Uchwały Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi

UCHWAŁY ZEBRANIA SĘDZIÓW SĄDU OKREGOWEGO W ŁODZI

Z DNIA 15 STYCZNIA 2018 R.

Uchwała nr 1

Wobec wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw z dnia 8 grudnia 2017 r. i rozpoczęcia naboru kandydatów do nowej KRS - zwracamy się z apelem do wszystkich sędziów orzekających zarówno w Sądzie Okręgowym w Łodzi jak i w sądach rejonowych leżących na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi o powstrzymanie się od kandydowania w trybie przewidzianym nową ustawą oraz o niepodpisywanie list poparcia dla kandydatów do tego organu.

Wyrażamy głębokie przekonanie, że Krajowa Rada Sądownictwa wybrana zgodnie z brzmieniem nowej ustawy, nie będzie mogła realizować swoich konstytucyjnych zadań wynikających z art. 186 Konstytucji RP i nie będzie stała na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, a przewidziane w ustawie rozwiązanie jest w sposób oczywisty niezgodne z art. 187 ust. 1 pkt. 2 Konstytucji RP i doprowadza do nieuprawnionej ingerencji w zasadę niezależności i odrębności władzy sądowniczej wynikającej z art. 10 i z art. 173 Konstytucji RP.

poniżej pozostałe uchwały

Czytaj więcej...

list Prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów w sprawie ustaw o SN i KRS

Nie kandydujcie! Apel do sędziów - Akcji Demokracji i Wolnych Sądów

Szanowna Pani Sędzio, Szanowny Panie Sędzio!

Apelujemy do Państwa o niekandydowanie do Krajowej Rady Sądownictwa. Została ona powołana na podstawie przepisów łamiących Konstytucję i międzynarodowe standardy.

Liczymy, że taką postawą nie dadzą Państwo legitymacji działaniom, które godzą w niezależność sądów i niezawisłość sędziów, oddają wymiar sprawiedliwości w ręce polityków i niszczą trójpodział władzy.

Składając przysięgę sędziowską ślubowali Państwo: „służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa”. Teraz nadszedł czas próby, w którym rolą wszystkich sędziów jest stanięcie na straży ustawy zasadniczej – Konstytucji.

Tysiące z nas protestowało w setkach miejscowości w całej Polsce, a 60 tysięcy podpisało się pod apelem kierowanym także do Państwa. Wyrażaliśmy oczekiwanie, że będziecie nas bronić „w nierównym starciu z każdą władzą” [1].

Apel jest wspólną inicjatywą Akcji Demokracji i Wolnych Sądów.

https://dzialaj.akcjademokracja.pl/campaigns/sady-niekandydujcie

https://www.facebook.com/WolneSady/posts/1756895491284432

Apel Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia do sędziów

Warszawa, dnia  18 stycznia 2018 roku

                                

Apel do Sędziów Rzeczypospolitej

Urzeczywistnianie zasad demokratycznego państwa prawnego stanowi główny cel Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia”. W imię tych zasad krytykowaliśmy decyzje prokuratorów, naruszające niezawisłość sędziów i sprzeciwialiśmy się zastępowaniu rzeczowego dialogu o kondycji wymiaru sprawiedliwości słowami pogardy.

Obywatele, sądy i sędziowie znajdują się w kolejnej, krytycznej i przełomowej sytuacji, wyznaczonej przez projekt polityczny, który zakłada podporządkowanie władzy sądowniczej politykom - począwszy od Trybunału Konstytucyjnego po szkolenie aplikantów.

Czytaj więcej...

Uchwały Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 19.01.2018 r.

Uchwała nr 1 Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 19 stycznia 2018 r. - w sprawie zmian kadrowych na stanowiskach funkcyjnych w sądach powszechnych.

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec arbitralnego, sprzecznego z konstytucyjną zasadą trójpodziału władzy, odwoływania przez Ministra Sprawiedliwości prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych oraz powoływania w ich miejsce równie arbitralnie wyznaczonych osób, w większości niecieszących się poparciem środowiska sędziowskiego.

Protestujemy przeciwko podejmowaniu tego typu decyzji, bez podania ich  merytorycznego uzasadnienia, w niewłaściwej formie i z naruszeniem przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego obowiązku przedstawienia nowopowołanych prezesów zgromadzeniom i zebraniom sędziów w trybie przewidzianym w art. 23 - 25 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. (tekst jednolity z dnia 16 listopada 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 2062).

Obawiamy się, że podejmowane działania spowodują wprowadzenie na stałe do apolitycznego dotąd sądownictwa praktyki powyborczej wymiany kadr - od której polskie sądy były wolne.  

w załączeniu pozostałe uchwały

Czytaj więcej...

Minister Sprawiedliwości odwołuje prezesów sądów w Toruniu i Łodzi

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o kolejnych zmianach kadrowych na stanowiskach prezesów sądów. Tym razem "nowa polityka kadrowa" objęła Sąd Rejonowy Łódź Śródmieście w Łodzi, gdzie 17 stycznia 2018r. odwołano prezesa sędzię Joannę Annę Szczygielską, a na jej miejsce 18 stycznia 2018r. powołano: sędziego Krzysztofa Pawła Kurosza, Sąd Okręgowy w Łodzi, gdzie 17 stycznia 2018r. odwołano z funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi sędziego Krzysztofa Kacprzaka oraz Sąd Rejonowy w Toruniu, gdzie 17 stycznia 2018r. odwołano prezesa sędziego Andrzeja Kurzychę.

Dodatkowo w Sądzie Okręgowym w Łodzi rezygnację złożyła dotychczasowa wiceprezes sędzia Alicja Pońsko.

Publikacje prasowe

Smutne, że są tacy sędziowie jak Piebiak

Smutne też, że są sędziowie, którzy przykładają rękę do niszczenia niezależności sądów. I właśnie takim sędzią jest pan minister Łukasz Piebiak - Bartłomiej Przymusiński.

 

 

Co drugi kandydat jest związany z ministerstwem Ziobry albo dostał od niego awans

Prawie wszyscy kandydaci do nowej Krajowej Rady Sądownictwa mają związki z resortem sprawiedliwości. Albo pracowali w ministerstwie Ziobry na delegacji, albo dostali od niego nominacje na kierownicze stanowiska w sądach, albo ludzie, którzy ich zgłaszają są zależni od ministra Ziobry - oko.press

 

Wybory do KRS - jaka będzie nowa Rada? Powiązania kandydatów z Ministerstwem Sprawiedliwości

Wkrótce wybory do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Zgłoszono 18 kandydatów, a zweryfikowano 17 z nich. Większość z nich to sędziowie związani z Ministerstwem Sprawiedliwości i pracujący dotychczas w małych sądach rejonowych - rp.pl