Spotkanie sędziów z przedstawicielami Komisji Europejskiej

14 stycznia 2015 r. odbyło się kolejne, doroczne spotkanie delegacji Komisji Europejskiej ze środowiskiem sędziowskim służące omówieniu głównych, aktualnych problemów wymiaru sprawiedliwości, w związku z wpływem, jaki wywiera na  funkcjonowanie gospodarki. 

W spotkaniu wzięli udział ze strony Komisji - m.in. Michał Wiktorowicz z Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości, Spraw Konsumenckich i Równości Płci, Szymon Pogorzelski z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego i Sebastian Rysz z Przedstawicielstwa KE w Polsce, a ze strony sędziowskiej - sędziowie  Katarzyna Gonera, Dariusz Zawistowski i Jan Kremer  - reprezentujący Krajową Radę Sądownictwa oraz Hanna Kaflak – Januszko i Łukasz Piebiak - reprezentujący Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”.

Czytaj więcej...

"Lex Biernacki" do Trybunału Konstytucyjnego

Prezydent Bronisław Komorowski podjął decyzję o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej  nowelizacji ustawy - prawo o ustroju sądów powszechnych (lex Biernacki). Według doniesień prasowych wniosek miał być wysłany w poniedziałek.

Uchwalona ustawa zawiera wiele krytykowanych przez środowisko sędziowskie, w tym SSP "Iustitia" rozwiązań np. dotyczących  ograniczenia roli sędziów rejonowych w sędziowskim samorządzie, ograniczenia roli kolegiów sądów i likwidacji zwrotu kosztów przejazdu dla sędziów oraz prawa dostępu Ministra Sprawiedliwości do akt wszystkich spraw sądowych i systemów informatycznych sądów.

Czytaj więcej...

Obchody 25-lecia Krajowej Rady Sądownictwa

W dniu 23 lutego 1990 roku odbyło się pierwsze historyczne posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa – nowego wówczas organu, który miał stać na straży niezawisłości sędziów i niezależności sądów.  Można uznać, że ta data symbolicznie otwiera okres funkcjonowania niezależnego sądownictwa w wolnej Polsce.

Z okazji 25. rocznicy tego wydarzenia w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego odbyły się obchody jubileuszowe. Licznie stawili się na nich najwyżsi rangą przedstawiciele władzy sądowniczej: Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński, Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf, wiceprezesi Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prezesi Sądu Najwyższego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Sądów Apelacyjnych i Wojskowych Sądów Okręgowych, a także przedstawiciele Stowarzyszeń Sędziowskich („Iustitię” reprezentował wiceprezes Mariusz Królikowski) oraz byli Przewodniczący KRS, byli i obecni członkowie Rady.

Czytaj więcej...

Pozycja ustrojowa sędziego

Na rynku ukazała się publikacja, którą Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” chciałoby wszystkim zainteresowanym problematyką wymiaru sprawiedliwości gorąco zarekomendować. Wydana przez Wydawnictwo Wolters Kluwer w styczniu 2015 roku praca zbiorowa pod redakcją naukową dr. Ryszarda Piotrowskiego poświęcona jest pamięci sędziego Stanisława Dąbrowskiego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w latach 2010-2014. Asumpt do jej powstania dała konferencja pt. „Władza sądownicza – cechy, funkcje i stosunek względem innych władz” zorganizowana pod Jego patronatem i z Jego udziałem 3 czerwca 2013 r. przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

Potrzeba refleksji nad relacjami pomiędzy władzą sądowniczą i jej piastunami aprzedstawicielami władzy politycznej wymuszona została istniejącą w Polsce sytuacją. Nieustanna presja, której są poddawani sędziowie, jak również niedostatek teoretycznych rozważań dotyczących relacji władzy sądowniczej i politycznej, wywołują pilną potrzebę usystematyzowania wiedzy na temat aktualnego stanu prawnego i poddania go krytycznej ocenie, zwłaszcza w perspektywie standardów wynikających z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawa międzynarodowego. Tego trudnego i pionierskiego dzieła podjęli się autorzy, których prace znalazły się w prezentowanej monografii.

Czytaj więcej...

Minister Sprawiedliwości odmawia „Iustitii”...

Jak zapewne część osób pamięta, w dniu 22 października 2014 r.  kierownictwo „Iustitii” zostało przyjęte przez Ministra Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka. W trakcie tego spotkania przyjęto, że będą miały miejsce dalsze kontakty i wstępnie ustalono wolę dalszych spotkań. Jednak już następne spotkanie zostało przez Biuro Ministra odwołane z powodu urlopu Pana Ministra. Od tego czasu próbowaliśmy ustalić nowy jego termin - bezskutecznie. Pod koniec stycznia zwróciliśmy się więc pisemnie z prośbą o spotkanie.

W dniu 24 lutego br. Minister Sprawiedliwości udzielił nam odpowiedzi i oświadczył, że jest otwarty na dialog z sędziami, czego dowodem jest wspomniane październikowe spotkanie oraz spotkanie, które odbył w styczniu br. z przedstawicielami innego stowarzyszenia. Natomiast odpowiedział, że „ze względu na liczne obowiązki zawodowe” nie spotka się z nami. Stwierdził, że przedstawiciele Stowarzyszenia mogą uzgodnić i odbyć spotkanie wyłącznie z podsekretarzem stanu Wojciechem Hajdukiem.

Czytaj więcej...

Studenci z Uniwersytetu Jagiellońskiego Mistrzami Mediacji w Konkursie ELSA Poland

Już po raz trzeci najlepsi studenci z całej Polski spotkali się aby walczyć o tytuł „Mistrzów Mediacji”.  III Ogólnopolski Konkurs Mistrzowie Mediacji po raz kolejny organizowany był przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland, przy honorowym patronacie m. in. „Iustitii”.

Wizją projektu jest wskazanie, że mediacja jako forma polubownego rozwiązywania konfliktu jest nie tylko korzystniejsza dla stron, ale przyczynia się również do usprawnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Konkurs składał się z II etapów. Pierwszym zadaniem, które zostało postawione przed drużynami składającymi się z od 3 do 5 studentów prawa było opracowanie scenariusza mediacji z prawa gospodarczego lub handlowego oraz wzoru ugody przed mediatorem na podstawie jednego ze stanów faktycznych ogłoszonych przez organizatorów. Trzy najlepsze drużyny zostały zaproszone do udziału w Finale Konkursu.

Czytaj więcej...