Asesorzy sądowi dziękują Iustitii za wsparcie i solidarność

Szanowni Państwo – Członkowie SSP Iustitia,

w imieniu członków Stowarzyszenia Aplikantów i Absolwentów KSSiP chciałbym złożyć Państwu podziękowania za wyrazy wsparcia i solidarności wobec asesorów sądowych. W szczególności pragnę podziękować za czynny udział zarządu SSP Iustitia w organizacji tzw. okrągłego stołu w sprawie asesorów sądowych w dniu 8 listopada 2017 roku. Postawa sędziów pozostanie w naszej pamięci jako budujący przykład koleżeństwa i troski o dobro wymiaru sprawiedliwości.

 

Z wyrazami szacunku –

z upoważnienia przedstawiciela reprezentującego

Stowarzyszenie Aplikantów i Absolwentów KSSiP

Adama Jaworskiego

Marek Antas

Czystki kadrowe w Małopolsce?

Jak donoszą media Minister Sprawiedliwości faksem odwołał kolejnych prezesów sądów.

Tym razem miał odwołać Prezesa i dwoje Wiceprezesów Sądu Okręgowego w Krakowie. W podobnej sytuacji mieli znaleźć się Prezesi Sądów Rejonowych w Podgórzu, Nowej Hucie i Myślenicach.

Po uzyskaniu kolejnych informacji na bieżąco będziemy je udostępniać.

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/prezes-sadu-okregowego-w-krakowie-odwolana-faksem/yccc1n9

Apel do Koleżanek i Kolegów Sędziów - Łańcuch Światła

Szanowni

Koleżanki i Koledzy

Sędziowie

 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia zwraca się do każdego z Was, gdy w Sejmie trwają prace legislacyjne nad sprzecznymi z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej zmianami ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Jednocześnie Minister Sprawiedliwości w trybie natychmiastowym, bez żadnego uzasadnienia, w formie faksów przesyłanych też nocą, odwołuje prezesów i wiceprezesów sądów rejonowych, okręgowych  i apelacyjnych w trakcie kadencji.

Nasz apel o nieprzyjmowanie stanowisk po odwołanych w taki sposób osobach funkcyjnych pozostaje nadal aktualny. Nie można godzić się z postawą, że lepiej niech to będę ja, niż osoba nieznana środowisku. Takie uzasadnienie nie może spotkać się  z aprobatą, bowiem obejmując funkcję zwolnioną w takich okolicznościach, umożliwia się i legitymizuje działania Ministra Sprawiedliwości, podejmowane z naruszeniem konstytucyjnej zasady niezależności sądownictwa od pozostałych władz.

Ogromne podziękowania i wyrazy szacunku należą się tym sędziom, którzy nie zgodzili się przyjąć zwalnianych w ten sposób funkcji i tym samym przeciwstawili się nieetycznym działaniom sprzecznym z Konstytucją.  Jest to wyraz najwyższej postawy Sędziego Rzeczypospolitej Polskiej i szczególnej dbałości o pełnienie urzędu.

W naszej mozolnej codziennej orzeczniczej  pracy, musimy pamiętać, że nie jesteśmy od dbania o zadowolenie władzy ustawodawczej i wykonawczej, ale od sprawnego i sprawiedliwego rozstrzygania sporów sądowych obywateli, w tym samych przedstawicieli władz, nierzadko pozostających w sporach. Wiemy doskonale, że efekty naszej pracy są ściśle powiązane z jej organizacją, z obsadzeniem wszystkich etatów w sądach, aby nie brakowało orzeczników do pracy. Za tę organizację odpowiada Ministerstwo Sprawiedliwości. Jest ona również zależna od jakości stanowionego prawa, jego stałości i spójności, za co odpowiadają Sejm, Senat i Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustita wielokrotnie zgłaszało postulaty co do takich zmian w sądownictwie, które rzeczywiście usprawnią jego pracę i wyrażało chęć aktywnego udziału w pracach legislacyjnych. Niestety nasze postulaty nie są uwzględniane.

Koleżanki i Koledzy, nie możemy milczeć wobec zmian sądownictwa pozostających w sprzeczności z Konstytucją, niezależnie z jakiego ośrodka one pochodzą. Z aprobatą przyjmiemy wszelkie zmiany zapewniające usprawnienie pracy sądów i równowagę władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

W Łańcuchu Światła i czystych intencji winniśmy wyrazić nasz stanowczy sprzeciw łamaniu Konstytucji i niszczeniu niezależności sądownictwa. Jesteśmy to winni obecnemu i przyszłym pokoleniom.

 

Manifestacje w obronie wolnych sądów

Szanowni Państwo.

Przypominamy, że w dniach 22-24 listopada 2017 roku w Sejmie odbywa się czytanie projektów tzw. „ustaw sądowych” Prezydenta Andrzeja Dudy. Iustitia przedstawiła swoje  krytyczne opinie zarówno co do prezydenckich propozycji zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa jak i co do propozycji zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym.

Organizacje pozarządowe, które wzywały do wstrzymania prac nad tymi projektami i rozpoczęcia rzetelnych konsultacji społecznych w tej sprawie zaapelowały o dołączenie do protestów w obronie wolnych sądów, które odbywać się będą 24 listopada 2017 roku, w piątek, o godzinie 19:00 przed Pałacem Prezydenckim oraz sądami w całym kraju. 

23 listopada 2017 r. NSA zajmie się odmową powołań na stanowiska sędziów

W dniu 23 listopada 2017 roku Naczelny Sąd Administracyjny rozpozna skargi kasacyjne Rzecznika Praw Obywatelskich, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz samych zainteresowanych na postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 29 i 30 grudnia 2016 r. o odrzuceniu skarg na postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22 czerwca 2016 roku w przedmiocie odmowy powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Uczestnikiem tych postępowań jest również Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA. Rozstrzygnięcie będzie dotyczyć dopuszczalności sądowej kontroli legalności przywołanego postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Rozprawa odbędzie się o godzinie 9.00 w sali B budynku NSA przy ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5 w Warszawie.

Apel organizacji obywatelskich o wstrzymanie prac parlamentarnych nad ustawami o SN i KRS i rozpoczęcie prawdziwych konsultacji społecznych w tej sprawie

#WolneSadyWolneWyboryWolnaPolska

Jako przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego wyrażamy stanowczy protest przeciwko przygotowywanym zmianom w ustawach o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Protestujemy również przeciwko sposobowi prac nad tymi propozycjami. Reprezentujemy bardzo różne środowiska, ale łączy nas sprzeciw wobec nadużywania władzy przez obecną większość parlamentarną, która nie mając mandatu do zmiany Konstytucji próbuje dokonać tego za pomocą zwykłych ustaw.

Chcemy wspólnie zwrócić uwagę na trzy kwestie związane z wymienionymi projektami.

Po pierwsze, wszystkie dotychczas proponowane rozwiązania przerywają kadencję obecnej Krajowej Rady Sądownictwa, a wybór nowych sędziów do KRS powierzają politykom. Takie rozwiązanie jest rażąco sprzeczne z Konstytucją. Zgodnie z art. 187 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 10 Konstytucji RP, sędziowie do Krajowej Rady Sądownictwa mogą być wybierani przez sędziów, a nie przez organy władzy ustawodawczej i wykonawczej. Propozycje „podzielenia się” sędziowskimi miejscami w KRS pomiędzy partiami są tak samo niezgodne z prawem, jak przejęcie tych miejsc przez jedno tylko ugrupowanie. To oznacza złamanie prawa. Przypominamy, że głównym zadaniem Krajowej Rady Sądownictwa jest stanie na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów - czyli m.in. ochrona sądów przed wpływami polityków. To zadanie będzie niemożliwe, jeśli to Sejm będzie decydował o wyborze sędziów do KRS.

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Pora na asesora, czyli wszystko dobre, co się dobrze kończy

Wbrew twierdzeniom ministra Ziobry zmiana decyzji KRS nie może być uznana za kompromitację. Nie jest bowiem kompromitacją wycofanie się z błędnej decyzji. Bywa nią trwanie w błędzie - Mariusz Królikowski.

 

 

Dodatkowa praca zarobkowa sędziego

- Sędzia tylko pisze lub wykłada - Olimpia Barańska-Małuszek.

 

 

Sędzia może protestować, gdy praworządność zagrożona

- stwierdził Duro Sessa - prezes CCJE - powołując się na opinię nr 7 Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich przy Radzie Europy (CCJE).

 

 

Radio i telewizja

Rozmowa Dnia - Krystian Markiewicz, Michał Wawrykiewicz

Gośćmi Jacka Żakowskiego byli adwokat Michał Wawrykiewicz i prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Krystian Markiewicz

Program wyemitowano 23 listopada 2017 roku w Superstacja