Zarząd „Iustitii” zwraca się do ministra w sprawie kosztów dojazdów sędziów

     Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie działań w sprawie sposobu realizowania przez niektórych dyrektorów sądów powszechnych uprawnień sędziów wynikających z art. 95 § 3 Prawa o ustroju sądów powszechnych, który przewiduje, że w razie uzyskania zgody na zamieszkiwanie poza siedzibą sądu, sędziemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do siedziby sądu, na zasadach obowiązujących przy ustalaniu kosztów podróży służbowej (tzw. delegacji).

     Zarząd wywiódł, że zwrot kosztów przejazdów stanowi element składający się na gwarancję niezależności materialnej sędziego. Ustawa wymaga, aby wynagrodzenia sędziów sądów równorzędnych co do zasady były równe. Tymczasem różnicowanie przez dyrektorów sądów wysokości uznawanych kosztów przejazdów powoduje dodatkowe obciążenie ekonomiczne niektórych sędziów, co ma bezpośredni wpływ na wysokość realnego wynagrodzenia za pracę.

Czytaj więcej...

Spotkanie w sprawie upowszechniania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

W dniu 21 lutego 2013 r. odbyło się spotkanie robocze organizowane przez Krajową Radę Sądownictwa na temat upowszechniania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz uwzględniania tej problematyki w szkoleniach dla pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Czytaj więcej...

Propozycja zmian w postępowaniu dyscyplinarnym odrzucona przez komisje sejmowe

     W dniu 21 lutego 2013 r. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka i Komisja Obrony Narodowej na wspólnym posiedzeniu obradowały nad senackim projektem ustawy o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych i Prawo o ustroju sądów wojskowych.

     Projekt zakładał zmianę trybu postępowań o uchylenie immunitetu sędziowskiego. W obu ustawach obecne przepisy stanowią, że wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu podlega wstępnej kontroli właściwego prezesa sądu, który może odmówić jego przyjęcia w razie oczywistej bezzasadności wniosku. Decyzja taka jest zaskarżalna, a organem odwoławczym jest właściwy sąd dyscyplinarny.

     Według projektu możliwość taka miała być zniesiona, a każdy wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu, nawet oczywiście bezzasadny, miał być rozpoznawany przez sąd dyscyplinarny na posiedzeniu z udziałem stron (wnioskującego i sędziego), oczywiście z możliwością złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie uchylenia immunitetu i koniecznością rozpoznania zażalenia przez Sąd Najwyższy jako odwoławczy.

Czytaj więcej...

Projekt ustawy o okręgach sądowych przyjęty przez komisję sejmową!

     Projekt ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych, pod którym obywatelski komitet inicjatywy ustawodawczej zebrał ponad 160 tysięcy podpisów, został przyjęty przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP i skierowany do drugiego czytania w Sejmie.

     Podczas prac w Komisji wprowadzono do projektu sporo poprawek, ale nie zmieniają one zasadniczego celu ustawy - przywraca ona samodzielność wszystkim sądom zniesionym z dniem 1 stycznia 2013 r. przez ministra Jarosława Gowina. Znaczna część poprawek musiała być wniesiona z tego powodu, że projekt ustawy został napisany, gdy sądy jeszcze formalnie istniały, a wskutek przewlekłości prac w Sejmie nie został uchwalony w roku 2012 - konieczna więc była aktualizacja projektu.

     Do ostatniej chwili posłowie PO - jedynej partii sprzeciwiającej się uchwaleniu ustawy - próbowali zablokować przyjęcie projektu, a następnie wprowadzić "poprawki", które skreślały z ustawy sądy zniesione przez ministra. Nie uzyskali jednak większości.

     Pełnomocnikiem obywatelskiego komitetu inicjatywy ustawodawczej i inicjatorem projektu, a także koordynatorem akcji zbierania podpisów jest adw. Wojciech Błaszczyk, prezes stowarzyszenia "Amici Curiae", powstałego dla obrony sądów. Członkiem komitetu zajmującym się formułowaniem ostatecznej treści projektu ustawy jest prezes "Iustitii" Maciej Strączyński. Posłem sprawozdawcą ustawy będzie Piotr Zgorzelski z PSL, równocześnie przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

     A oto treść projektu ustawy w wersji przyjętej przez Komisję.

Czytaj więcej...

Sprawy podręcznika do wiedzy o społeczeństwie ciąg dalszy

W listopadzie 2012 r. SSP "Iustitia" zwróciło się do Minister Edukacji Narodowej z wnioskiem o niezwłoczne wycofanie podręcznika do nauki wiedzy o społeczeństwie dla uczniów gimnazjum autorstwa Elżbiety Dobrzyckiej i Krzysztofa Makary z uwagi na jego nieprawdziwe i szkalujące treści dotyczące wymiaru sprawiedliwości i sędziów, a tym samym negatywny wpływ na wychowanie młodzieży.

Czytaj więcej...

„Iustitia” zwraca się do KRS w sprawie prowadzenia przez sędziów zajęć dydaktycznych

     Jak wiadomo, sędziowie zgodnie z art. 86 § 1 ustawy - Prawa o ustroju sądów powszechnych, mają ograniczone prawo podejmowania dodatkowego zatrudnienia. Wolno im podejmować tylko pracę dydaktyczną, dydaktyczno-naukową lub naukową. Jedną z głównych instytucji, gdzie sędziowie prowadzą zajęcia dydaktyczne, jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, której głównym założeniem jest, że wykładowcami będą w niej doświadczeni sędziowie.

     Sędzia powinien wykonywać takie zajęcia w ten sposób, by nie przeszkadzało mu to w pełnieniu obowiązków sędziego. Umożliwia mu to nienormowany czas pracy, który daje mu możliwość jednoczesnego orzekania w pełnym wymiarze i prowadzenia zajęć dydaktycznych bez zakłóceń.

     Na tle powyższego przepisu doszło do istotnej różnicy poglądów między Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie a Ministerstwem Sprawiedliwości (Departamentem Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości). „Iustitia” musiała w tej sytuacji podjąć działania, gdyż w naszej ocenie zaistniała sytuacja prowadzi do naruszenia ustawowych praw sędziów - w tym ich i tak ograniczonego prawa do dodatkowego zatrudnienia oraz prawa do wypoczynku.

     Przedstawiamy poniżej przebieg wydarzeń.

Czytaj więcej...