Zmiany u.s.p. w Komisji Sprawiedliwości

Reaktywacja małych sądów, obniżenie "chorobowego" i zmiana drogi do nominacji

W dniu 8 stycznia 2014 roku sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zajmowała się trzema projektami zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, niezwykle istotnymi z punktu widzenia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Pierwszy z projektów (druk nr 1502) dotyczył rządowej propozycji obniżenia wynagrodzeń sędziów w czasie choroby. Drugi projekt (druk nr 1509) to wysunięta przez Prezydenta RP propozycja ustawowego określenia przesłanek tworzenia sądów, co dałoby możliwość reaktywacji części sądów pochopnie zniesionych przed rokiem w wyniku tzw. reformy ministra Gowina. Trzeci projekt (druk nr 1639) to rządowa propozycja zmierzająca generalnie do uproszczenia i przyspieszenia procedury uzyskiwania nominacji sędziowskich.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje z posiedzenia Komisji.

 

Czytaj więcej...

Kwartalnik "Iustitia" na liście czasopism naukowych

Duży sukces odnotował kwartalnik „Iustitia”, który w grudniu 2013 roku znalazł się w prestiżowym gronie czasopism naukowych.

Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 r. (część B, poz. 1274) nasz kwartalnik otrzymał 2 punkty za publikacje w czasopismach naukowych.

Zespołowi redakcyjnemu serdecznie gratulujemy.

Treść komunikatu MNiSW

 (MK)

Żegnamy Pierwszego Sędziego Rzeczypospolitej

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" z wielkim żalem przyjmuje wiadomość o śmierci

Ś.P.

STANISŁAWA DĄBROWSKIEGO

Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

który po długiej i ciężkiej chorobie odszedł od nas w dniu 9 stycznia 2014 r.

Czytaj więcej...

List Prezesa MEDEL do Ministra Sprawiedliwości

Prezes stowarzyszenia MEDEL (Magistrats Europees pour la Democratie Et la Liberte - Europejscy Sędziowie i Prokuratorzy na rzecz Demokracji i Wolności), Antonio Cluny z Portugalii, wystosował w imieniu Stowarzyszenia list do Ministra Sprawiedliwości RP Marka Biernackiego w sprawie sytuacji w polskim sądownictwie, w szczególności sytuacji sędziów, którzy zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2013 r. uznali się za nieuprawnionych do orzekania w wyniku nieprawidłowych przeniesień do innych sądów.

MEDEL, federacja kilkudziesięciu stowarzyszeń sędziów i prokuratorów z całej Europy (z Polski członkami MEDEL są Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" i Stowarzyszenie Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej) jest organizacją regularnie zabierającą głos we wszystkich sprawach związanych z niezawisłością sędziów i niezależnością władzy sądowniczej.

Poniżej przedstawiamy treść listu.

Czytaj więcej...

Kto przeniósł sędziów zniesionych sądów?

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” uzyskało z Ministerstwa Sprawiedliwości informację publiczną dotyczącą tego, kto podpisał decyzje o przenoszeniu sędziów znoszonych sądów. Ministerstwo początkowo nie chciało powyższej informacji udzielić, jednakże po uzasadnieniu naszego wniosku (a także po nagłośnieniu odmowy przez prasę) otrzymaliśmy wykaz decyzji podjętych w sprawie sędziów znoszonych sądów.

Żadnej decyzji o przeniesieniu sędziego nie podpisał Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin. Żadnej nie podpisał też sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, którym na przełomie roku 2012 i 2013 był Stanisław Chmielewski. Wszystkie decyzje podpisywali trzej podsekretarze stanu: Wojciech Hajduk - 369 decyzji, Wojciech Węgrzyn - 173 decyzje i Michał Królikowski - 3 decyzje.

A oto wykaz zniesionych sądów i podpisanych decyzji.

Czytaj więcej...

SN wypowie się w kwestii prawidłowości przenoszenia sędziów

Na dzień 28 stycznia 2014 r. został wyznaczony termin posiedzenia pełnego składu Sądu Najwyższego dla rozpoznania wniosku Pierwszego Prezesa SN o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa, występującej w orzecznictwie Sądu Najwyższego, w zakresie dotyczącym następującego zagadnienia prawnego:

„Czy w podjęciu decyzji o przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe, wydanej na podstawie art. 75 § 3 w zw. z art. 75 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (jedn. Tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 427 ze zm.) Minister Sprawiedliwości może być zastąpiony przez sekretarza lub podsekretarza stanu?”

Czytaj więcej...