Uchwała Zebrania Członków Oddziału w Opolu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 24 stycznia 2009 r.

Zebranie członków Oddziału Opolskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA, po zapoznaniu się z apelem - pismem z dnia 19 stycznia 2009 r.   Pani prezes Stowarzyszenia Ireny Kamińskiej, komunikatami i uchwałami zamieszczonymi na stronie internetowej Stowarzyszenia, sytuacją w wymiarze sprawiedliwości powstałą wskutek realizacji uchwał XII Wyborczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z dnia 25 października 2008 r., nastrojami środowiska sędziowskiego i jego stanowiskiem w stosunku do przeprowadzanej akcji protestacyjnej w postaci „Dni Bez Wokand" oraz powstrzymania się od udziału w pracach komisji wyborczych, a przede wszystkim kierując się troską o godność urzędu sędziego, wywalczoną z takim trudem w ostatnich miesiącach jedność środowiska sędziowskiego, przejrzystość działania Stowarzyszenia, wizerunek sądów i sędziów, jako przedstawicieli władzy konstytucyjnej odpowiedzialnych za Państwo, uznało za konieczne podjąć uchwałę o następującej treści:

Czytaj więcej...

Uchwała nr 1/2009 Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Oddział w Kaliszu z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie protestu sędziów

              Członkowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" Oddział w Kaliszu zwracają się do Zarządu Głównego SSP Iustitia oraz wszystkich członków Stowarzyszenia o kontynuowanie działań związanych z realizacją uchwał  Zebrania Delegatów, na którym określono formy protestu oraz ewentualne warunki jego zawieszenia. Pomimo, iż od podjęcia uchwał upłynęły 3 miesiące, nie został zrealizowany przez władzę wykonawczą i ustawodawczą żaden ze zgłoszonych wówczas postulatów.  W uchwale nr 5/2/2008 wyraźnie stwierdzono, że zawieszenie protestów będzie możliwe jedynie wówczas, gdy zostaną uchwalone przez Sejm zmiany ustawodawcze uwzględniające postulaty zawarte w Uchwale o niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Trwające w chwili obecnej w Sejmie prace nad nowelizacją Ustawy o ustroju sądów powszechnych w żaden sposób tego warunku nie spełniają. Pozytywnie oceniając propozycję powiązania wynagrodzeń sędziowskich z średnim wynagrodzeniem w gospodarce, podkreślić należy, że po pierwsze jest to wyłącznie projekt, po drugie przewidujący wysokość wskaźników, które w sposób diametralny odbiegają od zgłoszonych postulatów. Co ważne na skutek zdecydowanego sprzeciwu ze strony Ministra Finansów Komitet Rady Ministrów odrzucił projekt przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości,  podwyższenia tych wskaźników w roku 2010. W takiej sytuacji z prawdopodobieństwem bliskim pewności można stwierdzić, że obecne propozycje Rządowego projektu zmiany ustawy o ustroju sądów powszechnych wbrew wcześniejszym deklaracjom o „incydentalnej interwencji ustawodawczej", stanowią docelowy model „godnych" wynagrodzeń sędziowskich.

   

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 19 stycznia 2009 r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów  Sądu Okręgowego w Gdańsku w dniu 19 stycznia 2009 r. podjęło uchwałę następującej treści:

Czytaj więcej...

Uchwała Oddziału SSP "Iustitia" w Łomży z dnia 21 stycznia 2009 r.

Z przykrością zauważamy, iż rozpaczliwe próby podejmowane przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia skierowania uwagi władzy wykonawczej i ustawodawczej na problemy środowiska sędziowskiego nie przyniosły istotnego efektu, a co więcej sytuacja uległa pogorszeniu. Już dziś bowiem wiadomo, że procedury powołania na stanowisko sędziów  dotychczasowych  asesorów nie będą mogły być zakończone przed dniem 06.05.2009r. tj. przed dniem wejścia w życie Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24.10.2007r. wydanego w sprawie w sprawie SK 7/06 stwierdzającego niekonstytucyjność instytucji asesora. Oznacza to, iż orzekający w wielu sądach setki asesorów utracą prawo do orzekania z dniem 06.05.2009r., co nie będzie pozostawać bez wpływu na czas trwania postępowań sądowych i dostęp obywateli do Sądu. Już dziś też można z góry przewidzieć, że za swoje zaniedbania i upolitycznienie problemu politycy obciążą sędziów usiłujących doprowadzić do rzeczywistego ukształtowania  niezależności sądów i niezawisłości sędziów jako trzeciej władzy

Czytaj więcej...

Uchwała Nr 1/09 Zarządu SSP "Iustitia" Oddział w Przemyślu

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział w Przemyślu w pełni popiera inicjatywę Zarządu SSP Oddziału w Rzeszowie dotyczącą gotowości zorganizowania sprawozdawczego Walnego Zebrania Delegatów SSP IUSTITIA w 2009 r., wyartykułowaną w uchwale z dnia 17 grudnia 2008 r.

Czytaj więcej...

Uchwała Zarządu Oddziału SSP Iustitia w Tarnobrzegu z dnia 19 stycznia 2009 r.

Tarnobrzeg, dnia 19 stycznia 2009r.

Szanowni Koleżanki i Koledzy Sędziowie!

     Rozpoczynając w ubiegłym roku naszą bezprecedensową akcję  w obronie godności stanu sędziowskiego, wszyscy mieliśmy  świadomość, że nie będzie to ani krótka, ani łatwa walka, ale jednocześnie  byliśmy pełni nadziei, iż cel jest możliwy do osiągnięcia. Niestety dzisiaj znaleźliśmy się w bardzo trudnym położeniu. Nie dość, że żaden ze słusznych postulatów nie został nawet w części zrealizowany, to czynione są jeszcze zakusy na resztki naszych niewielkich przywilejów (stan spoczynku).

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Jest nowa prezes Sądu Okręgowego. Troje zastępców straciło stanowiska

Sędzia Joanna Bitner została nowym prezesem warszawskiego Sądu Okręgowego. Powołał ją minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, na podstawie ogólnych zasad prawa o ustroju sądów powszechnych, po tym jak w poniedziałek wygasła kadencja poprzedniej prezes.

 

 

Decyzję o zwolnieniu trzech wiceprezes sądu podjął wiceminister Piebiak

Pamiętam sędziego Piebiaka z czasów, kiedy w "Iustitii" działał i głosił wtedy poglądy zupełnie inne poglądy niż te, które obecnie wypowiada w imieniu ministerstwa - Bartłomiej Przymusiński.

 

 

Nowe spoty w kampanii Polskiej Fundacji Narodowej ?

Kilka dni temu jedna z agencji filmowych rozpoczęła poszukiwania aktorów do nietypowego zadania. - Urządzono casting do roli głównego sędziego i dwu sędziów, którzy piją razem alkohol. Główny sędzia miał potem wsiąść do auta i spowodować wypadek - dziennik.pl