Uchwała Stowarzyszeń Sędziowskich z 28.12.2017 r.

    

Wkrótce wejdą w życie zmiany w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Są one, w zdecydowanej większości przyjętych rozwiązań, powtórzeniem nowelizacji ustawy o KRS zawetowanej przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w lipcu 2017 r. Podobnie jak wcześniejsza, obecna nowelizacja zawiera rozwiązania powszechnie oceniane jako niezgodne z normami Konstytucji.

Stowarzyszenia sędziowskie, przywołując treść sędziowskiego ślubowania, wzywają sędziów Rzeczypospolitej do powstrzymywania się od kandydowania do nowo tworzonej Krajowej Rady Sądownictwa i nielegitymizowania przepisów niezgodnych z zasadami demokratycznego państwa prawnego i trójpodziału władzy.

Zarządy :

Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia"

Stowarzyszenia Sędziów Themis

Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia

Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce

 

W dniu 05.01.2018 r. Forum Współpracy Sędziów, które skupia reprezentantów samorządu sędziowskiego o zasięgu ogólnopolskim, podjęło uchwałę podobnej treści. Uchwała została opublikowana na stronie internetowej SSP Iustitia.

XXIII Zwyczajne Zebranie Delegatów SSP „Iustitia”

               W dniu 24 grudnia 2017 r. Zarząd SSP „Iustitia” podjął uchwałę o zwołaniu XXIII Zwyczajnego Zebrania Delegatów. Zebranie odbędzie się w dniach 9–11 lutego 2018 r. w hotelu Panorama w Mszczonowie koło Warszawy: www.hotelpanorama.pl.

                 Początkowo planowaliśmy przeprowadzenie Zebrania na kwiecień 2018 roku, jednak przygotowywany przez rząd projekt ustawy o jawności życia publicznego wymusił przyspieszenie jego terminu. Jeżeli bowiem wskazana ustawa wejdzie w życie w obecnym brzmieniu, sędziowie zostaną pozbawieni możliwości zasiadania w Zarządzie oraz Komisji Rewizyjnej SSP „Iustitia”. Aby tego uniknąć konieczna jest zmiana statutu naszego stowarzyszenia. Obecnie prace nad projektem zmian statutu są już na ukończeniu i w najbliższym czasie projekt ten zostanie rozesłany do Oddziałów.  

                 Na tegoroczne zebranie Oddziały wybierają jednego delegata na każdą rozpoczętą liczbę 27 członków. Ponieważ zebranie rozpoczyna się 9 lutego 2018 r., w myśl naszego statutu wybór delegatów musi nastąpić do dnia 26 stycznia 2018 r. Prosimy o poinformowanie Zarządu o terminie zwołanego zebrania członków Oddziału po jego ustaleniu. Wybór delegatów należy udokumentować przesyłając protokół zebrania (skan, dobrej jakości, czytelne zdjęcie) do biura Stowarzyszenia. Wraz z protokołem i listą wybranych delegatów Oddziały obowiązane są także przedstawić Zarządowi Stowarzyszenia wykaz swoich członków na dzień 26 stycznia 2018 r., ze wskazaniem zmian w stanie członkowskim jakie nastąpiły od poprzedniego Zebrania Delegatów, celem ustalenia właściwej liczby wybranych delegatów. Przypominamy o możliwości wyboru delegatów rezerwowych.

                 Jak co roku informujemy o możliwości wzięcia udziału w Zebraniu obserwatorów, którymi mogą być członkowie stowarzyszenia nie wybrani na delegatów. Obserwatorów Oddziały mogą zgłaszać pisemnie, w tym mailowo do biura Stowarzyszenia w terminie do dnia 26 stycznia 2018r.

                 Program zebrania przewiduje: otwarcie Zebrania, wybór Przewodniczącego Zebrania, Komisji Skrutacyjnej, przyjęcie regulaminu zebrania, wybór członków Prezydium Zebrania i Komisji Wniosków, przyjęcie porządku obrad, przedstawienie sprawozdań Zarządu, finansowego i Komisji Rewizyjnej, dyskusję nad sprawozdaniami, podjęcie uchwał w przedmiocie przyjęcia sprawozdania finansowego i wyniku finansowego za rok 2017, głosowanie nad absolutorium dla członków Zarządu, wystąpienia zaproszonych gości, przedstawienie i głosowanie nad projektem zmian w Statucie, rozpoznanie odwołania Ł. Piebiaka od uchwały zebrania członków Oddziału w Warszawie o wykluczeniu go ze Stowarzyszenia, dyskusja programowa, wolne wnioski oraz zamknięcie zebrania.  

                  Dalsze informacje związane z Zebraniem zostaną przekazane wkrótce w kolejnym komunikacie ISI lub mailowo na adresy Oddziałów.

 

Pozdrawiam serdecznie

Tomek Marczyński

wiceprezes ds. organizacyjnych

List sędzi Katarzyny Wesołowskiej - Zbudniewek

Przyjaciele, znajomi dalsi i bliżsi

a także nieznajomi, współobywatele

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia i nadchodzi Nowy Rok 2018.

Niektórzy z Was będą te dni spędzać w zgodzie ze swoją wiarą inni jedynie zgodnie z tradycją, ale wszyscy zbierzemy się w gronie ludzi nam najbliższych, wszyscy będziemy składać sobie życzenia.

Będziemy też wspominać odchodzący rok 2017r  i tych którzy  od nas odeszli oraz wspominać to co wokół nas zdarzyło się w ostatnim roku. Jednak przede wszystkim będziemy składać sobie życzenia świąteczne i noworoczne  

Ja również chciałaby Wam złożyć życzenia.

Życzę Wam przede wszystkim zdrowia bo to jest w życiu najważniejsze, życzę też abyście zawsze wokół siebie mieli ludzi Wam życzliwych takich na których możecie liczyć każdego dnia.

W ostatnim roku mogłam liczyć na moich współobywateli którzy bronili państwa prawa, wyszli na ulice w obronie wolnych sądów, wolnej Polski i wolnych ludzi. W lipcu były nas tysiące, w grudniu znacznie mniej, ale cały czas staliśmy tam z wiarą i nadzieją, że uda się powstrzymać te rujnujące demokratyczne państwo prawa zmiany. Nie udało się.

Dlatego też zwracam się z życzeniami do parlamentarzystów aby pamiętali, że stanowione prawo  zawsze musi służyć wszystkim obywatelem, że musi być  tworzone zgodnie z zasadą dobrej legislacji w oparciu i w zgodzie z obowiązującą Konstytucję.

Zwracam się również do kolegów prokuratorów aby pamiętali jak brzmi ich rota ślubowania kiedy odbierają swoją nominację i aby pozostali jej wierni. Aby zawsze stali na straży prawa, strzegli praworządności a obowiązki swojego urzędu wypełniali sumienie.

Ślę życzenia  do kolegów adwokatów, radców prawnych aby występując przed sądem zawsze reprezentowali swoich klientów tak aby nie pozostało złudzenie, że robią to tylko dla pieniędzy ale przede wszystkim  dla obrony podstawowych wartości, pomocy słabszemu, ochrony praw i wolności obywatelskich i zawsze  kierują się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości;

Kolegom sędziom zaś życzę w tym trudnym dla nas czasie abyście pozostali wierni zasadom wynikającym z Konstytucji, zasadom państwa prawa, abyście nigdy nie stanęli przed dylematem czy pozostać wiernym zasadzie niezawisłości sędziowskiej czy pójść na skróty w imię doraźnego celu. Jeżeli zaś taka sytuacja zdarzy się w waszym życiu, abyście nie dali się uwieść politykom i abyście zawsze pamiętali, że stoicie na straży prawa i macie chronić  obywateli  Rzeczypospolitej przed zakusami jej urzędników, rozstrzygać spory zgodnie z prawem, w sposób bezstronny z poszanowaniem praw wszystkich uczestników procesu.   Abyście też zawsze pamiętali, że jak mawiał śp. Ks. J. Tischner: „ani katolik, ani Polak, ani nikt inny nie mogą mieć w państwie więcej praw niż ma człowiek”.

Wszystkim zaś współobywatelom oprócz podziękowań za to co zrobiliście w lipcu i grudniu aby uchronić państwo prawa, życzę abyście nie tracili nadziei i wiary, że sędziowie, adwokaci, radcowie prawni ale też i prokuratorzy, policjanci będą czuwać nad przestrzeganiem zasady wynikającej z art. 1 Konstytucji, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.

Składam również życzenia wszystkim tym którzy nie wyszli na ulice z różnych przyczyn nie mieli odwagi, chęci lub po prostu mieli inne zdanie aby w czasie tych zbliżających się świątecznych dni   również wspominali to co wydarzyło się w ich życiu dobrego w ostatnim roku, ale również żeby zadali sobie pytanie co się stało, że inni obywatele nawoływali do obrony państwa prawa, a także co możemy zrobić abyśmy w przyszłym roku wspólnie świętowali rocznicę 100-lecia odzyskania niepodległości.

A więc pełnych nadziei Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2018r. życzy:

obywatel - sędzia Katarzyna Wesołowska - Zbudniewek

List otwarty prof. Małgorzaty Gersdorf Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego

  Warszawa, dnia 22 grudnia 2017 r.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego                                                                   

Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf

 

Szanowni Państwo,

I.

Jestem zmuszona zabrać głos w chwili przełomowej dla naszej Ojczyzny. Przypominam, że w myśl art. 1 Konstytucji „Rzeczpospolita Polska jest dobrem wszystkich obywateli”.

W państwie leżącym w sercu Europy, przy pomocy ustaw będących tylko pozorem prawa, usuwa się ze stanowiska I Prezesa SN, urzędującą głowę najwyższego organu sądowniczego, przed końcem konstytucyjnie wyznaczonej kadencji. Jest to zamach na strukturę jednego z najważniejszych organów państwa. Dokonano tego nie przez użycie sił militarnych, czy paramilitarnych, ale przez uchwalenie niekonstytucyjnych rozwiązań, które według formuły słynnego filozofa Gustawa Radbrucha określa się po prostu jako „ustawowe bezprawie”. Nie stworzono nawet pozorów, jakie zastosowano przy przejmowaniu przez obecną władzę ustawodawczo-wykonawczą Trybunału Konstytucyjnego, gdzie doczekano końca kadencji jego Prezesa.

Teraz nie tylko odrzucono opinie polskiej i międzynarodowej doktryny prawa, dorobek całej judykatury, ale i stanowiska organizacji społecznych, znanych autorytetów krajowych i światowych oraz świadomych polskich obywateli. Stąd dla burzycieli demokratycznego państwa prawnego, jakim jest w myśl art. 2 Konstytucji Rzeczpospolita Polska - nie ma żadnego usprawiedliwienia ani prawnego, ani moralnego.

Wszystko co godzi w niezależność sądów, w tym wypadku w niezależność Sądu Najwyższego łamie podstawowe prawo konstytucyjne każdego obywatela: prawo do niezależnego sądu. Wynika to nie tylko z naszej europejskiej kultury, ale i z powszechnie przyjętych w zachodniej cywilizacji standardów prawnych, o czym mówi art. 14 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ.

ciąg dalszy po kliknięciu "czytaj więcej" ->

Czytaj więcej...

Wstępne spostrzeżenia Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. Niezależności sędziów i prawników Diego Garcíi–Sayána z oficjalnej wizyty w Polsce

Wstępne spostrzeżenia z oficjalnej wizyty w Polsce (23–27 października 2017)

Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. Niezależności sędziów i prawników Pan Diego Garcí–Sayán

 

Warszawa, 27 października 2017

Panie i Panowie, przedstawiciele prasy

Na zaproszenie Rządu spędziłem miniony tydzień w Warszawie w charakterze Specjalnego Sprawozdawcy ds. Niezależności sędziów i prawników, aby ocenić środki przyjęte przez Polskę w celu ochrony i wsparcia niezależności sądownictwa. W szczególności, celem mojej misji było rozważenie dwóch kwestii, które wzbudziły poważne obawy nie tylko w Polsce, ale także w Brukseli, Strasburgu i Genewie: „kryzysu konstytucyjnego” i trwającej reformy sądownictwa.

Czytaj więcej...