Sesja „Samorządność sędziowska i pozycja władzy sądowniczej w Polsce” w internecie

W ramach obchodów XX lecia Iustitii w sobotę 13 listopada 2010 r. w g. 11:15-16:00 odbyła się sesja „Samorządność sędziowska i pozycja władzy sądowniczej w Polsce". 

Całe wydarzenie jest dostępne w internecie. Serdecznie zapraszamy:

www.iustitia.pl/transmisja/;

Czytaj więcej...

Sprawozdanie ze spotkania w Chorwacji

Geneza spotkania

Nawiązanie przez Stowarzyszenie bezpośrednich kontaktów z organizacjami sędziowskimi z innych krajów może pozytywnie wpłynąć na naszą działalność. Pozwoli ono nie tylko na wymianę doświadczeń z sędziami zagranicznymi, ale również współpraca z nimi powinna przyczynić się do zwiększenia naszych szans na pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych, w tym w szczególności pochodzących z Unii Europejskiej. Warunkiem bowiem ubiegania się o nie jest przede wszystkim zasięg międzynarodowy projektów, jak też finansowy wkład własny organizacji składających wniosek o grant.

Na początku kadencji do kilku organizacji zrzeszonych w Europejskiej Unii Sędziów przesłałam maile z zaproszeniem do współpracy. Odpowiedzieli m.in. Chorwaci, którzy zaproponowali, że najlepszym sposobem na jej rozpoczęcie jest bezpośrednie spotkanie 
w celu przedyskutowania możliwości i planów. Ostatecznie w wyniku wymiany maili ustalony został termin spotkania na 16 – 19 września 2010 r. w Dubrowniku. Chorwaci zaprosili pięcioro sędziów z „Iustitii”. Uzgodniliśmy, że przedmiotem spotkania będzie prezentacja obu organizacji oraz wymiana doświadczeń dotyczących stosowania Europejskiej Konwencji Ochrony Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w Chorwacji i Polsce.

Czytaj więcej...

Spotkanie z prezesem Trybunału Konstytucyjnego

W dniu 7 października 2010 r. przedstawiciele zarządu SSP ”Iustitia” -Anna Adamska - Gallant i Jacek Przygucki spotkali się z Prezesem Trybunału Konstytucyjnego Bohdanem Zdziennickim.

Spotkanie było poświęcone przekazaniu podstawowych informacji o działalności „Iustitii" i naszych działaniach. Przedstawiciele SSP "Iustitia" wskazali na przyczyny podjętych przez sędziów akcji protestacyjnych oraz udzielili informacji o innych działaniach stowarzyszenia, m.in. o przeprowadzonych i planowanych konferencjach, programie „Sąd dla obywatela”, o skierowaniu projektu zmian w k.p.k. do Senatu RP i wydaniu nowej edycji kwartalnika. Członkowie zarządu SSP "Iustitia" z uwagą wysłuchali uwag Pana Prezesa TK dotyczących statusu sędziów i pożądanych kierunków działania stowarzyszenia

Informacja Wiceprezesa SSP "Iustitia" w sprawie akcji protestacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie

Minął niemal rok prowadzenia rozmów z Ministerstwem Sprawiedliwości, poprzedzonych płomiennym wystąpieniem Ministra Krzysztofa Kwiatkowskiego na zjeździe Iustitii w Zegrzu, gdzie deklarował on wolę współpracy ze środowiskiem. Minister obiecał wtedy publicznie, że w kwietniu 2010 r. powoła specjalny zespół, którego celem będzie przygotowanie projektu docelowego ukształtowania systemu wynagrodzeń sędziowskich, tak aby w końcu spełniał on wymogi określone w art. 178 Konstytucji RP. Minister obiecywał również uwzględnienie naszych uwag doprojektuj ustawy o ustroju sądów powszechnych (usp).

Czytaj więcej...

Informacja o przebiegu "Dni Bez Wokandy"

24-25.09.2008 R. ODBYŁO SIĘ W POLSCE 31,77 % NORMALNEJ LICZBY WOKAND

W poniższych danych przyjęto, że statystyczny sędzia w Polsce ma dwie rozprawy tygodniowo (co uwzględnia z jednej strony sędziów orzekających niekiedy trzy razy w tygodniu, a nawet cztery, z drugiej sędziów funkcyjnych, którzy orzekają mniej).

Jeżeli więc ilość rozpraw odbywanych w okręgu w dniu protestu odpowiada liczbie 40 % sędziów, jacy w nim pracują, przyjęto, że odbywa się 100 % normalnej liczby rozpraw. Jeżeli ilość rozpraw odpowiada liczbie 20 % sędziów - rozpraw odbywa się 50 %, jeśli na salę zeszło 10 % sędziów - odbywa się 25 % normalnej liczby rozpraw, itd.

Informacja dotyczy obu dni protestu łącznie i przedstawia liczbę rozpraw, jakie odbędą się w te dwa dni w każdym okręgu sądowym na tle liczby rozpraw, które prawdopodobnie odbyły by się, gdyby nie było protestu.

Czytaj więcej...

Projekt ustawy o zmianie Kodeksu postępowania karnego opracowany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia"

Ustawa z dnia ......

O zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

Czytaj więcej...