Uchwała Zebrania Przedstawicieli Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie Okrągłego Stołu Sądownictwa

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Pan Bronisław Komorowski

Prezes Rady Ministrów - Pan Donald Tusk

Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa - Pan Antoni Górski

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego - Pan Stanisław Dąbrowski

Minister Sprawiedliwości - Pan Krzysztof Kwiatkowski

 

     Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy podziela niepokój środowiska sędziowskiego związany z działaniami Rządu RP zmierzającymi do uregulowania kwestii ustroju i funkcjonowania sądownictwa wbrew postulatom przedstawicieli sędziów i popiera inicjatywę utworzenia okrągłego stołu w sprawie reformy ustrojowej wymiaru sprawiedliwości.

     Proponowane przez Ministerstwo zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych są tak daleko idące, że wymagają szerokiej i realnej konsultacji ze środowiskiem sędziowskim.

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 25 listopada 2010 r.

Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski

Pan Prezes Rady Ministrów Donald Tusk

Pan Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Antoni Górski

Pan Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Dąbrowski

Pan Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski

 

     Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Lublinie popiera inicjatywę pilnego podjęcia działań zmierzających do zwołania „okrągłego stołu" w sprawie reformy ustrojowej wymiaru sprawiedliwości.

     W ocenie członków Zgromadzenia proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych wprowadzić mają szereg rozwiązań, których charakter i bardzo szeroki zakres wymaga realnej konsultacji ze środowiskiem sędziowskim.

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 26 listopada 2010 r.

     Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu SO w Legnicy popiera inicjatywę zwołania „Okrągłego Stołu" mającego na celu podjęcie dyskusji dotyczącej problematyki związanej z projektowanymi zmianami ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. 

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Toruniu z 29 października 2010 r.

w sprawie projektowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości wydłużenia okresów pracy na stanowisku referendarza sądowego i asystenta sędziego umożliwiających ubieganie się o stanowisko sędziego.

 

   W związku z projektem nowelizacji ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157 ze zm.) z dnia 30 września 2010 r., a także publicznymi wypowiedziami przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, wyrażamy głębokie zaniepokojenie kierunkiem proponowanych zmian wyżej wskazanych ustaw w zakresie dotyczącym warunków, jakie powinni spełniać kandydaci do objęcia stanowiska sędziego. Zamierzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany sprowadzają się w naszej ocenie do pomniejszenia znaczenia i wartości aplikacji sądowej, odbywanej w oparciu o przepisy ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2008 r. oraz kończącego ją egzaminu sędziowskiego, który po raz ostatni przeprowadzony został przez Komisje powołane przez Ministra Sprawiedliwości przy Sądach Apelacyjnych we wrześniu 2010 r. 

 

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 29 października 2010 r. w sprawie projektu Ministerstwa Sprawiedliwości zmian ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych

     Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Toruniu popiera inicjatywy powołania okrągłego stołu w sprawie reformy ustrojowej wymiaru sprawiedliwości. 

     Proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych są tak bardzo istotne, że wymagają szerokiej i rzeczywistej konsultacji ze środowiskiem sędziowskim. 

Czytaj więcej...

Uchwała Zebrania Przedstawicieli Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 18 listopada 2010 r.

     Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Gliwickiego Okręgu Sądowego popiera inicjatywę zwołania "Okrągłego Stołu" mającego na celu podjęcie dyskusji dotyczącej problematyki związanej z projektowanymi zmianami ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Pora na asesora, czyli wszystko dobre, co się dobrze kończy

Wbrew twierdzeniom ministra Ziobry zmiana decyzji KRS nie może być uznana za kompromitację. Nie jest bowiem kompromitacją wycofanie się z błędnej decyzji. Bywa nią trwanie w błędzie - Mariusz Królikowski.

 

 

Dodatkowa praca zarobkowa sędziego

- Sędzia tylko pisze lub wykłada - Olimpia Barańska-Małuszek.

 

 

Sędzia może protestować, gdy praworządność zagrożona

- stwierdził Duro Sessa - prezes CCJE - powołując się na opinię nr 7 Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich przy Radzie Europy (CCJE).

 

 

Radio i telewizja

Rozmowa Dnia - Krystian Markiewicz, Michał Wawrykiewicz

Gośćmi Jacka Żakowskiego byli adwokat Michał Wawrykiewicz i prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Krystian Markiewicz

Program wyemitowano 23 listopada 2017 roku w Superstacja