Oczekiwanie na wyrok TK w sprawie Lex Biernacki

Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Prezydenta RP dotyczący nowelizacji ustawy Prawo o u.s.p. Ogłoszenie wyroku odbędzie się 14 października. Zaskarżone przepisy dotyczą uprawnienia Ministra Sprawiedliwości do żądania przesłania mu akt każdej sprawy sądowej oraz pełnego dostępu do centralnych baz danych sądów i sądowych systemów informatycznych. Rozprawie przewodniczył prezes Trybunału Andrzej Rzepliński, sprawozdawcą był wiceprezes Trybunału Stanisław Biernat.

Przed rozprawą Stowarzyszenie „Iustitia” przesłała do Trybunału uzupełnienie zajętego wcześniej stanowiska, w którym znalazły się wyniki ankiety dotyczącej dostępu ministrów sprawiedliwości do akt spraw i systemów sądowych w krajach europejskich. Ankietę przeprowadzono podczas spotkania Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów w Gdańsku. Odpowiedzi uzyskano z 27 państw europejskich. Podobne rozwiązanie, jak w Polsce istnieje jedynie w Albanii, chociaż i tam wizytatorzy z MS lub KRSS mogą uzyskać dostęp do akt tylko w związku z postępowaniem dyscyplinarnym sędziego i w tym celu muszą się stawić w sądzie. Stanowisko na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Przed rozprawą w Trybunale Konstytucyjnym

W dniu 1 października b.r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę (sygn. akt Kp 1/15) wszczętą na skutek wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a dotyczącą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji RP przepisów ustawy z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie, w jakim przyznaje ona Ministrowi Sprawiedliwości uprawnienie żądania przesłania mu akt każdej sprawy sądowej oraz pełny dostęp do centralnych baz danych sądów i sądowych systemów informatycznych.Kwestia ta była już wielokrotnie opisywana na naszej stronie.

Poniżej przestawiamy treść pisma, które „Iustitia” złożyła do TK, a które dotyczy wyników ankiety odnośnie dostępu ministrów sprawiedliwości do akt spraw i systemów sądowych w krajach europejskich.

Szerzej na ten temat w artykule w artykule sędziego Łukasza Piebiaka. 

 

Czytaj więcej...

"Kilometrówki" sędziów w Sądzie Najwyższym

Na wokandę Sądu Najwyższego trafiła pierwsza sprawa kasacyjna o „kilometrówki” sędziów, czyli zwrot kosztów przejazdu do siedziby sądów na rzecz sędziów, którzy uzyskali zgodę na zamieszkiwanie poza miejscowością będącą siedzibą sądu i dojeżdżanie do miejsca orzekania własnym samochodem (sprawa III PK 135/14). Sąd Najwyższy w dniu 9 września 2015 r. uznał, iż istnieją w tej sprawie poważne wątpliwości co do wykładni prawa, wobec czego odroczył rozpoznanie sprawy i przedstawił zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów tego Sądu.

Czytaj więcej...

Uchwała KRS w sprawie ataków na sędzię z Niska

Sprawa umieszczenia przez Sąd Rejonowy w Nisku trójki małoletnich dzieci państwa Katarzyny i Sławomira Bałutów w placówce opiekuńczo-wychowawczej i w rodzinie zastępczej oraz ataków politycznych i medialnych na sędzię prowadzącą to postępowanie odbiła się szerokim echem w mediach ogólnopolskich. W sprawie tej Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” i Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce wydały uchwałę, krytykując nadmierną ingerencję w niezawisłość sędziowską, jaka miała miejsce w tej sprawie.

Obecnie dwie uchwały dotyczące tej kwestii podjęła także Krajowa Rada Sądownictwa. Jedna z nich odnosi się do samej sprawy, albowiem Krajowa Rada Sądownictwa przeprowadziła lustrację przedmiotowego postępowania i nie stwierdziła w nim jakichkolwiek uchybień ze strony Sądu Rejonowego w Nisku, a wszelkie decyzje podjęte w sprawie uznała za prawidłowe.

 Treść pierwszej uchwały KRS.

Druga uchwała podjęta została tego samego dnia i odnosiła się do wypowiedzi osób pełniących funkcje publiczne, dotyczących przedmiotowej sprawy.

Treść drugiej uchwały KRS.

Warto zauważyć, że chyba po raz pierwszy w historii Krajowa Rada odniosła się w swojej uchwale do treści stanowiska „Iustitii”, co przyjmujemy z satysfakcją.

(MK, MS)

Spotkanie ze stażystami programu wymiany EJTN

W dniu 9 września 2015r. odbyło się spotkanie sędziów przebywających na wymianie stażowej w ramach programu EJTN (European Justice Training Network) z przedstawicielem Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. Stowarzyszenie reprezentowała Dorota Marszałkowska – członek zarządu głównego i przewodnicząca zespołu międzynarodowego. Grupa stażystów liczyła 14 osób i byli to sędziowie orzekający w sprawach cywilnych z Niemiec, Rumunii, Bułgarii, Francji, Szwecji i Austrii. Językiem komunikacji był angielski. Spotkanie miało miejsce w sali konferencyjnej Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy przy u. Marszałkowskiej 82 i trwało 1,5 godziny.

Czytaj więcej...

Przystąpienie MEDEL do postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym

W dniu 1 października 2015 roku Trybunał Konstytucyjny rozpozna kwestię zgodności z Konstytucją niektórych rozwiązań przyjętych w ustawie zmieniającej prawo o ustroju sądów powszechnych, zwanej - od nazwiska projektodawcy - Lex Biernacki.

Przypomnijmy, że wniosek do TK złożył Prezydent Bronisław Komorowski w ramach tzw. kontroli prewencyjnej, czyli przed podpisaniem ustawy. Stało się to m.in. na skutek protestów środowiska sędziowskiego, w tym „Iustitii”. Kwestię tę wielokrotnie opisywaliśmy na naszej stronie.

W toczącym się przed TK postępowaniu „Iustitia”  złożyła wniosek o wezwanie Stowarzyszenia do udziału w tym postępowaniu, co również przedstawiliśmy na naszej stronie. Odpowiedzi - jak dotąd - nie otrzymaliśmy.

Obecnie swoją opinię Amicus Curiae złożyło do TK Stowarzyszenie MEDEL, grupujące przeszło 20 stowarzyszeń sędziów i prokuratorów z 15 krajów europejskich.

Poniżej przedstawiamy treść tego stanowiska.

Czytaj więcej...