Uchwała Nr 3 XVII Zwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 25 marca 2012 r.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" apeluje do Trybunału Konstytucyjnego o przyspieszenie rozpoznania wniosków o zbadanie zgodności z Konstytucją aktów prawnych regulujących ustrój wymiaru sprawiedliwości.

więcej

Uchwała Nr 69/2012 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 17 marca 2012 r.

Naczelna Rada Adwokacka sprzeciwia się projektowi Ministra Sprawiedliwości reformy organizacji Sądownictwa polegającego na likwidacji 116 sądów rejonowych, a więc ponad 1/3 wszystkich sądów rejonowych w kraju. Podawane ekonomiczne uzasadnienie pomysłu przekształcenia samodzielnych sądów w ośrodki zamiejscowe jest niewystarczające. Przewidywane oszczędności są wątpliwe, a podawane dane niepełne.

Idea taniego państwa nie może realizować się w pomysłach drogich dla społeczeństwa. Państwo nie może uchylać się od swoich podstawowych powinności polegających na zapewnieniu powszechnego i dogodnego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Nie może być on sprawowany w oderwaniu od potrzeb społeczeństwa (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP).

Czytaj więcej...

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 13 marca 2012 r.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" solidaryzuje się ze związkami zawodowymi pracowników wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej i wyraża poparcie dla celów organizowanej przez nie manifestacji w dniu 16 marca 2012 r. 

Stowarzyszenie podziela obawy związków zawodowych związane z planowanymi przez Ministra Sprawiedliwości zmianami w strukturze sądownictwa, które nie są poprzedzone należytą analizą rzeczywistych potrzeb oraz możliwych konsekwencji wprowadzanych rozwiązań. Forsowana wbrew opinii wielu podmiotów kolejna „reforma" nie tylko może ograniczyć realizację konstytucyjnego prawa do sądu, ale również powoduje narastające poczucie niepewności wśród osób zatrudnionych w sądach.

Czytaj więcej...

Krajowa Rada Sądownictwa odrzuca projekt likwidacji sądów rejonowych

Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 9 marca 2012 r.
w przedmiocie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości:

1) w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości;
2) w sprawie ustalenia sądów okręgowych i sądów rejonowych, którym przekazuje się rozpoznawanie spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych;
3) w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste;
4) w sprawie ustalenia sądów rejonowych, którym przekazuje się rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych.

więcej

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli SO w Gliwicach z dnia 9 marca 2012 roku

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Gliwickiego Okręgu Sądowego w związku ze zmianami wprowadzonymi w usp, a dotyczącymi zarówno projektu likwidacji niektórych sądów i zmiany uprawnień wynikających ze stanu spoczynku sędziów oraz zamrożeniem wynagrodzeń wyraża stanowczy sprzeciw.

więcej

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Zamościu z dnia 9 marca 2012 r. w przedmiocie proponowanych zmian w strukturze sądownictwa w Polsce

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Zamościu w związku z projektem Ministerstwa Sprawiedliwości przewidującym zniesienie 116 sądów rejonowych wyraża sprzeciw wobec tych planów, a zwłaszcza zlikwidowania Sądów Rejonowych w obszarze jego właściwości.

Zgodnie z przedstawionym projektem Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości, w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Zamościu mają być zniesione: Sąd Rejonowy w Hrubieszowie, Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim i Sąd Rejonowy w Krasnymstawie. Na wstępie podkreślić należy, iż projektowana likwidacja obejmuje jednostki bardzo dobrze wywiązujące się z nałożonych obowiązków orzeczniczych i prawidłowo zarządzane.

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Trybunał Sprawiedliwości jest kompetentny do oceny gwarancji niezawisłości sądów krajowych

Trybunał Sprawiedliwości uznał, że ma wyraźną kompetencję traktatową do oceny działania wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich UE (Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (TS albo Trybunał) z 27 lutego 2017 r. w sprawie C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses).

 

Na sędziego rejonowego przypada średnio 995,8 sprawy

Dane nie obejmują spraw wieczystoksięgowych, rejestrowych i e-sądu.

 

 

"Biała księga" Morawieckiego. Gdzie rząd mówi prawdę, a gdzie nie?

Premier Morawiecki przedstawił w Brukseli "białą księgę" w sprawie Trybunału Konstytucyjnego i reformy sądów. Punkt po punkcie dziennikarze sprawdzają, gdzie rząd napisał prawdę, a gdzie się od niej oddala.

 

 

Radio i telewizja

Sejm wybrał nowych sędziów do KRS. "Bojkot się nie udał"

Szkoda, że w tych trudnych czasach, kiedy niezależność sądów jest zagrożona, znalazła się grupa sędziów, która stwierdziła, że nic nie szkodzi i chce zajmować stanowisko w nowej, upolitycznionej Krajowej Radzie Sądownictwa – ocenił prezes Stowarzyszenia Sędziów "Iustitia"

Puls Trójki, 6 marca 2018r.