Opinia prawna co do konstytucyjności art. 20 pkt 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych

Celem przedłożenia: Stowarzyszeniu Sędziów Polskich „Iustitia"

Stan prawny na dzień: 16 lutego 2012 r.

Akty prawne stanowiące podstawę opinii:

   - Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997.78.483);
   - Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. 1993.61.284);
   - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001.98.1070);
   - Ustawa z dnia l sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. 1997.102.643).

Czytaj więcej...

Apel uczestników Okrągłego Stołu dla Sądownictwa zorganizowanego z inicjatywy Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" pod patronatem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

Uczestnicy Okrągłego Stołu dla Sądownictwa zwracają się z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie dialogu w ramach Okrągłego Stołu dla Sądownictwa ze wszystkimi środowiskami biorącymi udział w tej inicjatywie. Uważamy, że brak dialogu blokuje pozytywne i konieczne zmiany w wymiarze sprawiedliwości - zarówno w odniesieniu do organizacji wymiaru sprawiedliwości, jak i do jego funkcjonowania (w tym do braku dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przesądowym). Przejawem braku dialogu są ostatnie protesty społeczne związane z zapowiedzianą likwidacją sądów rejonowych, jak również liczne protesty urzędników sądowych. 

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 24 lutego 2012 roku.

Sędziowie sieradzkiego okręgu sądowego wyrażają stanowczy protest przeciwko działaniom władzy wykonawczej zmierzającym do likwidacji przeszło 100 sądów rejonowych na terenie całego kraju, w tym dwóch sądów naszego okręgu, tj. w Zduńskiej Woli i w Łasku. Znoszenie czy też łączenie sądów dla pozoru po to by przenosić sędziów z miasta do miasta jest rażącym łamaniem ustanowionego w art. 180 ust. 2 Konstytucji zakazu przenoszenia sędziów wbrew ich woli do innej siedziby, stanowiąc istotne naruszenie gwarancji niezawisłości sędziowskiej wprowadzone aktem prawnym niższego rzędu niż ustawa.

Czytaj więcej...

Dokument końcowy panelu dyskusyjnego z udziałem przedstawicieli SSP „Iustitia" i sądów rejonowych objętych projektem zniesienia przygotowywanym przez Ministra Sprawiedliwości

Działając w poczuciu odpowiedzialności za kierowane przez nas sądy oraz dobro całego sądownictwa powszechnego stwierdzamy, iż planowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zniesienie ponad 1/3 sądów rejonowych budzi nie tylko sprzeciw społeczności lokalnych, przedstawicieli samorządu terytorialnego i środowiska sędziowskiego, ale także poważne wątpliwości co do zgodności projektowanych rozwiązań z Konstytucją RP.

Wskazała na to Krajowa Rada Sądownictwa w uzasadnieniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego art. 1 pkt 13 ustawy z 18.08.2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 203, poz. 1192) w zakresie dotyczącym nowego brzmienia art. 20 Prawa o ustroju sądów powszechnych.

Czytaj więcej...

Uchwała Zebrania Członków Oddziału w Warszawie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" z dnia 16 lutego 2012 roku

Do Ministra Sprawiedliwości


W związku z ukazaniem się w dniu 17 stycznia 2012 r. komunikatu Ministra Sprawiedliwości zachęcającego sędziów sądów pozawarszawskich do wyrażenia zgody na delegowanie ich do warszawskich sądów okręgowych i rejonowych na podstawie art. 77 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) Zebranie Członków Oddziału w Warszawie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" z zadowoleniem przyjmuje, że Minister Sprawiedliwości dostrzega wyjątkowo trudną sytuację kadrową sądownictwa warszawskiego i podejmuje działania mające na celu jej poprawę. Zwraca jednak uwagę na nieadekwatność podejmowanych działań do istniejącej sytuacji, a tym samym na ich, co najmniej ograniczoną, skuteczność.

więcej

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 15 lutego 2012 r. w przedmiocie proponowanych zmian w strukturze sądownictwa w Polsce

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Elblągu w związku z projektem Ministerstwa Sprawiedliwości znoszącym 122 sądy rejonowe w Polsce, a także planowanym zniesieniem niektórych sądów okręgowych, w tym Sądu Okręgowego w Elblągu wyraża stanowczy sprzeciw wobec planów zlikwidowania Sądu Okręgowego w Elblągu i wskazanych sądów rejonowych w obszarze jego właściwości.

Proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany w zakresie struktury sądownictwa powszechnego, przyjmujące jako jedyne kryterium istnienia sądu liczbę etatów orzeczniczych w danym sądzie a pomijające sprawność działania poszczególnych jednostek i potrzeby społeczne obywateli naszego Okręgu, w ocenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu elbląskiego, nie poprawią funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

więcej

Publikacje prasowe

Trybunał Sprawiedliwości jest kompetentny do oceny gwarancji niezawisłości sądów krajowych

Trybunał Sprawiedliwości uznał, że ma wyraźną kompetencję traktatową do oceny działania wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich UE (Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (TS albo Trybunał) z 27 lutego 2017 r. w sprawie C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses).

 

Na sędziego rejonowego przypada średnio 995,8 sprawy

Dane nie obejmują spraw wieczystoksięgowych, rejestrowych i e-sądu.

 

 

"Biała księga" Morawieckiego. Gdzie rząd mówi prawdę, a gdzie nie?

Premier Morawiecki przedstawił w Brukseli "białą księgę" w sprawie Trybunału Konstytucyjnego i reformy sądów. Punkt po punkcie dziennikarze sprawdzają, gdzie rząd napisał prawdę, a gdzie się od niej oddala.

 

 

Radio i telewizja

Sejm wybrał nowych sędziów do KRS. "Bojkot się nie udał"

Szkoda, że w tych trudnych czasach, kiedy niezależność sądów jest zagrożona, znalazła się grupa sędziów, która stwierdziła, że nic nie szkodzi i chce zajmować stanowisko w nowej, upolitycznionej Krajowej Radzie Sądownictwa – ocenił prezes Stowarzyszenia Sędziów "Iustitia"

Puls Trójki, 6 marca 2018r.