Uchwała Zarządu Oddziału w Warszawie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" z dnia 6 kwietnia 2010 r.

     Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", w nawiązaniu do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie koniecznych prac nad regulacjami dotyczącymi wysokości wynagrodzeń sędziowskich, apeluje do organów władzy ustawodawczej i wykonawczej o uwzględnienie szczególnej sytuacji sędziów pełniących służbę w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie oraz sądach okręgowych i rejonowych okręgów warszawskiego i warszawsko-praskiego.

Czytaj więcej...

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" z dnia 21 marca 2010 r.

     Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", realizując Uchwałę Nr 1 XV Wyborczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia, apeluje do organów władzy ustawodawczej i wykonawczej o kontynuowanie prac nad regulacjami dotyczącymi wysokości wynagrodzeń sędziowskich.

Czytaj więcej...

Uchwała Nr 1 XV Wyborczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" - uchwała programowa.

     XV Wyborcze Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" stwierdza, że nadal nie zostały spełnione postulaty, zawarte w uchwałach programowych Stowarzyszenia, podjętych w latach 2008 - 2009. Podejmowane są natomiast dalsze polityczne działania zmierzające do deprecjacji sądów i sędziów poprzez zwiększanie nadzoru politycznego ministra sprawiedliwości, z naruszeniem konstytucyjnych zasad niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Czytaj więcej...

Uchwała Nr 2 XV Wyborczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" o przyjęciu sprawozdania finansowego.

     XV Wyborcze Zebranie Delegatów przyjmuje sprawozdanie finansowe Zarządu Stowarzyszenia za rok 2009.

Uchwała Nr 3 XV Wyborczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w sprawie wyniku finansowego.

     XV Wyborcze Zebranie Delegatów postanawia zwiększyć koszty statutowe w latach następnych o ujemną różnicę pomiędzy przychodami a kosztami ustaloną w rachunku wyników za 2009 r.

Uchwała Nr 4 XV Wyborczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w sprawie powołania Zespołu Statutowego.

     XV Wyborcze Zebranie Delegatów zobowiązuje Zarząd do powołania zespołu statutowego, w celu opracowania przez ten zespół kompleksowego projektu zmian w statucie i skonsultowania go z oddziałami w taki sposób, aby uchwalenie zmian odbyło się na najbliższym zebraniu delegatów.

Publikacje prasowe

Smutne, że są tacy sędziowie jak Piebiak

Smutne też, że są sędziowie, którzy przykładają rękę do niszczenia niezależności sądów. I właśnie takim sędzią jest pan minister Łukasz Piebiak - Bartłomiej Przymusiński.

 

 

Co drugi kandydat jest związany z ministerstwem Ziobry albo dostał od niego awans

Prawie wszyscy kandydaci do nowej Krajowej Rady Sądownictwa mają związki z resortem sprawiedliwości. Albo pracowali w ministerstwie Ziobry na delegacji, albo dostali od niego nominacje na kierownicze stanowiska w sądach, albo ludzie, którzy ich zgłaszają są zależni od ministra Ziobry - oko.press

 

Wybory do KRS - jaka będzie nowa Rada? Powiązania kandydatów z Ministerstwem Sprawiedliwości

Wkrótce wybory do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Zgłoszono 18 kandydatów, a zweryfikowano 17 z nich. Większość z nich to sędziowie związani z Ministerstwem Sprawiedliwości i pracujący dotychczas w małych sądach rejonowych - rp.pl