Podziękowanie Prezydenta MEDEL dla "Iustitii"

W związku z konferencją i posiedzeniem Rady Administracyjnej MEDEL, które odbyły się w Gdańsku w dniach 15 - 16 marca 2013 r., Prezydent MEDEL, przedstawiciel Portugalii Antonio Cluny, skierował do Prezesa "Iustitii" specjalny list z podziękowaniami, prosząc o przekazanie tych podziękowań wszystkim członkom Stowarzyszenia.

Przedstawiamy zatem treść listu.

Czytaj więcej...

Iustitia opiniuje projekt zmiany rozporządzenia o doręczaniu pism sądowych w postępowaniu cywilnym

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" otrzymało z Ministerstwa Sprawiedliwości do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczenia pism sądowych w postępowaniu cywilnym.

A oto opinia o dokumencie sformułowana przez "Iustitię", przygotowana przez Zespół Prawa Cywilnego SSP "Iustitia" pod kierownictwem SSR Krystiana Markiewicza. 

Czytaj więcej...

Spotkanie delegacji "Iustitii" z przedstawicielami Komisji Europejskiej

19 marca 2013 r. przedstawiciele Zarządu „Iustitii” - prezes Maciej Strączyński i członek Zarządu Łukasz Piebiak spotkali się z przedstawicielami Komisji Europejskiej, którzy zaprosili na to spotkanie reprezentantów Ministerstwa Sprawiedliwości, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz „Iustitii”. Przedstawiciele ministerstwa jednak nie wyrazili zainteresowania udziałem w spotkaniu w takim składzie, a reprezentantka KSSiP opuściła spotkanie... po minucie, w wyniku jakiejś telefonicznej informacji i już nie wróciła. Delegaci Komisji Europejskiej byli więc skazani na rozmowy tylko z „Iustitią”.

Czytaj więcej...

Odmowa przeniesienia sędziego jest zaskarżalna do WSA. Koniec „dyskrecjonalnych uprawnień ministra”!

(Treść orzeczenia WSA w Warszawie do pobrania na końcu tekstu)

     Od lat sędziowie przyzwyczaili się, że wniosek sędziego o przeniesienie go przez Ministra Sprawiedliwości do innego sądu - z uwagi na sytuację rodzinną czy osobistą - oznacza często początek drogi przez mękę. Jeżeli minister nie miał ochoty przenieść sędziego, następowało najpierw wielomiesięczne oczekiwanie (niekiedy powyżej roku), a w końcu dostawało się decyzję odmowną. Bez uzasadnienia. Kolejni ministrowie wywodzili, że decyzja w przedmiocie przeniesienia sędziego jest ich „władzą dyskrecjonalną” i nijak nie muszą wyjaśniać sędziemu ani nikomu innemu, dlaczego nie chcą go przenieść. A odwołanie nie przysługuje. W końcu pojawiły się komentarze, że sędzia zdany na łaskę i niełaskę ministra zaczyna przypominać „chłopa przywiązanego do ziemi”, co trudno pogodzić z niezawisłością sędziowską.

     Przypadek warszawskiego sędziego Janusza Pelczarskiego, który siedmiokrotnie prosił ministra o przeniesienie i siedem razy otrzymywał odpowiedź „nie, bo nie” - był wyjątkowo jaskrawy. Na tle jego sprawy „Iustitia” zwróciła się do Krajowej Rady Sądownictwa o zajęcie stanowiska. KRS zareagowała, uznając aktualną praktykę za nieprawidłową i postulując zmiany ustawy, podobnie jak "Iustitia". Oczywiście żaden Minister Sprawiedliwości nie jest skory do ustawowego ograniczania własnych uprawnień. Zmiany ustawy zatem oczywiście nie ma...

Czytaj więcej...

Zarząd „Iustitii” zwraca się do ministra w sprawie kosztów dojazdów sędziów

     Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie działań w sprawie sposobu realizowania przez niektórych dyrektorów sądów powszechnych uprawnień sędziów wynikających z art. 95 § 3 Prawa o ustroju sądów powszechnych, który przewiduje, że w razie uzyskania zgody na zamieszkiwanie poza siedzibą sądu, sędziemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do siedziby sądu, na zasadach obowiązujących przy ustalaniu kosztów podróży służbowej (tzw. delegacji).

     Zarząd wywiódł, że zwrot kosztów przejazdów stanowi element składający się na gwarancję niezależności materialnej sędziego. Ustawa wymaga, aby wynagrodzenia sędziów sądów równorzędnych co do zasady były równe. Tymczasem różnicowanie przez dyrektorów sądów wysokości uznawanych kosztów przejazdów powoduje dodatkowe obciążenie ekonomiczne niektórych sędziów, co ma bezpośredni wpływ na wysokość realnego wynagrodzenia za pracę.

Czytaj więcej...

Spotkanie w sprawie upowszechniania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

W dniu 21 lutego 2013 r. odbyło się spotkanie robocze organizowane przez Krajową Radę Sądownictwa na temat upowszechniania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz uwzględniania tej problematyki w szkoleniach dla pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Czytaj więcej...