Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 8 marca 2012 roku

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Tarnowie wyraża sprzeciw wobec planów zniesienia Sądów Rejonowych w Bochni i Dąbrowie Tarnowskiej. Reforma organizacji wymiaru sprawiedliwości Rzeczpospolitej powinna służyć Państwu i jego Obywatelom, tak by gwarantowane konstytucyjnie prawo do właściwego, niezależnego, bezstronnego i niezawisłego sądu znajdowało pełny wyraz w codziennym, efektywnym i nie pociągającym za sobą nadmiernych kosztów funkcjonowaniu poszczególnych jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego. Uważamy, że cele te w żaden sposób nie aktualizują się w projekcie zniesienia Sądów Rejonowych w Bochni i Dąbrowie Tarnowskiej. Kryterium decydującym o potrzebie reorganizacji powinno być obciążenie wpływem spraw liczonym na etat sędziowski, nie zaś liczbą etatów - jak przyjęto w założeniach reformy. Sądy Rejonowe w Bochni i Dąbrowie Tarnowskiej, podobnie jak pozostałe sądy rejonowe w Okręgu, są dobrze zarządzanymi placówkami wymiaru sprawiedliwości, działalność których znamionuje ponadprzeciętna w skali kraju sprawność postępowania oraz wysoki merytoryczny poziom orzecznictwa w sytuacji, w której liczony na etat sędziowski wpływ w kluczowych kategoriach spraw, nie odbiega od średniej krajowej, a niekiedy ją przewyższa. Oznacza to, że obsada etatowa tych sądów zapewnia ich prawidłowe funkcjonowanie mimo pojawiających się okresowo przeszkód związanych z długoterminowymi zwolnieniami lekarskimi lub urlopami macierzyńskimi sędziów.

Czytaj więcej...

Opinia prawna w sprawie projektu zniesienia sądów

Opinia prawna co do konstytucyjności art. 20 pkt 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych.
Celem przedłożenia Stowarzyszeniu Sędziów Polskich „Iustitia"
Stan prawny na dzień: 16 lutego 2012 r. 

Akty prawne stanowiące podstawę opinii:
- Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997.78.483);
- Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. 1993.61.284);- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001.98.1070);
- Ustawa z dnia l sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. 1997.102.643).

więcej

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w sprawie projektowanej zmiany ustawy o zgromadzeniach

W związku z wysłuchaniem publicznym dotyczącym projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach (druk sejmowy nr 35), wyznaczonym na dzień 7 marca 2012 r., Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" popiera stanowisko w tej sprawie przedstawione w piśmie do Marszałka Sejmu z 14 lutego 2012 r. przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Proponowane rozwiązania w nadmierny sposób ograniczają wolność organizowania i uczestniczenia w pokojowych zgromadzeniach, gwarantowaną przez art. 57 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj więcej...

Manifest z Vilamoura - Uchwała Magistrats Europeens pour la Democratie et les Libertes (MEDEL) z 3 marca 2012 r.

 

1.   Ambicją stowarzyszenia MEDEL jest działalność wpisująca się w model funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego: celem stowarzyszenia jest w szczególności obrona niezależności i niezawisłości władzy sądowniczej w relacji z innymi władzami, a także na styku władzy sądowniczej z interesem prywatnym, zapewnienie, niezależnie od okoliczności, przestrzegania wartości prawnych obowiązujących w demokratycznym państwie prawa, obrona praw mniejszości i prawa do odmienności, w kontekście potrzeby zapewnienia emancypacji społecznej najsłabszych.

Obrona niezawisłości wymiaru sprawiedliwości w trosce o zapewnienie równości obywateli wobec prawa.

2.   Skuteczność prawa zależy od ludzi i instytucji, których zadaniem jest jego stosowanie. Zadaniem władzy sądowniczej jest w szczególności ochrona praw podstawowych i ściganie działalności przestępczej. W sytuacjach kryzysowych działania sądów administracyjnych i gospodarczych mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia zgodności z prawem i prawidłowości dystrybucji środków publicznych.


Czytaj więcej...

Uchwała Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Oddział w Toruniu z dnia 2 marca 2012 r. w przedmiocie proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmian strukturalnych w strukturze sądownictwa w Polsce

Członkowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Oddział w Toruniu, w związku z projektem Ministerstwa Sprawiedliwości znoszącym ponad 120 sądów rejonowych w Polsce a także planowanych zniesieniem sądów okręgowych, w tym Sądu Okręgowego we Włocławku, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec planów zlikwidowania Sądu Okręgowego we Włocławku istniejącego od 37 lat i Sądów Rejonowych w obszarze jego właściwości i w pełni popierają Uchwalę Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego we Włocławku podjętą 7 lutego 2012.

Czytaj więcej...

Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Sądów Okręgowych i Rejonowych z dnia 2 marca 2012 r.

Uchwała Nr 1

Zebranie Przedstawicieli Sędziów Sądów Okręgowych i Rejonowych negatywnie ocenia projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, znoszącego jednocześnie ponad 100 sądów rejonowych. 

Proponowane rozwiązanie rodzi wątpliwości o charakterze konstytucyjnym, bowiem powoduje obejście gwarancji niezawisłości określonych w art. 180 ust. 2 i 5 Konstytucji w zakresie nieprzenaszalności sędziego. Rangę tej gwarancji podkreślił już Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 15 stycznia 2009 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 57), którym uznał za niezgodne z Konstytucją przepisy ustawy pozwalające na delegowanie sędziów do innych sądów wbrew ich woli. Tym razem Minister chce uzyskać ten sam skutek przy użyciu aktu prawnego jeszcze niższej rangi.

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Trybunał Sprawiedliwości jest kompetentny do oceny gwarancji niezawisłości sądów krajowych

Trybunał Sprawiedliwości uznał, że ma wyraźną kompetencję traktatową do oceny działania wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich UE (Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (TS albo Trybunał) z 27 lutego 2017 r. w sprawie C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses).

 

Na sędziego rejonowego przypada średnio 995,8 sprawy

Dane nie obejmują spraw wieczystoksięgowych, rejestrowych i e-sądu.

 

 

"Biała księga" Morawieckiego. Gdzie rząd mówi prawdę, a gdzie nie?

Premier Morawiecki przedstawił w Brukseli "białą księgę" w sprawie Trybunału Konstytucyjnego i reformy sądów. Punkt po punkcie dziennikarze sprawdzają, gdzie rząd napisał prawdę, a gdzie się od niej oddala.

 

 

Radio i telewizja

Sejm wybrał nowych sędziów do KRS. "Bojkot się nie udał"

Szkoda, że w tych trudnych czasach, kiedy niezależność sądów jest zagrożona, znalazła się grupa sędziów, która stwierdziła, że nic nie szkodzi i chce zajmować stanowisko w nowej, upolitycznionej Krajowej Radzie Sądownictwa – ocenił prezes Stowarzyszenia Sędziów "Iustitia"

Puls Trójki, 6 marca 2018r.