszenie sędziów, wystosowuje następujący komunikat:

Stowarzyszenie manifestuje swoje zaniepokojenie przyszłymi zmianami legislacyjnym  w odniesieniu do organizacji władzy sądowniczej w Polsce, które mogą skutkować naruszeniem niezależności sądownictwa   i niezawisłości sędziów.

szczególności wątpliwości budzą przewidziane w ustawie o Sądzie Najwyższym kompetencje przewidziane dla Ministra Sprawiedliwości do wskazywania sędziów mających pozostać po zmianie sędziami orzekającymi oraz  zmiany powodujące utratę autonomii Krajowej Rady Sądowniczej, co zdaniem Stowarzyszenia, stanowi naruszenie zasady państwa  oraz godzi w gwarancje ochronne podstawowych praw i wolności obywateli, na których straży stoi Stowarzyszenie.

Zarząd ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA

Madryt, 20 lipca 2017r.

23 lipca - niedziela - spotykamy się pod sądami w całej Polsce!

Jutro Prezydent RP Andrzej Duda spotka się z Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzatą Gersdort oraz Przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa Dariuszem Zawistowskim.

Bardzo ważne dla nich jest nasze wsparcie. Dlatego okażmy je dzisiaj o 21:00 tworząc łańcuch światła dobrych intencji przed sądami w całej Polsce.

Pamiętamy o zasadach, ciepłych ubraniach i parasolach.

 

 grafiki: Akcja Demokracja