16 lipca 2017r. milczący łańcuch światła wokół Sądu Najwyższego

Szanowni Państwo!

W związku z przyjętymi przez Sejm zmianami w Krajowej Radzie Sądownictwa, ustroju sądów powszechnych oraz ujawnionym w nocy projektem PiS ustawy o Sądzie Najwyższym, których uchwalenie oznacza koniec demokratycznego państwa prawa i wprowadzenie jednolitej i niekontrolowanej władzy w Państwie

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia zaprasza wszystkich,

dla których ważne są niezależne instytucje gwarantujące prawa obywatelskie i którym leży na sercu dobro naszej Ojczyzny, by przyłączyli się do nas i przyszli ze świecami w najbliższą niedzielę 16 lipca 2017r. o godzinie 21:00 pod siedzibę Sądu Najwyższego w Warszawie przy placu Krasińskich 2/4/6.

Prosimy o

- korzystanie wyłącznie ze świec;

- nie używanie znaków czy emblematów;

- zajmowanie wyłącznie chodnika, a nie dróg wokół budynku SN.

Jeśli ktoś nie może przyjechać do Warszawy, prosimy przyjść ze świecami pod siedzibę najbliższego sądu.

Stwórzmy wokół budynku Sądu Najwyższego i sądów powszechnych łańcuch światła i czystych intencji!

Foto: “Candle” by Riza Nugraha is licensed under CC BY 2.0

Elementy "reformy wymiaru sprawiedliwości" Anno Domini 2017

Sejm przyjął zmiany w ustawach o KRS i ustroju sądów powszechnych, które oznaczają faktyczny demontaż niezależnego sądownictwa wprowadzonego w Polsce po 1989 roku

Dzisiaj Sejm głosami Prawa i Sprawiedliwości przyjął zmiany w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa, które przewidują między innymi wygaszenie kadencji obecnych członków Rady i wybór nowych członków przez Sejm. Dają możliwość blokowania decyzji Rady przez jej mniejszość polityczną oraz przewidują dokonywanie wyboru osoby powoływanej na urząd sędziego przez Prezydenta RP.

Druga z przyjętych ustaw podporządkowuje sądy Ministrowi Sprawiedliwości. M.in. pozbawia sędziów wpływu na to, kto będzie kierował sądami i przyznaje ministrowi sprawiedliwości arbitralne prawo do powoływania i odwoływania prezesów sądów. Obniża wiek przejścia w stan spoczynku sędziów (z 67 lat do 65/60) i uzależnia możliwość dalszego orzekania sędziów, którzy osiągnęli tak obniżony wiek od zgody Ministra Sprawiedliwości. Uzależnienie możliwości orzekania sędziego od decyzji Ministra Sprawiedliwości to niedopuszczalna praktyka rodem z PRL (Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z 24 czerwca 1998r. K 3/98). Ustawa zakłada możliwość odwołania wszystkich dotychczasowych sędziów funkcyjnych (prezesów, wiceprezesów, przewodniczących wydziałów itd.) w ciągu 6 miesięcy bez jakiegokolwiek uzasadnienia. Daje Ministrowi Sprawiedliwości dostęp do akt każdej sprawy sądowej celem „reprezentowania Polski przed sądami czy organizacjami międzynarodowymi”. Podobna zmiana została w 2015 roku zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny (Kp 10/15).

Rzecznik Praw Obywatelskich (o zmianach w KRS, o zmianach w USP), Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu (opinia), Komisarz Praw Człowieka (list), Naczelna Rada Adwokacka (stanowisko, o zmianach w KRS, o zmianach w USP), Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia (o zmianach w KRS, późniejszych zmianach w KRS, o zmianach w USP), Sąd Najwyższy (stanowisko, o zmianach w KRS, późniejszych zmianach w KRS, o zmianach w USP), Naczelny Sąd Administracyjny (stanowisko), Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (opinia o zmianach w KRS i USP), Helsińska Fundacja Praw Człowieka (opinia o zmianach w KRS), Eksperci przy Fundacji im. Stefana Batorego (o zmianach w USP, o zmianach w KRS), Amnesty International (opinia o zmianach w KRS, o zmianach w USP), Rada Wykonawcza Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa ENCJ (opinia o zmianach w KRS), Zebranie Przedstawicieli Zebrań Sędziów Sadów Apelacyjnych (uchwała), Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów (uchwała), Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (opinia i opinia końcowa), Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE (opinia o zmianach w KRS), Forum Obywatelskiego Rozwoju (opinia o zmianach w KRS)

w swoich opiniach uznali, że wyżej przedstawione zmiany naruszają nie tylko Konstytucję RP, ale również europejskie standardy państwa prawa.

Mimo to, Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak popierał proponowane rozwiązania i oświadczył na mównicy sejmowej, że „nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych to jest wprowadzenie pewnego standardu cywilizacyjnego, standardu europejskiego”.

Przed godziną 17 Sejm większością 227 głosów przyjął w trzecim czytaniu projekt zmiany ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Lista imienna posłów, którzy głosowali za przyjęciem tego projektu dostępna jest tutaj. Po godzinie 18, większością 229 głosów przyjął w trzecim czytaniu projekt zmiany - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Lista imienna posłów, którzy głosowali za przyjęciem tego projektu dostępna jest tutaj.

Nie są to jedyne ustawy w ciągu ostatnich dwóch latach, których zamierzeniem było „reformowanie wymiaru sprawiedliwości”. Wspomnieć należy o wcześniejszych ustawach usprawniających Trybunał Konstytucyjny czy podporządkowujących Ministrowi Sprawiedliwości dyrektorów wszystkich sądów w Polsce.

Ważne z punktu widzenia ochrony praw obywatelskich ustawy zmieniające ustrój sądów wpływają do Sejmu nie jako projekty rządowe, lecz jako projekty poselskie, by ograniczyć w ten sposób etap konsultacji społecznych.

Tak samo stało się z projektem zmian w ustawie o Sądzie Najwyższy, który został złożony w Sejmie 12 lipca 2017r., tj. tego samego dnia, w którym przyjęto zmiany w KRS i USP – druk nr 1727.  Projekt ten umożliwia usunięcie wszystkich obecnych sędziów Sądu Najwyższego i przeniesienie ich w stan spoczynku. Pamiętać należy, iż Sąd Najwyższy orzeka o ważności wyborów parlamentarnych oraz prezydenckich. Założenia tego projektu budzą oczywiste skojarzenia z rozwiązaniami węgierskimi, których opis i ocena prawna znajduje się tutaj (sprawa Baka przeciwko Węgrom). 

Adwokaci: niezależne sądownictwo, wolne od politycznych wpływów jest i będzie gwarantem podstawowych praw i wolności obywatelskich

Naczelna Rada Adwokacka wyraża zaniepokojenie zmianami legislacyjnymi proponowanymi i przyjmowanymi w obecnej kadencji Sejmu, dostrzegając w części z nich zagrożenie podporządkowania obowiązujących regulacji prawnych celom politycznym. Uchwałę z tym stanowiskiem przyjęto podczas plenarnego posiedzenia NRA, 1 lipca 2017 r. 

W uchwale nr 24/2017 czytamy przypomnienie, że fundamentalne zasady państwa prawnego, w tym zwłaszcza konstytucyjne zasady trójpodziału i równoważenia się władzy, mają charakter trwały i niepodważalny. Zasady te muszą pozostawać poza sferą jakichkolwiek wpływów politycznych i nie mogą ustępować woli rządzącej większości parlamentarnej.

Naczelna Rada  Adwokacka podkreśla, że wyłącznie niezależne sądownictwo, wolne od politycznych wpływów, będzie gwarantem podstawowych praw i wolności obywatelskich, do których przestrzegania zobowiązuje zarówno Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, jak i ratyfikowane przez Polskę konwencje międzynarodowe. 

NRA przypomina także, że Adwokatura od lat zgłaszała postulaty, których celem było ułatwienie obywatelom dostępu do sądów, usprawnienie pracy sądów, bez ich politycznej podległości. Jednocześnie Naczelna Rada Adwokacka apeluje do przedstawicieli organów państwa, by publicznie nie delegitymizowali orzeczeń sądów, zwłaszcza Sądu Najwyższego.

pełna treść uchwały

 

Amnesty International o zagrożeniach dla niezawisłości i niezależności sądownictwa

Warszawa, 5 lipca 2017r.

 Opinia Amnesty International w przedmiocie

 zagrożenia niezależności sądów i niezawisłości sędziów

Przedmiotem opracowania jest kwestia niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz jej wpływ na realizację prawa do sądu gwarantowanego między innymi w Artykule 45 Konstytucji RP, Artykule 6 Konwencji o ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Artykule 45 Europejskiej Karty Praw Podstawowych oraz szereg innych instrumentów prawa międzynarodowego, w związku ze zmianami legislacyjnymi przyjętymi i projektowanymi w polskim ustawodawstwie w roku 2016 i 2017.

Z powodu ograniczeń objętościowych, opracowanie nie ma charakteru wyczerpującego i odnosi się tylko do tych zmian legislacyjnych, które realnie mogą wpłynąć na zagrożenie niezawisłości i niezależności sądownictwa i powiązaną z tym kwestię prawa do sądu. Poruszono w nim przykładowe kwestie, wobec których formułowany jest zarzut niekonstytucyjności bądź niezgodności z obowiązującym Polskę prawem międzynarodowym oraz standardami międzynarodowymi w tym zakresie.

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Do czego prowadzić może złamanie zasady niezależności sądownictwa

To nie political fiction ani plany wykradzione z sejfu prezesa pewnej partii. Ta historia zdarzyła się naprawdę w Polsce po roku 1928 - Mariusz Królikowski.

 

Dwa weta. Czy na decyzję prezydenta wpłynęły protesty ws. zmian w sądownictwie?

"Łańcuch światła" - czy Polacy wiedzą, co to jest? Jak oceniają samą inicjatywę i jej wpływ na decyzję prezydenta Andrzeja Dudy, który zdecydował się zawetować ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa?

 

 

Córka polityka PiS została wiceprezesem sądu

Na wiceprezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej minister Zbigniew Ziobro powołał córkę posła i wiceministra w rządzie PiS. Iustitia apeluje do sędziów, by nie zabiegali u ministra sprawiedliwości o stanowiska prezesów i wiceprezesów sądów.