Kto przeniósł sędziów zniesionych sądów?

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” uzyskało z Ministerstwa Sprawiedliwości informację publiczną dotyczącą tego, kto podpisał decyzje o przenoszeniu sędziów znoszonych sądów. Ministerstwo początkowo nie chciało powyższej informacji udzielić, jednakże po uzasadnieniu naszego wniosku (a także po nagłośnieniu odmowy przez prasę) otrzymaliśmy wykaz decyzji podjętych w sprawie sędziów znoszonych sądów.

Żadnej decyzji o przeniesieniu sędziego nie podpisał Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin. Żadnej nie podpisał też sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, którym na przełomie roku 2012 i 2013 był Stanisław Chmielewski. Wszystkie decyzje podpisywali trzej podsekretarze stanu: Wojciech Hajduk - 369 decyzji, Wojciech Węgrzyn - 173 decyzje i Michał Królikowski - 3 decyzje.

A oto wykaz zniesionych sądów i podpisanych decyzji.

Czytaj więcej...

SN wypowie się w kwestii prawidłowości przenoszenia sędziów

Na dzień 28 stycznia 2014 r. został wyznaczony termin posiedzenia pełnego składu Sądu Najwyższego dla rozpoznania wniosku Pierwszego Prezesa SN o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa, występującej w orzecznictwie Sądu Najwyższego, w zakresie dotyczącym następującego zagadnienia prawnego:

„Czy w podjęciu decyzji o przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe, wydanej na podstawie art. 75 § 3 w zw. z art. 75 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (jedn. Tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 427 ze zm.) Minister Sprawiedliwości może być zastąpiony przez sekretarza lub podsekretarza stanu?”

Czytaj więcej...

Nowelizacja u.s.p. przed Trybunałem Konstytucyjnym

30 października 2013 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Krajowej Rady Sądownictwa o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją nowelizacji ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, dokonanej ustawą z 18 sierpnia 2011 r., pod koniec ubiegłej kadencji Sejmu. 

Rozprawie przewodniczył prezes TK Andrzej Rzepliński, sprawozdawcą był wiceprezes TK Stanisław Biernat.

Ogłoszenie wyroku nastąpiło 7 listopada 2013 roku o godz. 10.30.

Trybunał Konstytucyjny uznał za zgodny z Konstytucją tryb uchwalania nowelizacji (zarzut dotyczył braku 1. czytania na posiedzeniu plenarnym Sejmu). Za zgodne z Konstytucją została również uznana większość zaskarżonych przez KRS przepisów dotyczących tzw. menadżerskiego systemu zarządzania sądami oraz nadzoru Ministra Sprawiedliwości na sądami powszechnymi i ocen okresowych  sędziów.

 Za niezgodne z Konstytucją Trybunał uznał jedynie cztery przepisy, dotyczące:  fakultatywnego, a nie obligatoryjnego odwołanie dyrektora sądu po negatywnej opinii zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji (art.32b § 1 u.s.p.) oraz wniosku prezesa sądu związanego z naruszeniem przez dyrektora sądu obowiązków (art.32b § 3 u.s.p.), braku możliwości wniesienia zastrzeżeń przez prezesa lub wiceprezesa sądu do uwagi na piśmie sporządzonej przez Ministra Sprawiedliwości (art.37g § 5 u.s.p.) i braku możliwości wniesienia zastrzeżeń przez prezesa sądu apelacyjnego do odmowy przyjęcia przez Ministra Sprawiedliwości informacji rocznej o działalności sądów na obszarze apelacji (art.37h §2 u.s.p.).

Do powyższego orzeczenia zgłoszonych zostało 8 zdań odrębnych.

Czytaj więcej...

Kto podpisał decyzje o przeniesieniu sędziów? Ministerstwo odmawia informacji publicznej

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” zwróciło się do Ministerstwa Sprawiedliwości o udzielenie dwóch informacji publicznych: ile decyzji o przeniesieniu sędziów z 79 sądów zniesionych z dniem 1 stycznia 2013 r. na nowe miejsca służbowe podpisał osobiście Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin oraz (odrębnie), kto podpisał decyzje o przeniesieniu wszystkich sędziów 79 sądów zniesionych z dniem 1 stycznia 2013 r. na nowe miejsca służbowe - z wyszczególnieniem, która osoba podpisała ile decyzji w stosunku do sędziów każdego z tych sądów.

Pismem z 22 października br. dyrektor Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości odmówił „Iustitii” udzielenia obu ww. informacji publicznych.

Czytaj więcej...

Co się dzieje w sądach po reformie Gowina?

Wszyscy chcielibyśmy znać faktyczną sytuację w sądach. "Reforma Gowina" skutkowała zniesieniem 79 sądów, których sędziowie, w wyniku zapoznania się z uchwałą składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego, mają obecnie uzasadnione wątpliwości co do tego, czy mają prawo orzekać. Ministerstwo Sprawiedliwości, któremu Sąd Najwyższy zarzucił poważne błędy prawne, oczywiście twierdzi, że uchwała jest błędna i sugestie te rozsyła do wszystkich sądów z niespotykaną nigdy dotąd intensywnością.

Nie mamy jednolitego i pewnego źródła informacji, gdyż monitoring sądów prowadzi tylko ministerstwo, zainteresowane ukazywaniem sytuacji w sposób zgodny ze swoim stanowiskiem. Staramy się jednak zbierać informacje wszelkimi sposobami. Przedstawiamy więc efekty naszej działalności - w postaci mapy Polski po "reformie Gowina".

Czytaj więcej...

Sąd Najwyższy stwierdza: przeniesienie sędziego zniesionego sądu przez podsekretarza stanu jest bezprawne

17 lipca Sąd Najwyższy - w poszerzonym, siedmioosobowym składzie - rozstrzygał przedstawione mu przez zwykły skład Sądu Najwyższego zagadnienie prawne. Z zagadnieniem zwrócił się do Sądu Najwyższego Sąd Rejonowy w Lęborku, a ściślej przyłączony do niego, zniesiony przez ministra Jarosława Gowina Sąd Rejonowy w Bytowie. Pytanie dotyczyło możliwości orzekania sędziego sądu zniesionego, przeniesionego do tzw. sądu przejmującego w sprawach, które wpłynęły do sądu zniesionego i w ogóle podstawy prawnej orzekania sędziego takiego w sądzie "przejmującym".

Uchwałę Sądu Najwyższego, która wraz z uzasadnieniem niedawno się ukazała, publikujemy poniżej. Oczywiście w tekście publikowanym nie padały pełne nazwy sądów, ale w sytuacji, gdy w Polsce był tylko jeden przypadek zniesienia "Sądu Rejonowego w B." i przyłączenia go do "Sądu Rejonowego w L.", anonimizacja jest pozorna.

Analizując treść uchwały, trzeba pamiętać, że wszystkie decyzje o przeniesieniu sędziów zniesionych sądów na nowe miejsca służbowe w tzw. sądach przejmujących podpisali podsekretarze stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Czytaj więcej...