Ministerstwo Sprawiedliwości kontynuuje czystkę w sądach

Ministerstwo Sprawiedliwości kontynuuje czystkę w sądach.

Dziś nowym prezesem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu został nominowany w dniu 05.04.2017 r. na sędziego Sądu Okręgowego w Legnicy SSO Konrad Wytrykowski, który zastąpił na stanowisku odwołanego prezesa SSA Grażynę Szyburską-Walczak.

Nowym prezesem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze został SSR Dariusz Kliś, dotychczasowy wiceprezes Sądu Rejonowego w Lubaniu, który zastąpił na stanowisku odwołanego prezesa SSO Wojciecha Domaszko.

Nowym prezesem Sądu Okręgowego w Słupsku został SSR Andrzej Michałowicz, dotychczasowy prezes Sądu Rejonowego w Miastku, który zastąpił na stanowisku odwołanego prezesa SSO Dariusza Ziniewicza.

Nowym prezesem Sądu Okręgowego w Radomiu została powołana SSR Marta Łobodzińska, dotychczasowa prezes Sądu Rejonowego w Zwoleniu, która zastąpiła na stanowisku odwołanego prezesa SSO Stanisława Jaźwińskiego.

Nowym prezesem Sądu Okręgowego w Lublinie został SSO Krzysztof Niezgoda, który zastąpił na stanowisku prezesa SSO Jerzego Rodzika.

Nowym prezesem Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim został SSO Stanisław Tomasik, który zastąpił SSO Mariolę Mastalerz.

Nowymi prezesami, w miejsce odwołanych, zostali powołani również : w Sądzie Rejonowym w Starachowicach - sędzia Marcin Kotulski, w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu - sędzia Magdalena Mroczkowska, w Sądzie Rejonowym w Pszczynie - sędzia Patryk Poniatowski, w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej – sędzia Małgorzata Tracz, w Sądzie Rejonowym w Lęborku - sędzia Katarzyna Wesołowska, w Sądzie Rejonowym w Olsztynie - sędzia Maciej Nawacki, w Sądzie Rejonowym Lublin Zachód - sędzia Edyta Birut, w Sądzie Rejonowym w Radomiu - sędzia Beata Michalska, w Sądzie Rejonowym w Prudniku - sędzia Loreta Juchniewicz, w Sądzie Rejonowym w Oleśnie - sędzia Marek Nowosiński, w Sądzie Rejonowym w Kluczborku - sędzia Małgorzata Pawlicka, w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim - sędzia Piotr Koćmiel, w Sądzie Rejonowym w Radomsku – sędzia Anna Strzelczyk oraz w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim – sędzia Magdalena Sasin- Domińczak.

 

Dziękujemy odwołanym Prezesom Sądów, a nowo powołanym przypominamy, że podstawą prawną ich dzisiejszego awansu są przepisy, które stoją w sprzeczności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Uchwała Rady WPiA Uniwersytetu Śląskiego w sprawie KRS i SN

 

Uchwała

Rady Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Śląskiego 

z dnia 19 grudnia 2017 r. 

w sprawie solidarności ze środowiskiem sędziowskim 

 

Na podstawie § 73 ust. 1 pkt 4 statutu Uniwersytetu Śląskiego:

 

§ 1

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z troską obserwuje demontaż państwa prawa w Polsce, jaki wprowadzają uchwalone przez Sejm ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Jesteśmy przekonani, że przyjęte w sposób sprzeczny z Konstytucją RP zmiany drastycznie obniżą standard ochrony praw jednostki i postawią nasze państwo poza cywilizacyjnym kręgiem Zachodu.

§ 2

Rada  Wydziału  Prawa  i  Administracji  Uniwersytetu  Śląskiego  zwraca  się  z  apelem  do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana dr Andrzeja Dudy o niepodpisywanie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawy o Sądzie Najwyższym. Zatroskani o stan praworządności w Polsce prosimy strażnika Konstytucji o wywiązywanie się z powierzonej mu roli.

§ 3

W trudnym dla środowiska sędziowskiego okresie, gdy niezależność i niezawisłość sędziowska są likwidowane i wystawiane na próbę przez władzę wykonawczą, zwracamy się ze słowami solidarności do wszystkich sędziów polskich. Wobec demontażu systemowych gwarancji niezależności, dla sędziów nadszedł czas indywidualnych wyborów i dawania świadectwa przyzwoitości. Jesteśmy przekonani, że polscy sędziowie nie zawiodą społecznego zaufania. Społeczność akademicka będzie wspierać sędziów w tym zadaniu.

 

DZIEKAN

 

Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Śląskiego

  

prof. dr hab. Czesław Martysz

Uchwała Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów w sprawie ustaw o KRS i SN

Uchwała Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów nr 6/2017 z dnia 19.12.2017 r. w sprawie ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym

     Przy powołaniu na stanowisko sędziego składaliśmy ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej według roty:
„Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości.”
     Przyjęte przez Sejm i Senat i przedłożone Panu Prezydentowi do podpisu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym, w wielu rozwiązaniach sprzeczne z Konstytucją, burzą ustawowe gwarancje niezawisłości sędziów i niezależności sądów, co może prowadzić do tego, że obywatel może zostać pozbawiony prawa do rozpoznania sprawy przez niezależny i bezstronny sąd.
     Jako sędziowie, członkowie Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów zapewniamy, że niezależnie od decyzji Pana Prezydenta w sprawie ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym, zawsze będziemy respektować wszystkie wartości wymienione w rocie złożonego przez nas ślubowania.
     Pamiętamy wypowiadane przez Pana Prezydenta przed Zgromadzeniem Narodowym słowa przysięgi:
"Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem" i dodanie "Tak mi dopomóż Bóg".
     Chcielibyśmy, aby w tak ważnym dla Rzeczypospolitej czasie, Pan Prezydent, znalazł siłę i dochował wierności postanowieniom Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Naszym zdaniem, dobro Ojczyzny i pomyślność wszystkich obywateli nakazują zawetowanie wadliwych ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym. Ponad tymi wartościami nie może stać dobro jednej grupy obywateli, ani żadna umowa polityczna.

Apel kilkudziesięciu organizacji pozarządowych do Prezydenta Andrzeja Dudy o wysłuchanie publiczne w sprawie ustaw sądowych

 Warszawa, 18 grudnia 2017 rok

 Szanowny Panie Prezydencie,

W nawiązaniu do apelu licznych organizacji pozarządowych, inicjatyw obywatelskich oraz z szacunku do setek tysięcy Obywatelek i Obywateli w całej Polsce, od miesięcy wyrażających swoją troskę o fundamenty ustroju Rzeczypospolitej i zachowanie trójpodziału władzy, zwracamy się do Pana Prezydenta z apelem o niezwłoczne zorganizowanie, pod Pana auspicjami i z Pana udziałem, w Pałacu Prezydenckimi, Wysłuchania Publicznego w sprawie ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Deklarujemy nasze wsparcie przy jego organizacji.

W swoim wystąpieniu z dnia 24 lipca 2017 roku powiedział Pan: „Te ustawy muszą zostać naprawione tak, aby były do przyjęcia dla wszystkich, także dla tych, którzy nie będą z nich zachwyceni. Nie ma takich ustaw, z których wszyscy będą zachwyceni. Ale ustawy nie mogą wzbudzać aż takich kontrowersji”. Zwracamy uwagę w tym kontekście, że Biuro Legislacyjne Sejmu i Senatu oraz sami politycy rządzącej większości wskazywali na niekonstytucyjność przepisów ustaw w wersji przyjętej przez Parlament, które otrzymał Pan do podpisu.

Jesteśmy przekonani, że chcąc budować zaufanie społeczeństwa do instytucji państwa, w tym do Urzędu Prezydenta, konieczne jest oddanie głosu i wysłuchanie Obywateli, którym tak jak Panu zależy na dobru wspólnym jakim jest Rzeczpospolita, zgodnie z art. 1 Konstytucji RP.

Czytaj więcej...

Apel ponad 300 prawników o zawetowanie ustaw o KRS i SN

APEL DO PREZYDENTA RP O ZAWETOWANIE NOWELIZACJI USTAWY O KRAJOWEJ RADZIE SĄDOWNICTWA I USTAWY O SĄDZIE NAJWYŻSZYM

Panie Prezydencie!

Wystosowaliśmy do Pana Prezydenta w dniu 21 lipca 2017 roku apel o niepodpisywanie trzech ustaw zmieniających gruntownie system wymiaru sprawiedliwości. Czujemy się w obowiązku ponowić nasze wystąpienie, gdyż dwie wówczas zawetowane ustawy – nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawa o Sądzie Najwyższym – wrócą do podpisu Pana Prezydenta w nieco tylko zmienionym kształcie.

Uważamy, że uchwalone przez Sejm i Senat przepisy, szczególnie w szerszym kontekście innych zmian, w tym niezawetowanej ustawy o ustroju sądów powszechnych, są niezwykle niebezpieczne dla ochrony wolności i bezpieczeństwa Polaków oraz ustroju demokratycznego państwa prawa, gdyż prowadzą do znacznego uzależnienia władzy sądowniczej od władzy wykonawczej i ustawodawczej. 

Zmiany zawarte w przyjętych projektach ustaw nie odpowiadają standardom konstytucyjnym cywilizacji zachodniej, które były wypracowywane przez długie lata ewolucji systemów prawnych. Byłoby olbrzymią szkodą, gdyby poprzez dopuszczenie do wejścia w życie tych ustaw Polska podjęła decyzję o zakwestionowaniu tego dorobku i postawiła się poza grupą demokracji uznających trójpodział władzy za fundament nowoczesnego państwa prawnego.

Za złe i szkodliwe uważamy rozwiązania takie jak upartyjnienie wyboru członków KRS poprzez sformalizowanie roli klubów poselskich w procesie wyłaniania kandydatów, wygaszenie kadencji Sędziów Sądu Najwyższego w tym określonej w Konstytucji kadencji Pierwszej Prezes SN, wprowadzenie naruszającej zasadę ne bis in idem skargi nadzwyczajnej oraz utworzenie w Sądzie Najwyższym Izby Dyscyplinarnej, której kompetencje mają być rozszerzone na wszystkie zawody prawnicze. Uważamy, że co najmniej pierwsze trzy z tych rozwiązań są niekonstytucyjne. Wprowadzenie skargi nadzwyczajnej dodatkowo naraża Polskę na postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, które w naszym przekonaniu zakończą się porażką naszego kraju. Jednak, jak wspomnieliśmy na wstępie, nie chodzi nawet o poszczególne rozwiązania, ale o ich całokształt, który w znacznym stopniu ograniczy niezawisłość sędziowską i niezależność sądów.

Wyrażamy obawę, że wejście w życie przedmiotowych ustaw może być istotną cezurą w najnowszej historii Polski. Władza sądownicza zacznie być kontrolowana przez władzę wykonawczą i ustawodawczą w stopniu nie tylko niedopuszczalnym na gruncie Konstytucji, ale również stawiającym nasz kraj poza głównym nurtem nowoczesnych państw demokratycznych. Jest dla nas oczywiste, że nowe regulacje – jeżeli wejdą w życie - spotkają się ze zdecydowanie negatywną reakcją naszych partnerów w Unii Europejskiej, gdyż nie odpowiadają standardom, do których przestrzegania Polska się zobowiązała, stając się członkiem Rady Europy, podejmując w ogólnonarodowym referendum suwerenną decyzję o przystąpieniu do Unii Europejskiej oraz uczestnicząc w przyjęciu i ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego.

Bardzo liczymy na to, że Pan Prezydent do tego nie dopuści. Dlatego apelujemy o zawetowanie ustawy o zmianie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw i zawetowanie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym.